Zdravotnícke pomôcky II.

Sylabus prednášok

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KGF/12-Bc/00

Názov predmetu:

Zdravotnícke pomôcky II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

1 hodina prednášok / 1 hodina cvičení týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov: 5 kreditov

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Semester  (Bc.)

Stupeň štúdia: 1. Stupeň  (Bc.)

Podmieňujúce predmety: -

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 55 %.      Hodnotenie A: 95-100%, B: 85-94%, C: 75-84%, D: 65-74%, E: 55-64%.

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získava základné vedomostí o laboratórnych a zdravotníckych pomôckach zo skla a o sterilizácii zdravotníckych pomôcok. Absolvovanie praktických cvičení prispieva k prehĺbeniu vedomostí  o  sterilizácii zdravotníckych pomôcok a ich použití v liečebne preventívnej starostlivosti

Stručná osnova predmetu:

Zdravotnícke pomôcky zo skla - sortiment laboratórneho a zdravotníckeho materiálu  

Vlastnosti skla používaného na výrobu laboratórnych a zdravotníckych pomôcok (chemická odolnosť skla, pevnosť skla, tepelná odolnosť skla).

Zloženie, výroba a chyby skla.

Sklenené obaly na farmaceutické použitie (SL1)

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Metódy sterilizácie.

Predsterilizačná príprava. Centrálna sterilizácia

Obalový materiál používaný na sterilizáciu.

Kontrola sterilzácie.

Uchovávanie zdravotníckych pomôcok.

Odporúčaná literatúra:

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zbierky zákonov NR SR, Vestníky MZ SR, Slovenské technické normy, firemná literatúra

Kučera, J. Zdravotnícke potreby. Bratislava:UK, 1985

Fanderlík,I.: Vlastnosti skiel. 1.vyd. Praha:Informatorium, 1996 

Chalabala,M. a kol.: Technologie léku. 3.vyd. Praha:Galén, 2006. 399s

Volná,F.: Dezinfekcia a sterilizácia. 1.vyd. Žilina:Vrana, 1999

Slovenský liekopis, 1. Vyd., Bratislava, Herba 1997-2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: -

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov za posledné tri roky je 101:

A= 15,84%, B= 22,77%, C=27,72%, D=13,86%, E=13,86% Fx=5,94%

Vyučujúci:

 Prednášky: RNDr. Klára Gardavská, CsC.

Praktické cvičenia: PharmDr. Jana Kubíková, PhD., RNDr. Klára Gardavská, CsC.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2015

Schválil:  RNDr. Klára Gardavská, CSc.