Zdravotnícke pomôcky IV.

Sylabus prednášok

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KGF/14-Bc/00

Názov predmetu:

Zdravotnícke pomôcky IV.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2  hodiny prednášok / 1 hodina cvičení týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov: 5 kreditov

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester (Bc.)

Stupeň štúdia: 1. stupeň  (Bc.)

Podmieňujúce predmety:

KGF/11-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky I., KGF/12-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 55 %.      Hodnotenie A: 95-100%, B: 85-94%, C: 75-84%, D: 65-74%, E: 55-64%.

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získava základné vedomostí o zdravotníckych pomôckach z gumy a plastických hmôt,  najčastejšie používaných zobrazovacích diagnostických metódach využívajúcich röntgenové žiarenie a zdravotníckych pomôckach používaných pri konzervatívnom ošetrení chrupu a v dentálnej protetike. V praktickej výučbe sa oboznámia s použitím uvedených zdravotníckych pomôcok, ich skladovaním, manipuláciou pri opakovanom použití a znehodnotení. Na rádiologickom oddelení sa oboznámia s  diagnostickými zobrazovacími prístrojmi.

Stručná osnova predmetu:

Guma, syntetické kaučuky a ich modifikácie ako surovina na výrobu zdravotníckych pomôcok

Plastické hmoty ako surovina na výrobu termoplastických zdravotníckych pomôcok.

Druhy zdravotníckych pomôcok z gumy, plastických hmôt, ich rozdelenie a charakteristika.

Hodnotenie kvality zdravotníckych pomôcok z plastov, spôsob uchovávania a starnutie výrobkov.

Diagnostické zobrazovacie metódy: röntgenová diagnostika, počítačová tomografia, angiografia, ultrazvuková diagnostika.

Materiál používaný v röntgenovej diagnostike (filmy, kazety, zosilňujúce fólie, prístrojová technika, ochranné pomôcky),

Zdravotnícke pomôcky v stomatológii a dentálnej protetike:

Odporúčaná literatúra:

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zbierky zákonov NR SR, Vestníky MZ SR, Slovenské technické normy, firemná literatúra

Kučera, J. Zdravotnícke potreby. Bratislava:UK, 1985. 87s.

Slovenský liekopis, 1. Vyd., Bratislava, Herba 1997-2004 

Režnák, I. a kol.: Moderné zobrazovacie metódy v lekárskej diagnostike. 1.vyd. Martin: Osveta, 1992.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: -

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov za posledné tri roky je 75:

A= 18,66%, B= 26,66%, C=18,66%, D=16,00%, E=16,00% Fx=4,00%

Vyučujúci:

Prednášky: RNDr. Klára Gardavská, CsC, PharmDr. Jana Kubíková, PhD.

Praktické cvičenia: PharmDr. Jana Kubíková, PhD., RNDr. Klára Gardavská, CsC.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2015

Schválil: RNDr. Klára Gardavská, CSc.