Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ACA Voľné radikály a oxidačný stres / Katarína Šišková
  Plzeň : Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2015
 2. ADC Enzymes cooperating in the hydrolyzing process of benzoylcholines: subcellular and inter-tissue comparison / Ingrid Pauliková, Katarína Šišková
  In: Pharmazie. - Vol. 64, No. 6 (2009), s. 398-402
 3. ADC Betaine increases the butyrylcholinesterase activity in rat plasma / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 65, No. 1 (2016), s. 101-108
 4. ADC Influence of lipid imbalance on butyrylcholinesterase activity and biotransformation efficiency / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 67, No. 4 (2012), s. 345-350
 5. ADD pH-sensitive N,N-(dimethyl)-N-alkanamine-N-oxides as gene delivery vectors / Gilda Liskayová ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 71, No. 9 (2017), s. 1739-1748
 6. ADF Aktivita lipoxygenázy v kontexte metabolického syndrómu / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 12 (2012), s. 301-305
 7. ADM Effect of N-Feruloylserotonin and Methotrexate on Severity of Experimental Arthritis and on Messenger RNA Expression of Key Proinflammatory Markers in Liver / Ľ. Pašková ... [et al.]
  In: Journal of Immunology Research. - Vol. 2016 (2016), s. Art. no. 7509653 [12 s.]
 8. ADN Lipoxygenase activity during the condition of experimental hypertriacylglycerolaemia / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, č. 1 (2013), s. 21-25 [online]
 9. AED Vplyv cholinergickej protizápalovej dráhy na expresiu leptínu v adipocytoch / Veronika Kormanová, Katarína Šišková
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 13. - ISBN 978-80-223-4588-0. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2018. - S. 59-65
 10. AED Inhibícia AT1 receptorov v srdci zmierňuje kontraktilnú dysfunkciu myokardu v dôsledku ischémia a reperfúzie zmiernením oxidácie CaMKII / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 22-28
 11. AEG Characterization of butyrylcholinesterase in a state of lipoprotein disordes / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol.275, Suppl. l (2008), s.176
 12. AFG Effect of GTS-21 stimulated cholinergic anti-inflammatory pathway on nutritional oxidative stress / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. - Vol. 54, Suppl. (2014), s. 67
 13. AFG The effect of betain on the butyrylcholinesterase activity under hight-fat diet conditions in rats / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Vol. 52, Suppl. (2014), s. S1266
 14. AFG The effect of combination therapy of methotrexate and hydroxychloroqine on mRNA expression of iNOS and of key proinflammatory cytokine IL-1B in rat adjuvant arthritis / Ľ. Pašková ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 229
 15. AFG Inhibícia AT1 receptorov a Ca2+/kalmodulín závislej proteinkinázy II je asociovaná so zmenou expresie proteínov oxidačného stresu a zlepšenia LVDP po ischemicko-reperfúznom poškodení myokardu / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: 89. Fyziologické dny. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87432-06-8. - Praha : Falešník Ondřej Ing.-Falon, 2013. - S. 145
 16. AFG AT1 Receptors and CA2+/calmodulin-dependent protein kinase II inhibition unikle their combination during ischemia- reperfusion is associated with changes in content of oxidative stress and apoptotic markers and improved contractile function in heart / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: Heart. - Vol. 99, Suppl.2 (2013), s. A131-A132
 17. AFG Effect of natural dietary supplements on asymmetric dimethylarginine under physiological conditions and in disease / K. Šišková ... [et al.]
  In: Biochimica Clinica. - Vol. 37, Spec. Suppl. (2013), s. S565
 18. AFG Butyrylcholinesterase catalyzed hydrolysis of benzoylcholines under diverse lipid dysbalance conditions in rat / Matej Mydla ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 19. AFG Inhibitory effect of sanguinarine on rat liver butyrylcholinesterase under alterated lipid metabolic conditions / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 20. AFH pH sensitive N-alkyl-N,N-dimethylamine-N-oxides in gene therapy / Gilda Liskayová... [et al.]
  In: 4th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes. Book of Abstracts. - ISBN 978-80-223-4150-9. - Bratislava : Comenius University, Faculty of Pharmacy, 2016. - S. 46
 21. AFH The influence of ATI receptor inhibition on CaMKII activity in myocardial ischemia-reperfusion injury : the role of oxidative stress / Tomáš Rajtík ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. - ISBN 978-80-8141-063-5. - Banská Bystrica : SAV, 2014. - S. 87
 22. AFH The effect of N-feruloylserotonin on RNS expression of iNOS and of key proinflammatory cytokines IL-1ß and TNFalpha in rat adjuvant arthritis / Ľudmila Pašková ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. Zborník prednášok a posterov. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : SSBMB, 2014. - S. 209
 23. AFH Effect of omega-6 fatty acids on enzymes of cholinergic system under physiological conditions and in diabetes mellitus / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: Lifestyle, Oxidative Stress and Diabetes Mellitus. - ISBN 978-80-970345-2-8. - Bratislava : Mind and Health, 2012. - S. 37
 24. AFH Štúdium inhibičného efektu vybraných flavonoidov na aktivitu butyrylcholínesterázy / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 193
 25. AFH Efekt rastlinných extraktov z Agrimonia eupatoria a Cynara cardunkulus na aktivitu butyrylcholínesterázy z pečene a pľúc potkanov s diabetes mellitus / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 93
 26. AFL Aktivita paraoxonázy a jej ovplyvnenie podávaním fenofibrátu / Lucia Andrezálová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 204-205
 27. AGI Štúdium rôznych enzýmových foriem fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 28. AGI Lipoxygenáza - jej expresia a vplyv potenciálne terapeuticky účinných antioxidancií / ved. projektu Lýdia Bezáková; zástupca ved. projektu Marek Obložinský... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 29. AGI Lipoxygenáza vo vzťahu k signálne transdukčným procesom v rastlinných bunkách / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. ved. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 30. BDF Obličky a metabolizmus xenobiotík / Otto Helia ... [et al.]
  In: Pharma Journal. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 94-96

Hore