Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC Evaluation of adhesion properties of lactobacilli probiotic candidates / Hana Kiňová Sepová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 893-899
 2. ADC Isolation and identification of new lactobacilli from goatling stomach and investigation of reuterin production in Lactobacillus reuteri strains / Hana Kiňová-Sepová, Andrea Bilková
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 58, No. 1 (2013), s. 33-38
 3. ADC Antibacterial potential of lactobacilli isolated from a lamb / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Veterinární medicína. - Vol. 56, No. 7 (2011), s. 319-324
 4. ADC Identification and biological activity of potential probiotic bacterium isolated from the stomach mucus of breast-fed lamb / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Brazilian Journal of Microbiology. - Vol. 42, No. 3 (2011), s. 1188-1196
 5. ADC Evaluation of biochemical and molecular methods for Lactobacillus reuteri strains differentiation / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 60, No. 2 (2015), s. 137-141
 6. ADC Bile tolerance and its effect on antibiotic susceptibility of probiotic Lactobacillus candidates / Hyacinta Májeková ... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 60, No. 3 (2015), s. 253-257
 7. ADE Laktobacily a ich probiotické vlastnosti / Hana Sepová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 95-98
 8. ADE Bakteriocíny produkované baktériami mliečneho kvasenia / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 2 (2011), s. 65-72
 9. ADE Efekt troch rôznych elicitorov na produkciu sanguinarínu suspenznými kultúrami nízko-morfínovej odrody maku siateho (Papaver somniferum L.) / Andrea Balažová... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 5 (2011), s. 237-240
 10. ADE Predpokladané mechanizmy imunomodulačného a protizápalového pôsobenia probiotík / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 65, č. 2 (2016), s. 43-51
 11. ADE Antimikróbne pôsobiace látky produkované baktériami mliečneho kvasenia / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 59, č. 4 (2010), s. 155-159
 12. ADM Črevná mikrobiota: jej vývin a vzťah k vzniku niektorých ochorení / Hana Kiňová Sepová, Boris Dudík, Andrea Bilková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 66, č. 6 (2017), s. 267-273
 13. ADM Testovanie potenciálne probiotických laktobacilov pre použitie vo výživových doplnkoch / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 1 (2013), s. 40-45
 14. ADM Nešpecifické zápalové ochorenia čreva: faktory podieľajúce sa na patogenéze / Boris Dudík, Hana Kiňová Sepová, Andrea Bilková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 67, č. 3 (2018), s. 95-100
 15. ADN Antimicrobial susceptibility and immunomodulatory properties of lamb isolate of lactobacillus mucosae, new probiotic candidate / Andrea Bilková, Martina Dubničková, Hana Kiňová Sepová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 1-6 [online]
 16. ADN Adaptácia probiotických laktobacilov na podmienky gastrointestinálneho traktu hostitel'a / A. Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 197-203
 17. AED Identification of newly isolated lactobacilli from the stomach mucus of lamb / Andrea Bilková ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 64-71
 18. AFG Charakterizácia novoizolovaných potenciálne probiotických kmeňov Lactobacillus reuteri / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s226
 19. AFG Využitie metód molekulárnej biológie na rozlíšenie druhov Lactobacillus plantarum a Lactobacillus pentosus / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s210
 20. AFG Antimikrobiálny potenciál vybraných novoizolovaných zástupcov rodu Lactobacillus / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 98
 21. AFG Dôkaz prítomnosti génu pre glyceroldehydratázu vo vybraných kmeňoch Lactobacillus reuteri / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 67
 22. AFH Štúdium a možnosti ovplyvnenia produkcie reuterínu novoizolovanými kmeňmi Lactobacillus reuteri / Hana Kiňová-Sepová, Andrea Bilková
  In: Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve. 4. vedecká konferencia. - ISBN 978-80-970552-2-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2011. - S. 74
 23. AFH Štúdium antimikrobiálnej aktivity vaginálnych izolátov / Eva Drobná, Hana Kiňová Sepová
  In: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973411-0-7. - Praha : Československá společnosť mikrobiologická, 2019. - S. 97-97
 24. AFH Sledovanie vzájomnej interakcie potenciálne probiotických laktobacilov / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 95
 25. AFH Gene expression analysis of enzymes involved in benzophenanthridine alkaloids biosynthesis / František Bilka ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 79-80 [online]
 26. AFH Production of 3hydroxypropionaldehyd by the strains of Lactobacillus reuteri / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 201
 27. AFH Identifikácia a diferenciácia zástupcov rodu Lactobacillus / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 77, č. 10-11 (2008), s. 233
 28. AFH Identifikácia laktobacilov použitím polymerázovej reťazovej reakcie / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 36. konferencia. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Bratislava : [s-n.], 2007. - S. 44
 29. AGI Štúdium rôznych enzýmových foriem fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 30. AGI Lipoxygenáza - jej expresia a vplyv potenciálne terapeuticky účinných antioxidancií / ved. projektu Lýdia Bezáková; zástupca ved. projektu Marek Obložinský... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 31. AGI Lipoxygenáza vo vzťahu k signálne transdukčným procesom v rastlinných bunkách / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. ved. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 32. BDF Problematika probiotík v súčasnosti / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 14-20
 33. BEE Baktérie mliečneho kvasenia: rod Lactobacillus / Hana Kiňová-Sepová
  In: Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej. - Roč. 52, č. 4 (2011), s. 177-182
 34. BFA Prekultivácia Lactobacillus reuteri E s mucínom stimuluje adhezivitu a môže zvýšiť jeho potenciálny terapeutický účinok / Boris Dudík ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 35. BFA Lactobacillus reuteri E may activate brown adipose tissue by enhancing PPAR gamma expression / Margaréta Marušáková ... [et al.]
  In: Probiotics, Prebiotics & New Foods [elektronický dokument]. - Rím : Universita Urbaniana, 2019. - S. 131-131 [online]
 36. BFA Addition of mucin to growth medium stimulates adhesivity and therapeutical potential of Lactobacillus reuteri E / Boris Dudík ... [et al.]
  In: Probiotics, Prebiotics & New Foods [elektronický dokument]. - Rím : Universita Urbaniana, 2019. - S. 108-108 [online]
 37. BFA Štúdium adherencie potenciálne probiotických lactobacilov na eukaryotické bunky a hlien / A. Bilková... [et al.]
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 59 [online]

Hore