Zdravotnícke pomôcky

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KGF/10-Mgr/00

Názov predmetu: Zdravotnícke pomôcky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny prednášok týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov:  2 kredity

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  5. Semester (Mgr)

Stupeň štúdia: 1.+ 2. Stupeň  (Mgr)

Podmieňujúce predmety: –

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 70 %: Hodnotenie A 95-100%, B: 88-94%, C: 82-87%, D: 76-81%, E: 70-75%.

Výsledky vzdelávania: :

Absolvovaním predmetu študent získava poznatky o zdravotníckych pomôckach so zameraním na ich vlastnosti, požiadavky,  kvalitu, manipuláciu a uskladnenie. Hlavný dôraz sa kladie na klasický obväzový materiál a produkty na vlhkú terapiu, prípravky na ošetrenie inkontinentných pacientov, stomikov a audio-protetické pomôcky .

Stručná osnova predmetu:

Zdravotnícke pomôcky versus  lieky.

Definícia a rozdelenie zdravotníckych pomôcok.

Klasifikácia, predpisy, schvaľovanie, registrácia, distribúcia zdravotníckych pomôcok.

Zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov.

Moderné obväzové materiály -  zdravotnícke pomôcky pre mokré hojenie rán.

Hydrokoloiné, hydrogélové, alginátové, polyureránové  krytie 

Druhy obväzového materiálu,  rozdelenie obväzov podľa účelu.

Klasické obväzové materiály: Tkaniny -  charakteristika, druhy, skúšky. Netkané textílie. Vlákniny.

Fixačné, imobilizujúce ovínadlá a obväzy, náplaste.

Zdravotnícke pomôcky na kompresívnu terapiu, základy obväzovej techniky.

Zdravotnícke pomôcky pre stomikov.

Zdravotnícke pomôcky pre sluchovo postihnutých.

Odporúčaná literatúra:

Zbierky zákonov NR SR, Vestníky MZ SR. 

Zákon č. 362/2011 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

European Pharmacopoeia, 10th Edition. Strasbourg: EDQM, 2020. Ústredná knižnica FaF UK v Bratislave.

Slovenský liekopis, 1.vyd., Bratislava, Herba s.r.o. 

Český lékopis, 1. vyd. 1997, Praha, Grada Publishing.

Katalógy výrobcov.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: : predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, kapacita predmetu je obmedzená na 100 študentov

Hodnotenie predmetov za akad. rok 2019/2020: 

A – 27,3%; B – 22,7%; C – 18,2%; D – 4,5%; E – 13,6%; Fx – 13,6%

Vyučujúci:

PharmDr. V. Šimunková, PhD., PharmDr. J. Kubíková, PhD., Mgr. J. Selčanová, PharmDr. M. Vulevová, MBA., PharmDr. ThLic. M. Raučinová, PhD, PhDr. E. Nováková. 

Dátum poslednej zmeny: 16. 09. 2020

Schválil: PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.