Zdravotnícke pomôcky V.

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KGF/15-Bc/00

Názov predmetu:

Zdravotnícke pomôcky V.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny prednášok  / 1 hodina cvičení týždenne,  prezenčná metóda

Počet kreditov: 5 kreditov

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester (Bc.)

Stupeň štúdia: 1. stupeň  (Bc.)

Podmieňujúce predmety:  

KGF/11-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky I., KGF/12-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky II.

KGF/13-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky III

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 55 %.      Hodnotenie A: 95-100%, B: 85-94%, C: 75-84%, D: 65-74%, E: 55-64%.

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o zdravotníckych pomôckach (skupiny D-O) uvedených v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Absolvovanie praktických cvičení prispieva k prehĺbeniu vedomostí o zdravotníckych pomôckach, ktoré sú predmetom výučby v tomto semestri.

Stručná osnova predmetu:

Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov.

Zdravotnícke pomôcky pre stomikov.

Zdravotnícke pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo.

Zdravotnícke pomôcky pre sluchovo postihnutých a príslušenstvo.

Zdravotné pančuchy, nohavice, návleky a iné pomôcky na kompresívnu terapiu.

Prsné epitézy.

Ortopedicko protetické pomôcky s príslušenstvom.

Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky.

Pomôcky na inhaláciu liečiva. Vozíky, kočíky, zdviháky chorých.

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro.

Zdravotnícke pomôcky v ambulantnej starostlivosti.

Odporúčaná literatúra:

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zbierky zákonov NR SR, Vestníky MZ SR, Slovenské technické normy, firemná literatúra

Kučera, J. Zdravotnícke potreby. Bratislava:UK, 1985. 87s.

Slovenský liekopis, 1. Vyd., Bratislava, Herba 1997-2004 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov za posledné tri roky je 73:

A= 23,29%, B= 21,92%, C=26,03%, D=16,44%, E=12,33% Fx=0%

Vyučujúci:

Prednášky: RNDr. Klára Gardavská, CSc., PharmDr. Jana Kubíková, PhD.

Praktické cvičenia: PharmDr. Jana Kubíková, PhD., RNDr. Klára Gardavská, CSc., MUDr. Ján Koreň

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2015

Schválil:   RNDr. Klára Gardavská, CSc.