Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

2. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
BiochémiaImunodiagnostika
ImunológiaXenobiochémia
Mikrobiológia

 

3. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
PatobiochémiaBiotechnológia
Hygiena farmaceutických zariadení
Molekulárna biológia účinku liečiv

 

4. ročník

 

Témy diplomových prác 
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent
Hodnotenie biologických vlastností makarpínuPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Nikola Kotrbancová
Hodnotenie biologickej aktivity extraktov z in vitro kultúr Eschscholzia californicaPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Lujza Saloňová
Štúdium génovej expresie zápalových a protizápalových cytokínov v potkanoch s adjuvantnou artritídouRNDr. František Bilka, PhD.Mgr. Peter Minarič
Vplyv elicitácie na tvorbu chelerytrínu v suspenzných kultúrach slncovky kalifornskejRNDr. František Bilka, PhD.Beáta Miženková
Vplyv kyseliny askorbovej na antibakteriálnu aktivitu medudoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.Ing. Juraj Majtán, PhD.Helena Páleníková
Vplyv laktobacilov na expresiu vybraných génov v bunkách HepG2doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.PharmDr. Boris DudíkMiriama Štorcelová
Vplyv usmrtených patogénnych mikroorganizmov na antimikróbnu aktivitu vybraných  laktobacilovdoc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.Natália Koprdová
Identifikácia génov potenciálne kodujúcich monoaminooxidázu v Geotrichum candidumMgr. Eva Drobná, PhD.Tatiana Sabová
Štúdium probiotických vlastností vaginálnych izolátov z rodu LactobacillusMgr. Eva Drobná, PhD.Michaela Švrhovná
Lipoxygenáza a jej význam v hľadaní nového prístupu v liečbe reumatoidnej artritídyMgr. Ivana Holková, PhD.Andrea Gajdošová
Vplyv dĺžky inkubácie ľudských leukocytov so syntetickými N-arylpiperazínmi na zmenu ich biologických aktivítdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.PharmDr. Gabriela GreifováZuzana Šalátová
Ochranný účinok N-arylpiperazínu a difosforyllipidu A proti bunkovému stresorudoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Dominika Stančíková
Lipid A a N-arylpiperazín ako prevencia pred stresorom vo fagocytochdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Natália Radošinská
Schopnosť laktobacilov viazať štruktúry extacelulárnej matrix in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.PharmDr. Boris DudíkMartina Kavecká
Interakcia medzi zástupcami rodu Lactobacillus a vybranými ľudskými bunkovými líniami in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Tatiana Mitašíková
Vplyv mechanického stresu na biosyntézu alkaloidov v maku siatomPharmDr. Renáta Kollárová, PhD.Dominika Peľáková
Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu resveratrolov v rastlinách Fallopia japonicadoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Mgr. Zuzana Vivodová, PhD.Dominika Hipíková
Porovnanie účinnosti mono- a kombinovanej terapie v ľudských nádorových bunkáchdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD., Mgr. Božena Smolková, PhD.Veronika Vyletelová
Vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na expresiu génov zapojených v zápale v bunkovej kultúre HepG2Ing. Ľudmila Pašková, PhD.Lenka Haluzová
Vplyv cholinergnej protizápalovej dráhy na hladiny leptínu v bunkovej kultúre SW-872PharmDr. Katarína Šišková, PhD.Ivana Šaradínová

 

 

 5. ročník 

Témy diplomových prác 
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent
Elicitácia ako nástroj na zlepšenie profilu vysokohodnotných sekundárnych metabolitov v in vitro kultúrach liečivých rastlínPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Ivana Trenčáková
Hodnotenie zmien molekulárno- biochemických parametrov v elicitovaných in vitro kultúrach liečivých rastlínPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Dominika Košová
Štúdium génovej expresie enzýmov zapojených do biosyntézy chelerytrínuRNDr. František Bilka, PhD.Sylvia Lúčanová
Génová expresia zápalových a protizápalových cytokínov v modeli adjuvantnej artritídy  u potkanaRNDr. František Bilka, PhD.Barbora Hlubinová
Antimikróbna aktivita vybraných kmeňov Lactobacillus crispatus a Lactobacillus gasseridoc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.Alžbeta Bírová
NK bunky a poruchy imunityMgr. Eva Drobná, PhD.RNDr. Elena Tibenská, PhD.Karolína Haramiová
Vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na kvasinku Candida glabrataMgr. Eva Drobná, PhD.Miroslav Hamar
Lipoxygenázová signálna dráha a jej zapojenie v biosyntéze alkaloidov v maku siatomMgr. Ivana Holková, PhD.Lukáš Varga
Je lipid A schopný zvýšiť ochrannú funkciu N-arylpiperazínov pred stresorom vo fagocytoch?doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.PharmDr. Gabriela GreifováMartina Rajčanová
Zvyšuje lipid A odolnosť biologických aktivít fagocytov pred stresorom?doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Romana Vitkovská
Štúdium interakcie medzi laktobacilmi a eukaryotickými bunkamiPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.PharmDr. Boris DudíkMarcela Herdová
Štúdium adhéznych vlastností potenciálne probiotických laktobacilov in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Marcela Ustaníková
Lipoxygenáza maku siateho a jej vplyv na expresiu transkripčných faktorovPharmDr. Renáta Kollárová, PhD.Barbora Hlinková
Identifikácia cDNA kódujúcej lipoxygenázu v čeľadi PapaveraceaePharmDr. Renáta Kollárová, PhD.Lucia Štefančinová
Vplyv stresových faktorov na produkciu benzylizochinolínov alkaloidovdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.PharmDr. Barbora HansDominika Murinová
The posibilities of down regulation of ALDH1 expression in cancer cellsdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD., RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.Simona Rajčániová
Vplyv extraktu ruže šípovej na expresiu génov zapojených v zápalovej odpovedi v modeli adjuvantnej artritídyIng. Ľudmila Pašková, PhD.Zuzana Šimaliaková
Zmeny v expresii génov zapojených v zápalovej odpovedi vplyvom ferulaldehydu v modeli adjuvantnej artritídyIng. Ľudmila Pašková, PhD.Radka Švachová
Biotransformácia liečiv v stave metabolickej dysbalancie lipidovPharmDr. Katarína Šišková, PhD.Kristián Slíž