Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

1. ročník

 

Povinné predmety
Mikrobiológia


2. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
BiochémiaHygiena farmaceutických zariadení
Imunológia

 

3. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Aplikovaná biochémiaImunodiagnostika
Molekulárna biológia účinku liečiv
Xenobiochémia

 

4. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Technológia biologických liečivPokročilé bunkovo-biologické metódy

 

Témy diplomových prác 

 

Téma Vedúci Konzultant Študent
Hodnotenie biologickej aktivity makarpínu izolovaného z in vitro kultúr Eschscholzia californica PharmDr. Andrea Balažová, PhD.   Dóra Wiedermannová
Hodnotenie génovej expresie enzýmov zapojených do biosyntézy alkaloidov v Macleaya cordata po elicitácii PharmDr. Andrea Balažová, PhD.   Patrícia Harezníková
Zmeny génovej expresie vybraných enzýmov v klíčnych rastlinách a in vitro kultúrach maku siateho v podmienkach stresu PharmDr. Andrea Balažová, PhD.   Lenka Lukačiková
Ochrana leukocytov pred stresom spôsobeným UVC žiarením. doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.   Martina Djobeková
Bioaktívne hydrogélové materiály pre regeneratívnu medicínu Mgr. Zuzana Kroneková, Dr.rer.nat, doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.   Martina Mlynáriková
Štúdium epigenetických modifikácií v kontexte sekundárneho metabolizmu doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. Mgr. Ema Balažová Nina Sabová
Vplyv laktobacilov na integritu črevného epitelu v laboratórnych podmienkach doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD. Mgr. Barbora Hlubinová Ľubomíra Kamenská
Izoenzýmy cytochrómu P-450 a ich účasť v metabolizme xenobiotík u človeka a v produkcii sekundárnych metabolitov v rastlinách RNDr. František Bilka, PhD.   Daniela Jakušová
Vplyv zápalu na intermediárny metabolizmus v modeloch in vivo a in vitro RNDr. František Bilka, PhD.   Katarína Žemberyová
Izolácia a identifikácia laktobacilov z materského mlieka PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.   Viktória Kostelníková
Izolácia a identifikácia laktobacilov zo stolice dieťaťa do 1 roka PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.   Petra Čepelová
Izolácia potenciálne probiotických laktobacilov z materského mlieka a stolice. PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.   Helena Gajdošová
In silico analýza vybraných génov Limosilactobacillus reuteri E PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.   Iveta Keszeliová
Vplyv laktobacilov na expresiu vybraných génov modelu črevnej bariéry in vitro PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.   Marianna Janušková
Štúdium probiotických vlastností laktobacilov izolovaných z materského mlieka Mgr. Eva Drobná, PhD.   Klára Vaculková
Výskyt rezistencie voči vankomicínu u nových izolátov laktobacilov Mgr. Eva Drobná, PhD.   Andrea Ňukovičová
Modulácia zápalu v modeli HepG2 Ing. Ľudmila Pašková, PhD. Mgr. Mária Nováková Miroslava Kršková
Štúdium génovej expresie vybraných HDL komponentov za zápalových podmienok Ing. Ľudmila Pašková, PhD. Mgr. Veronika Vyletelová Kristína Vysoká
Štúdium antimikróbnych vlastností medu doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.   František Suja

 

5. ročník

 

Témy diplomových prác  
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent
Žiarenie ako stresor vybraných enzýmových aktivít leukocytovdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. Monika Dobrotková
Epigenetický skríning biosyntézy morfínanových alkaloidovdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Mgr. Ema BalažováKristína Tothová
Epigenetický skríning procesov biosyntézy sekundárnych metabolitov v maku siatomdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Mgr. Ema BalažováDarina Vrabecová
Vzťah medzi epigenetickými modifikáciami a produkciou sekundárnych metabolitov v rastlinách pri abiotickom stresePharmDr. Andrea Balažová, PhD. Arleta Maťašová
Epigenetické mechanizmy v odpovedi rastlín na stresPharmDr. Andrea Balažová, PhD. Lucia Machovičová
Vplyv Lactobacillus reuteri E na expresiu génov pre mucínové proteíny v žalúdku potkanaRNDr. František Bilka, PhD.PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Mgr. Peter NovákAdam Zeman
Adhezivita potenciálne probiotických laktobacilov v modeli intestinálnej mukozitídy in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Mgr. Barbora HlubinováSebastian Šulej
Vplyv potenciálne probiotických laktobacilov na vybrané funkcie modelu črevnej bariéry in vitro.PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD. Diana Mravčáková
Testovanie viability laktobacilovdoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.Mgr. Barbora HlubinováDenis Filin
Význam izoenzýmov cytochrómu P-450 v metabolizácii liečiv u človeka a v tvorbe sekundárnych metabolitov rastlínRNDr. František Bilka, PhD. Maximilián Pallo
Identifikácia izolátov laktobacilov z materského mlieka a štúdium ich membránových proteínov.PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. Valéria Pavlíková
Vplyv meniacich sa kultivačných podmienok na histidínový metabolizmus laktobacilov.PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. Nikola Vajdová
Regulácia transkripcie génov apolipoproteínov kyselinou karnozovou za zápalových podmienok u potkanaIng. Ľudmila Pašková, PhD.Mgr. Veronika VyletelováLucia Grecková
Modulácia TLR signálnej dráhy vybranými kmeňmi laktobacilov v bunkovej línii HepG2Ing. Ľudmila Pašková, PhD.Mgr. Mária NovákováLucia Sekulová
Ovplyvnenie génovej expresie antioxidačných enzýmov kyselinou karnozovou v pečeni potkana s adjuvantnou artritídouIng. Ľudmila Pašková, PhD. Miriama Dulinová
Štúdium pôsobenia rastlinných extraktov na antimikrobiálnu účinnosťantibiotiíkMgr. Eva Drobná, PhD. Terézia Lenická
Expresia povrchových proteínov zosdpovedných za väzbu na epitel u Lactobacillus crispatus 31/AMgr. Eva Drobná, PhD. Zuzana Maliničová
Molecular and biochemical alterations in medicinal plants under stress conditionsPharmDr. Andrea Balažová, PhD. Shaghayegh Khanbazi