Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

1. ročník

 

Povinné predmety
Mikrobiológia 1. ročník


2. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
BiochémiaImunodiagnostika
Biológia a fyziológia imunityHygiena farmaceutických zariadení 2. ročník
Imunológia
Mikrobiológia 2. ročník

 

3. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
PatobiochémiaHygiena farmaceutických zariadení 3. ročník
Molekulárna biológia účinku liečiv
Xenobiochémia

 

4. ročník

 

Povinne voliteľné predmety
Pokročilé bunkovo-biologické metódy

 

Témy diplomových prác
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent

 

5. ročník

 

Témy diplomových prác  
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent
Analýza genómovej sekvencie Lactobacillus reuteri Edoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.PharmDr. Boris DudíkMiroslav Šatka
Modulácia leukocytových aktivít ako ochrana pred stresom buniekdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Dominika Rusnáková
Virtuálny screening s využitím molekulového dokovaniadoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.Mgr. Ing. Jiří Václavík, Ph.D.Bc. Petra Massarová
Analýza sekundárnych metabolitov v maku siatom metódou LC-MSdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.PharmDr. Renáta Kubíková, PhD.Edina Plauterová
Fosfatidylinozitolový systém v kontexte sekundárneho metabolizmu maku siatehodoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Mgr. Simona RajčániováDominika Žigrayová
Lipidový metabolizmus ovplyvnený laktobacilmi v bunkovej kultúre HepG2Ing. Ľudmila Pašková, PhD.Lukáš Konečný
Detekcia génov pre histidín a tyrozín dekarboxylázu v nových izolátoch rodu LactobacillusMgr. Eva Drobná, PhD.Melinda Gulázsiová
Izolácia a charakterizácia extrachromozomálnej DNA u novoizolovaných druhov laktobacilovMgr. Eva Drobná, PhD.Vladimír Antecký
Bázické estery substituovanej kyseliny fenylkarbámovej a ich vplyv na aktivitu butyrylcholínesterázyPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Tiziana Legátová
Molekulárno-biochemický aspekt elicitácie rastlinných in vitro kultúrPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Michaela Bírešová
Účinnosť elicitačných modelov na sekundárny metabolizmus rastlinných in vitro kultúrPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Lenka Olšágová
Vzťah medzi kritickou micelárnou koncentráciou bázických esterov kyseliny fenylkarbámovej a ich biologickou aktivitouPharmDr. Andrea Balažová, PhD.Kristína Blechová
Časová závislosť zmeny imunitnej odpovede leukocytov po ich inkubácii so syntetickými N-arylpiperazínmiPharmDr. Gabriela Greifová, PhD.Tatiana Kocúnová
Adhézia vybraných zástupcov rodu Lactobacillus na povrch črevných ľudských bunkových líniiPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Marcela Herdová
Má aktivácia cholinergnej protizápalovej dráhy vplyv na expresiu TNFR1 a TNFR2 v SW-872 diferencovaných adipocytoch?PharmDr. Katarína Šišková, PhD.Silvia Janešíková
Vplyv cholinergnej protizápalovej dráhy na expresiu adiponektínu a visfatínu v SW-872 diferencovaných adipocytochPharmDr. Katarína Šišková, PhD.Renáta Delingová
Zavedenie metód pre identifikáciu prítomnosti cirkulujúcich nádorových buniek v krvi pacientov s melanómom uveyRNDr. Božena Smolková, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Zuzana Dobrovičová
Analýza expresie zápalových a protizápalových interleukínov u potkanov s adjuvantnou artritídouRNDr. František Bilka, PhD.Adriána Čamajová
Príprava in vitro kultúry lastovičníka väčšieho a analýza jej produkčných schopnostíRNDr. František Bilka, PhD.Márió Molnár
Karboanhydráza IX ako potenciálny terapeutický cieľ v liečbe testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek rezistentných voči cisplatineRNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Nikola Havrilová