Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Silver nanoparticles stabilised with cationic single-chain surfactants structure-physical properties-biological activity relationship study / Martin Pisárčik ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Liquids [elektronický dokument]. - Roč. 272 (2018), s. 60-72 [print]
 2. ADC Silver nanoparticles stabilised by cationic gemini surfactants with variable spacer length / Martin Pisárčik ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 10 (2017), Art. No. 1794, [19 s.]
 3. ADC Chromatographic separations based on tartaric acid and its derivatives / Ladislav Habala, Renáta Horáková, Ružena Čižmáriková
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 873-882
 4. ADC Improved isolation of betulin and lupeol from birch bark and oxidation of their acetylated derivatives with chromyl chloride / Miloš Lukáč ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 947-952
 5. ADE Optimalizácia extrakčnej metódy na stanovenie metadónu a jeho metabolitu EDDP v moči plynovou chromatografiou / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 57, č. 6 (2008), s. 265-268
 6. ADE Stereoselective determination of methadone and its main metabolite in serum and urine from methadone maintenance patients / Jindra Valentová ... [et al.
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 27, Suppl. 2 (2006), s. 130-133
 7. ADF Stereospecifické stanovení methadonu - význam pro terapeutickou praxi / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 9 (2007), s. 246-250
 8. ADF Radioprotektivní aktivita salicylanu měďnatého a zinečnatého / Jindra Valentová ... [ et al. ]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 69, č. 2 (2000), s. 40-43
 9. AEC Tartaric acid and its derivatives as chiral selectors in stereoselective synthesis and analysis / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Advances in Chemistry Research. Vol. 41. - ISBN 978-1-53612-861-1. - New York : Nova Science Publishers, 2017. - S. 145-191
 10. AED Gas chromatography determination of methadone in urine / Renáta Horáková, Jindra Valentová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 106-111
 11. AED HPLC method for the screening of diuretics in human urine / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - ISBN 80-223-2196-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 176-183
 12. AEG Polarimetrické sledovanie stability efedrínu / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s229
 13. AEG Enantioseparácia synefrínu chromatografiou na tenkej vrstve / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s220
 14. AFG Identifikácia a kvantitatívne stanovenie metadónu v moči metódou GC/MS / Renáta Horáková, Silvia Holčeková, Jindra Valentová
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 70
 15. AFG Gas chromatography - mass spectrometry determination of testosterone and its metabolite in urine / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: CECE 2009. 6th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. - Pécs : University of Pécs, 2009. - S. 79
 16. AFG Enantioseparácia efedrínu chromatografiou na tenkej vrstve / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 94
 17. AFG Chirálna separácia chlórtalidónu a indapamidu metódou HPLC / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 126
 18. AFG Radioprotektivní účinek salicylatoměďnatého a zinečnatého komplexu / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 9 (2000), s. 908-909
 19. AFG Stereoselective LC/MS method for analysis of methadone and its metabolite EDDP in serum / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [3s.]
 20. AFG Enantioseparation of synephrine and octopamine by thin-layer chromatography / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [2s.]
 21. AFH Tartaric acid and its derivatives as chiral selectors in stereoselective analysis / Ladislav Habala ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 118 [online]
 22. AFH Priama enantioseparácia synefrínu a oktopamínu chromatografiou na tenkej vrstve / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve. 4. vedecká konferencia. - ISBN 978-80-970552-2-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2011. - S. 51
 23. AFH Optimalizácia extrakčnej metódy na stanovenie enantiomérov chlórtalidónu v moči / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 189
 24. AFH Tenkovrstvová chromatografia pri enantioseparácii liečiv / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 185
 25. AFH Stanovenie anabolických steroidov v moči metódou GC-MS / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 136
 26. AFH Stereoselektívna HPLC metóda na stanovenie enantiomérov indapamidu v moči / Iveta Pechová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 110
 27. AFH Identifikácia a enantioseparácia metadónu a ADDP chromatografiou na tenkej vrstve / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 70
 28. AFH Analýza rezíduí triazínových herbicídov a degradačných produktov atrazínu vo vzorkách náhradnej detskej výživy / K. Pecníková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 233
 29. AFH Gas Chromatographic Methods for Determination of Methadone in Serum / Z. Vlčková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 299
 30. AFH Stanovenie kofeínu v moči plynovou chromatografiou / Renáta Horáková, Kvetoslava Farkašová
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 56
 31. AFH GC-MS analýza testosterónu a epitestosterónu v moči / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Analytical Methods and Human Health. - Bratislava : [s.n.], 2008. - S. A35
 32. AFH Identification of cathinones in aqueous samples using DI SPME and GC-MS methods / R. Horáková ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 148 [online]
 33. AFH Stanovenie synefrínu metódou GC-MS / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 105
 34. AFH Kvantitatívna analýza substituovaných katiónov metódou HPLC-MS/MS v matriciach s vysokým obsahom solí / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 112
 35. AFH Oxidation of lupane triterpenes isolated from bark of Betula pendula / miloš Lukáč ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 48 [online]
 36. AFH Stanovenie biogénnych amínov vo výživových doplnkoch metódou GC/MS / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 196-197
 37. AFH Rozlíšenie polohových izomérov psychoaktívnych látok pomocou HR-MS / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 198-199
 38. AFH Determinationof adrenergic amines in dietary supplements using GC-MS / R. Horáková, J. Valentová, F. Devínsky
  In: 12th International Forensic Symposium. Book of Articles. - ISBN 978-80-971125-5-4. - Bratislava : Institute of Forensic Science, 2015. - Nestr. [1 s.]
 39. AFH Stanovenie enantiomérov metadónu a jeho metabolitu v moči kvapalinovou chromatografiou / Renáta Horáková, Iveta Pechová, Jindra Valentová
  In: Analytická chémia v praxi. Stav a perspektívy 2005 [elektronický zdroj] .. - ISSN 1336-6831. - Bratislava : STU, 2005. - S. 1-3
 40. AFH Enantioselective HPLC method for the determination methadone and its main metabolite in urine using chiral protein stationary phase / Jindra Valentová ... [et. al.]
  In: Advances and applications of chromatography in industry. - ISSN 1335-8413. - Bratislava : [s.n.], 2004. - S. 3
 41. AFK Kofeín a efedrín zneužívané v športe - identifikácia plynovou chromatografiou / Renáta Horáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 51
 42. AGI Chirálne liečivá - stereošpecifické aspekty ich biologického účinku, farmakokinetiky a metabolizmu / Ved. projektu Jindra Valentová ; člen výsk. tímu Ferdinand Devínsky ... [et al.]
  Bratislava : Katedra chemickej teórie liečiv, 2006
 43. AGJ Spôsob prípravy kvapalného koncentrátu na stabilizáciu polymérnych materiálov : Patent č. 278615 B6. / A. Humplík ... [et al.]
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 1997
 44. AGJ Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy I. : AO 261085. / T. Gögh ... [et al.]
  Praha : Úřad pro vynálezy a objevy, 1989
 45. AGJ Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy II. : AO 261547. / T. Gögh ... [et al.]
  Praha : Úřad pro vynálezy a objevy, 1989
 46. BCI Laboratórne cvičenia z organickej chémie / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 47. BDF Chemická informatika a databáza REAXYS / Renáta Horáková
  In: ITlib. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 42-48
 48. BDF Liečivá, lieky a ich zneužívanie v športe / Renáta Horáková
  In: Pharma Journal. - Roč. 18, č. 2 (2008), s. 50-57
 49. BFA Extrakcia synefrínu na tuhej fáze z moča pre GC-MS / Renáta Horáková, Janka Kubincová, Ferdinand Devínsky
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 70 [online]
 50. BFA Identifikácia katiónov a ďalších psychoaktívnych zložiek legálnych stimulantov chromatografickými a hmotnostno-spektrometrickými metódami / Janka Kubincová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 82 [online]
 51. DAI Identifikácia biologicky aktívnych zlúčenín a ich metabolitov s použitím GC-MS / Renáta Horáková; školiteľ Jozef Sokolík
  Bratislava : [s.n.], 2010
 52. EDJ Katedra chemickej teórie liečiv / Ferdinand Devínsky, Renáta Horáková
  In: 60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1952-2012). - ISBN 978-80-223-3222-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 62-70
 53. EDJ Docent Ing. Ivan Lacko je už sedemdesiatnikom / Renáta Horáková, Jozef Sokolík
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 57, č. 3 (2008), s. 148-149
 54. EDJ Jubileum doc. RNDr. Ruženy Čižmárikovej, CSc. / Renáta Horáková, Jozef Sokolík
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 57, č. 1 (2008), s. 47-48
 55. EDJ Životné jubileum docenta RNDr. Jozefa Sokolíka, CSc. / Ferdinand Devínsky, Renáta Horáková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 61, č. 3 (2012), s. 134-135
 56. GII Veľa šťastia a zdravia ... / Jozef Sokolík, Renáta Horáková
  In: Naša univerzita. - Č. 8 (2006), s. 15
 57. GII Životné jubileum docentky RNDr. Márie Blahovej, CSc. / Renáta Horáková, Jozef Sokolík
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 5 (2009), s. 121-122
 58. GII Životné jubileum doc. RNDr. Márie Kohútovej, CSc. / Renáta Horáková, Jozef Sokolík
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 3 (2009), s. 66-67
 59. GII Konferencia k 65. výročiu založenia FaF UK - 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis / Renáta Horáková
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 4 (2017), s. 28
 60. GII Zomrel doc. Ing. Ivan Lacko / Ferdinand Devínsky, Renáta Horáková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 63, č. 5 (2014), s. 233
 61. GII Doc. Ing. Ivan Lacko / Ferdinand Devínsky, Renáta Horáková
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 4-5 (2014), s. 108

Hore