Zdravotnícke pomôcky III.

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KGF/13-Bc/00

Názov predmetu:

Zdravotnícke pomôcky III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2  hodiny prednášok  týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov: 5 kreditov

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  3. semester   (Bc.)

Stupeň štúdia: 1. stupeň  (Bc.)

Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 55 %.      Hodnotenie A: 95-100%, B: 85-94%, C: 75-84%, D: 65-74%, E: 55-64%.

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získava vedomosti o sortimente zdravotníckych pomôcok z kovu, ich výrobe, vlastnostiach, hodnotení a použití. Oboznámi sa aj s chirurgickým šijacím materiálom s dôrazom na jeho zloženie, výrobu, vlastnosti, označovanie a skladovanie. 

Stručná osnova predmetu:  Charakteristika materiálov pre výrobu zdravotníckych pomôcok z kovu. Výroba, kontrola funkčnosti. Spôsob ochrany kovových materiálov vhodných pre výrobu – prostriedky proti korózii. Základné zdravotnícke pomôcky z kovu – rozdelenie podľa funkčnosti. Chirurgický materiál.  Chirurgický šijací materiál, ihly na šitie. Vstrebateľný, nevstrebateľný chirurgický šijací materiál. Sterilizácia a uchovávanie chirurgického šijacieho materiálu.                                                                                                                                                  

Odporúčaná literatúra:

European Pharmacopoeia, 10th Edition. Strasbourg: EDQM, 2020. Ústredná knižnica FaF UK v Bratislave.

Kučera, J.: Zdravotnícke potreby. Bratislava, UK 1985. 87s. 

Zbierky zákonov NR SR, Vestníky MZ SR,  Slovenské technické normy.

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Slovenský liekopis 1, (SL 1). Bratislava, Herba 1997- 2004.

Aktuálna literatúra uvedená v prednáškach.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: NA

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov za posledné tri roky je 77:
A= 38%, B= 28,5%, C=23,8%, D=3,2%, E=4,76% Fx=1,74%

Vyučujúci:

PharmD. J. Kubíková, Mgr. J. Selčanová, PharmDr. M. Vulevová, MBA, Mgr. J. Ferková, PharmDr. ThLic. M. Raučinová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 16.09.2020

Schválil:  PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.