KEGA 064UK-4/2018

Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov Imunológia a Mikrobiológia a vypracovanie učebných textov

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Mgr. Eva Drobná, PhD.

Cieľom projektu je modernizácia praktických cvičení z predmetov Imunológia a Mikrobiológia pre študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave v slovenskom a anglickom študijnom programe. Aktualizované vysokoškolské učebné texty pre praktické cvičenia z povinných predmetov Imunológia a Mikrobiológia budú korešpondovať so súčasným stavom poznania v týchto vedných disciplínach. Výstupný materiál bude k dispozícii v tlačenej aj elektronickej verzii. Okrem nových praktických úloh budú v učebných textoch zahrnuté aj teoretické úvody k jednotlivým úlohám. To umožní študentom lepšie sa pripraviť na praktické cvičenia a rozšíriť si teoretické vedomosti. Zabezpečí sa tým lepšia úroveň a rozsah dosiahnutého vzdelania absolventov magisterského študijného programu Farmácia v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj absolventov bakalárskeho programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky.