Zdravotnícke pomôcky I.

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:  KGF11-Bc/00

Názov predmetu: Zdravotnícke pomôcky I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny prednášok týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Semester (Bc)

Stupeň štúdia: 1. Stupeň  (Bc)

Podmieňujúce predmety: -

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 55 %.    Hodnotenie A: 95-100%, B: 85-94%, C: 75-84%, D: 65-74%, E: 55-64%

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získava základné  informácie o obväzových prostriedkoch. Oboznámi sa s  ich vlastnosťami, požiadavkami na  kvalitu  a manipuláciou v liečebne preventívnej starostlivosti.  Hlavný dôraz sa  kladie na prípravky  a kryty na vlhké hojenie rán a  prípravky na ošetrenie inkontinentných pacientov.

Stručná osnova predmetu:

Definícia a rozdelenie zdravotníckych pomôcok.

Klasifikácia, predpisy, schvaľovanie, registrácia,distribúcia zdravotníckych pomôcok.

Zdravotnícke pomôcky na ošetrenie inkontinencie moču.

Druhy rán, jazvy a fázové ošetrovanie rán.

Moderné obväzové materiály. Mokré hojenie.

Hydrokoloidné, hydrogélové, alginátové, polyuretánové krytie.

Vlákniny a prípravky z nich. Tkaniny a prípravky z nich, charakteristika, druhy, skúšky.

Základy obväzovej techniky. Zásady pri obväzovaní.

Imobilizujúce ovínadlá, obväzy a náplaste.

Zdravotnícke pomôcky zamerané na kompresívnu bandáž, zásady pri obväzovaní.

Odporúčaná literatúra:

Zbierky zákonov NR SR , Vestníky MZ SR  a firemná literatúra

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Slovenský liekopis, 1.vyd., Bratislava, Herba s.r.o.

Český lékopis, 1. vyd. 1997, Praha, Grada Publishing

Katalógy výrobných spoločností

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov za posledné tri roky je 115 :

A=80.2 % B=10,2 % C=6,6 % D= 0%  E=0 %  Fx=3 %

Vyučujúci:

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD., RNDr. Klára Gardavská, CSc., Mgr. Martina Čierna              

Dátum poslednej zmeny: 18.09.2017

Schválil:  RNDr. Klára Gardavská, CSc.

Prednášky - zimný semester a. r. 2017/2018

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM, ZS - a.r. 2017/2018

 

Predmet :         Zdravotnícke pomôcky I.

 

Forma výučby :   prednášky

Študijný rok : 1.

Rozsah hodín v týždni :   prednášky – 2h

Predmet končí :   skúškou

Kredity : 5

 

Prednášky : utorok 9.20 – 11.05 h. miestnosť OSM1

 

1. Náplň predmetu Zdravotnícke pomôcky. Definícia a rozdelenie zdravotníckych pomôcok.

(PharmDr. Janka Kubíková, PhD.)                                                         26.09.2017

2. Klasifikácia, predpisy, schvaľovanie, registrácia, distribúcia zdravotníckych pomôcok.

(PharmDr. Janka Kubíková, PhD.)                                                        03.10.2017

3. Druhy rán, jazvy, hojenie a fázové ošetrovanie rán. Funkcia obväzu v jednotlivých fázach hojenia.

(PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.)                                               10.10.2017

4. Moderné obväzové materiály.

(PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.)                                               17.10.2017

5. Mokré hojenie. Hydrokoloidné a hydrogélové obväzy.

(PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.)                                                24.10.2017

6. Inkontinencia, liečba, ošetrenie.

(RNDr. Klára Gardavská, CSc.)                                                           31.10.2017                                                                                                                                                                                                                             7.Zdravotnícke pomôcky na ošetrenie inkontinencie.

(RNDr. Klára Gardavská, CSc.)                                                           07.11.2017

8. Obväzové prostriedky – definícia, klasifikácia, charakteristika. Vlákniny a prípravky z nich. Tkaniny a prípravky z nich - charakteristika, druhy, skúšky. Netkané textílie.                                   (Mgr. Martina Čierna)                                                                                4.11.2017                                                                                                                                                                                                                          9. Absorbujúce pomôcky pre jednorazové použitie.

(RNDr. Klára Gardavská, CSc.)                                                         21.11.2017                                                                                                             

10. Obväzové prostriedky na priame krytie rán. Výrobky z gázy. Kompresy kombinované, masťové a špeciálne.                                                                                                                                                            (Mgr. Veronika Šimunková, PhD.)                                                           28.11.2017                                                   

11. Fixačné ovínadlá. Imobilizujúce ovínadlá a obväzy. Termoplastické a syntetické

obväzy a dlahy. Krycie a fixačné priehľadné fólie. Náplaste.

(Mgr. Martina Čierna)                                                                        05.12.2017

12. ZP zamerané na kompresívnu bandáž. Základy obväzovej techniky.

(Mgr. Martina Čierna)                                                                        12.12.2017

 

 

Výučbu organizačne zabezpečuje:

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD. (miestnosť č.129) a

Mgr. Martina Čierna (miestnosť č.115)

 

 

V Bratislave 14.09.2017                                                   RNDr. Klára Gardavská, CSc.

                                                                                                        vedúca katedry