Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

1. ročník

 

Povinné predmety
Mikrobiológia

 

2. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
BiochémiaImunodiagnostika
ImunológiaXenobiochémia
Mikrobiológia

 

3. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
PatobiochémiaBiotechnológia
Hygiena farmaceutických zariadení
Molekulárna biológia účinku liečiv

 

4. ročník

 

Témy diplomových prác  
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent
Analýza genómovej sekvencie Lactobacillus reuteri Edoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.PharmDr. Boris DudíkMiroslav Šatka
Modulácia leukocytových aktivít ako ochrana pred stresom buniekdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Dominika Rusnáková
Virtuálny screening s využitím molekulového dokovaniadoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Mgr. Ing. Jiří Václavík, Ph.D.Bc. Petra Massarová
Analýza sekundárnych metabolitov v maku siatom metódou LC-MSdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.PharmDr. Renáta Kubíková, PhD.Edina Plauterová
Fosfatidylinozitolový systém v kontexte sekundárneho metabolizmu maku siatehodoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Mgr. Simona RajčániováDominika Žigrayová
Lipidový metabolizmus ovplyvnený laktobacilmi v bunkovej kultúre HepG2Ing. Ľudmila Pašková, PhD.Lukáš Konečný
Detekcia génov pre histidín a tyrozín dekarboxylázu v nových izolátoch rodu LactobacillusMgr. Eva Drobná, PhD.Melinda Gulázsiová
Izolácia a charakterizácia extrachromozomálnej DNA u novoizolovaných druhov laktobacilovMgr. Eva Drobná, PhD.Vladimír Antecký
Bázické estery substituovanej kyseliny fenylkarbámovej a ich vplyv na aktivitu butyrylcholínesterázyPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Tiziana Legátová
Molekulárno-biochemický aspekt elicitácie rastlinných in vitro kultúrPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Michaela Bírešová
Účinnosť elicitačných modelov na sekundárny metabolizmus rastlinných in vitro kultúrPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Lenka Olšágová
Vzťah medzi kritickou micelárnou koncentráciou bázických esterov kyseliny fenylkarbámovej a ich biologickou aktivitouPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Kristína Blechová
Časová závislosť zmeny imunitnej odpovede leukocytov po ich inkubácii so syntetickými N-arylpiperazínmiPharmDr. Gabriela Greifová, PhD.Tatiana Kocúnová
Adhézia vybraných zástupcov rodu Lactobacillus na povrch črevných ľudských bunkových líniiPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Marcela Herdová
Štúdium interakcii medzi vybranými laktobacilmi a ľudskými črevnými bunkovými líniami in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Mgr. Barbora HlubinováLucia Novysedláková
Má aktivácia cholinergnej protizápalovej dráhy vplyv na expresiu TNFR1 a TNFR2 v SW-872 diferencovaných adipocytoch?PharmDr. Katarína Šišková, PhD.Mgr. Radka TranováSilvia Janešíková
Vplyv cholinergnej protizápalovej dráhy na expresiu adiponektínu a visfatínu v SW-872 diferencovaných adipocytochPharmDr. Katarína Šišková, PhD.Mgr. Radka TranováRenáta Delingová
Zavedenie metód pre identifikáciu prítomnosti cirkulujúcich nádorových buniek v krvi pacientov s melanómom uveyRNDr. Božena Smolková, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Zuzana Dobrovičová
Analýza expresie zápalových a protizápalových interleukínov u potkanov s adjuvantnou artritídouRNDr. František Bilka, PhD.Adriána Čamajová
Príprava in vitro kultúry lastovičníka väčšieho a analýza jej produkčných schopnostíRNDr. František Bilka, PhD.Márió Molnár
Karboanhydráza IX ako potenciálny terapeutický cieľ v liečbe testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek rezistentných voči cisplatineRNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Nikola Havrilová

  

5. ročník

 

Témy diplomových prác 
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent
Hodnotenie biologických vlastností makarpínuPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Nikola Kotrbancová
Hodnotenie biologickej aktivity extraktov z in vitro kultúr Eschscholzia californicaPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Lujza Saloňová
Štúdium génovej expresie zápalových a protizápalových cytokínov v potkanoch s adjuvantnou artritídouRNDr. František Bilka, PhD.Mgr. Peter Minarič
Vplyv elicitácie na tvorbu chelerytrínu v suspenzných kultúrach slncovky kalifornskejRNDr. František Bilka, PhD.Beáta Miženková
Vplyv kyseliny askorbovej na antibakteriálnu aktivitu medudoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.Ing. Juraj Majtán, PhD.Helena Páleníková
Vplyv laktobacilov na expresiu vybraných génov v bunkách HepG2doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.PharmDr. Boris DudíkMiriama Štorcelová
Vplyv usmrtených patogénnych mikroorganizmov na antimikróbnu aktivitu vybraných  laktobacilovdoc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.Natália Koprdová
Identifikácia génov potenciálne kodujúcich monoaminooxidázu v Geotrichum candidumMgr. Eva Drobná, PhD.Tatiana Sabová
Štúdium probiotických vlastností vaginálnych izolátov z rodu LactobacillusMgr. Eva Drobná, PhD.Michaela Švrhovná
Lipoxygenáza a jej význam v hľadaní nového prístupu v liečbe reumatoidnej artritídyMgr. Ivana Holková, PhD.Andrea Gajdošová
Vplyv dĺžky inkubácie ľudských leukocytov so syntetickými N-arylpiperazínmi na zmenu ich biologických aktivítdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.PharmDr. Gabriela GreifováZuzana Šalátová
Ochranný účinok N-arylpiperazínu a difosforyllipidu A proti bunkovému stresorudoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Dominika Stančíková
Lipid A a N-arylpiperazín ako prevencia pred stresorom vo fagocytochdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Natália Radošinská
Schopnosť laktobacilov viazať štruktúry extacelulárnej matrix in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.PharmDr. Boris DudíkMartina Kavecká
Interakcia medzi zástupcami rodu Lactobacillus a vybranými ľudskými bunkovými líniami in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Mgr. Barbora HlubinováTatiana Mitašíková
Vplyv mechanického stresu na biosyntézu alkaloidov v maku siatomPharmDr. Renáta Kollárová, PhD.Dominika Peľáková
Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu resveratrolov v rastlinách Fallopia japonicadoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Mgr. Zuzana Vivodová, PhD.Dominika Hipíková
Porovnanie účinnosti mono- a kombinovanej terapie v ľudských nádorových bunkáchdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD., Mgr. Božena Smolková, PhD.Veronika Vyletelová
Vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na expresiu génov zapojených v zápale v bunkovej kultúre HepG2Ing. Ľudmila Pašková, PhD.Lenka Haluzová
Vplyv cholinergnej protizápalovej dráhy na hladiny leptínu v bunkovej kultúre SW-872PharmDr. Katarína Šišková, PhD.Ivana Šaradínová