Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ACB Základy neurochirurgie : učebnica pre lekárov a študentov všeobecného lekárstva. / Miroslav Gajdoš ... [et al.]
  Košice : UPJŠ, 2013
 2. ACB Selected topics from neurosurgery : textbook for physicians and students of General Medicine. / I.J. Šulla ... [et al.]
  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011
 3. ADC European regulation on orphan medicinal products: 10 years of experience and future perspectives / K. Westermark ... [et al.]
  In: Nature Reviews Drug Discovery. - Vol. 10, No. 5 (2011), s. 341-349
 4. ADC Caustic effects of chemicals: risk factors for complications and mortality in acute poisonings / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 148, No. 3 (2017), s. 497-503
 5. ADC Caustic ingestion in the elderly: influence of age on clinical outcome / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 10 (2017), Art. No.1726, [11 s.]
 6. ADC The Effects of Pycnogenol (R) as Add-on Drug to Metformin Therapy in Diabetic Rats / S. Jankyová ... [et al.]
  In: Phytotherapy Research. - Vol. 30, No. 8 (2016), s. 1354-1361
 7. ADC Characteristics of elderly patients who consider over-the-counter medications as safe / M. Wawruch ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 1 (2013), s. 121-128
 8. ADC MEG3: a novel long noncoding potentially tumor-supressing RNA in meningiomas / Vladimír Balik ... [et al.
  In: Journal of Neuro-Oncology. - Vol. 112, No. 1 (2013), s. 1-8
 9. ADE Liekové interakcie u diabetikov na oddelení knlickej farmakológie / Lívia Magulová, Tatiana Foltánová
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 55, č. 4 (2009), s. 403-407
 10. ADE Použitie vysokodávkovaných vitamínov skupiny B v liečbe bolesti / Tatiana Foltánová, Milan Grofik
  In: Súčasná klinická prax. - č. 1 (2018), s. 9-14
 11. ADE Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 20, č. 3 (2006), s. 135-139
 12. ADE Economic burden of multiple sclerosis in Slovakia / Mária Pšenková ... [et al.]
  In: European Medical Health and Pharmaceutical Journal. - Vol. 3 (2012), s. 7-12
 13. ADF Potenciálne interakcie s vysokou klinickou významnosťou u staršieho polymorbídneho pacienta a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom bez dokumentovanej fibrilácie predsiení. Digoxín - Furosemid / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Kardiológia pre prax. - Roč. 8, č. 2 (2010), s. 105-107
 14. ADF Je včasná liečba pacientov so zriedkavými ochoreniami v Slovenskej republike reálne dostupná? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 8 (2010), s. 223-227
 15. ADF 2- a 4-fluórfenylpiperazínové deriváty kyseliny alkoxyfenylkarbámovej a ich potenciálne antidysrytmické účinky / Eva Račanská ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 9-10 (2005), s. 247-250
 16. ADF Využitie desloratadínu u pacientov s alergickou rinitídou v ambulancii všeobecného lekára - pediatra / Kamil Stratený ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 1-2 (2009), s. 33-37
 17. ADF Indikátory kvality farmakoterapie / M. Kriška ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, č. 11 (2006), s. 621-626
 18. ADF Application of national guidelines to pharmacoeconomic research in the Netherlands / Natasa Ivanovic ... [et al.]
  In: Farmakoekonomika a lieková politika. - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 33-40
 19. ADF Lékové pochybení a farmakoekonomika / Lucie Kotlářová ... [et al.]
  In: Farmakoekonomika a lieková politika. - Roč. 7, č. 2 (2011), s. 3-16
 20. ADF Klinické zkušenosti s léčbou infliximabem ve dvou rozdílnych dávkovacích schématech u pacientů s Crohnovou nemocí / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 7-8 (2011), s. 204-207
 21. ADF Vybrané antihistaminiká v liečbe alergickej rinitídy - desloratadín a levocetirizín / Tatiana Foltánová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 10-11 (2017), s. 201-205
 22. ADF Acute pain treatment at department of traumatology / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, č. 2 (2012), s. 28-35 [online]
 23. ADF Orphan drugs used for treatment in pediatric patients in the Slovak Republic / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 59, suppl. 6 (2012), s. 28-34
 24. ADF The problem of low peak concentration of gentamicin in clinical practice / Mária Göböová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 59, suppl. 6 (2012), s. 35-43
 25. ADF Nežiaduce účinky statínov - statínmi indukovaná myotoxicita / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 155-158
 26. ADF Profitujú pacienti z úpravy terapie? / T. Foltánová, J. Lietava
  In: Kardiológia pre prax. - Roč. 7, č. 4 (2009), s. 231-234
 27. ADF Podpora farmakoterapie dyslipidémií voľnopredajnými prípravkami / Stanislava Jankyová, Tatiana Foltánová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 152-154
 28. ADM Use of biomarkers in the context of orphan medicines designation in the European Union / S. Tsigkos ... [et al.]
  In: Orphanet Journal of Rare Diseases. - Vol. 9, No. 1 (2014), s. [1-6]
 29. ADN Suboptimal use of gastroprotective medication in elderly antiplatelet users / V. Slezáková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 115, č. 10 (2014), s. 643-648
 30. ADN Orphan drugs in EU / Tatiana Foltánová, M. Mazág
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, suppl. 8 (2013), s. 26-31 [online]
 31. AED Hodnotenia zmien HbA1C a score počas liečby diabetických pacientov / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 69-75
 32. AED Analýza farmakoterapie u pacientov s esenciálnou hypertenziou z pohľadu kardiovaskulárneho rizika a kontroly tlaku krvi / Miriam Verčinská ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 118-124
 33. AED Low adherence with the inhalation therapy in the chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is still an actual problem / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 62-69
 34. AED Účinnosť verzus dĺžka terapie DPP-4 inhibítormi v klinickej praxi / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 89-95
 35. AED Zhodnotenie vplyvu typu zdravotníckej pomôcky na vznik diabetických komplikácií / Daša Palacková ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu V. - ISBN 978-80-7167-155-8. - Bratislava : Asklepios, 2010. - S. 13-16
 36. AED The need for pricing and reimbursement policy of orphan medicinal products in the Slovak Republic / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 57. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 33-40
 37. AED Intoxication by illegal drugs consulted with the National toxicological information centre in Bratislava, Slovakia in the years 2000 - 2004 / Tatiana Foltánová ... [et al.
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - ISBN 80-223-2196-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 87-92
 38. AED Sledovanie vybraných markerov obličkových funkcií u pacientov liečených inhibítormi dipeptidylpeptidázy 4 / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 115-121
 39. AED Control of hypertension in high-risk cardiovascular patients enrolled into second part of heart outcomes prevention evaluation study (HOPE-TOO) in Slovakia / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 98-105
 40. AED Vývoj spotreby liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis v rokoch 2004 - 2008 na Slovensku / K. Stratený ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - ISBN 978-80-7167-148-0. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 72-76
 41. AEE How are the patients with high cardiovascular risk in Slovakia treated? / Tatiana Foltánová, J. Lietava
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 4th Conference of Medical and Pharmaceutical Schools. - ISBN 978-80-254-0839-1. - Hradec Králové : Astraprint, 2007. - S. 29-31
 42. AEG Potential drug-drug interactions of highest clinical significance(PDDI) with digoxin endanger patients´mortality in Slovakia the impact of digoxin daily dose / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pharmacy World & Science. - Vol. 32, No. 5 (2010), s. 680-681
 43. AEG Analysis of the real availabilty of the orphan drugs in the Slovak Republic / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 33, No. 2 (2011), s. 406-407
 44. AEG Utilization of antidepressants in Slovakia / Katarína Bellová ... [et al.]
  In: Value in Health. - Vol. 13, No. 7 (2010), s. A453
 45. AFC Use of Desloratadin in the therapy of allergic rhinitis in pediatry / Juraj Prochaska ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 71-73
 46. AFC Do potential interactions increase the probability for a hospitalisation from cardiovascular reasons in high risk cardiovascular patients in Slovakia? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 151, Supplement 1 (2007), s. 21-22
 47. AFD Zmeny v terapii, jeden z možných faktorov nedostatočnej efektivity terapie / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 128-133
 48. AFD Bezpečnosť farmakoterapie pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 2. - ISBN 978-80-89197-70-5. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2007. - S. 138-143
 49. AFD Je terapia pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom naozaj bezpečná? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike. - ISBN 80-89197-49-3. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2006. - S. 68-72
 50. AFD Klinicky významné potenciálne interakcie u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 4. - ISBN 978-80-223-2742-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 81-86
 51. AFG The effectivity of additional antioxidant to antidiabetic therapy in diabetic - hypertensive rats / Peter Panek ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S26
 52. AFG Three years of experience of the attention hyperactivity disorder (ADHD) treatment with atomoxetine and methylphenidate / Zuzana Elgyuttová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Vol. 157, Suppl. 1 (2013), S22
 53. AFG Our experience with DPP-4 inhibitor therapy in diabetologist´s ambulance / D. Rubintová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 6 (2013), s. 1344-1345
 54. AFG Does the number of taken medications increase the risk of potential interactions? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Folia Phoenix. - Roč. 10, suppl. 1 (2005), s. 106
 55. AFG Validity and reliability of process quality indicators in heart failure / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 54, č. 4 (2005), s. 189
 56. AFG Combination digoxin – furosemid in therapy of high risk cardiovascular patients / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 53, No. 3 (2010), s. 171
 57. AFG Piperazínové deriváty kyseliny fenylkarbámovej a ich vplyv na kardiovaskulárne funkcie / R. Peley ... [et al.]
  In: 55. česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 80-86703-09-6. - Hradec Králové : Graficke studio Olga Čermáková, 2005. - S. 35
 58. AFG Reduction of abdominal obesity is one of the crucial factors in lowering cardiometabolic risks in metabolic syndrom patients / Anita Šestáková ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 53, No. 3 (2010), s. 193
 59. AFG The perception of pharmacotherapy risk in elderly patients / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 54
 60. AFG How is the adherence to the guideline in high-risk cardiovascular patients in Slovakia? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. S32-S34
 61. AFG Biologická léčba Crohnovy nemoci u pacientů rezistetních na konzervativní léčbu / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Racionální terapie u vybraných GIT chorob. Klinická farmacie v teorii a praxi. - Hradec Králové : [s.n.], 2008. - S. 23-24
 62. AFG Is safety monitoring of retinoids for the systemic treatment of acne in clinical practice sufficient? / Vlasta Kákošová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 6 (2013), s. 1345
 63. AFG Inappropriate OTC-Medicines for older people in Slovakia / Erik Puchoň ... [et. al]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 608-609
 64. AFG Inappropriate over the counter medicines for older people available in Slovakia / Erik Puchoň ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Roč. 40, č. 1 (2018), s. 314-314
 65. AFG Antiarytmická aktivita novosyntetizovaných potenciálnych beta-blokátorov / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A25
 66. AFG Pharmaco - Economic Analysis of ACEI Therapy in High Risk Cardiovascular Patients Aged Over 55 Years Enrolled Into Hopetoo Trial in Slovakia / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A7
 67. AFG Risk factors for mortality after caustic ingestion / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Clinical Toxicology. - Vol. 55, No. 5 (2017), s. 382
 68. AFG What are the prescription limits of potentially inappropriate medications (PIMs) stated on EU-7 PIM list in Central and Eastern European countries? / Pranvera Apostoli ... [et al.]
  In: European Geriatric Medicine. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2019), s. S203-S203
 69. AFG How expensive is the treatment of pulmonary arterial hypertension with orphan medicinal products in the Slovak Republic? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Connecting Care & Outcomes. - Dublin : [s.n.], 2011. - S. 138
 70. AFG Cost-utility analysis of telaprevir in combination with peginterferon alpha and ribavirin in previously treated patients with chronic hepatitis C / M. Lukáč ... [et al.]
  In: Value in Health. - Vol. 15, No. 7 (2012), s. A330
 71. AFG Benchmarking use in economic value assessment of oncologic drugs-example of cabacitaxel / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Value in Health. - Vol. 15, No. 4 (2012), s. A217
 72. AFG How much are the elderly aware of the pharmacotherapy risk of over the counter drugs? / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 34, No. 1 (2012), s. 236
 73. AFH Vitamíny B v liečbe bolesti. Ako to funguje? / Tatiana Foltánová, Stanislava Jankyová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 11 (2018), s. 306-307
 74. AFH Obezita ťažko ovplyvniteľný rizikový faktor aj skupine vysokorizikových pacientov / S. Tomšíková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda, 2011. - S. 173
 75. AFH Dlhodobý vplyv klinicky významných potenciálnych liekových interakcií na celkovú mortalitu u vysokorizikových kardiovaskulárnych pacientov / Ján Lietava ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. S2 (2008), s. 21S
 76. AFH Diuretics and ACE-inhibitors in hypertensive high-risk cardiovascular patients: Risk of drug interactions / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. S2 (2008), s. 13S
 77. AFH Skúsenosti s liečbou osteoporózy denosumabom vs kyselinou zolendrónovou - 2 ročné sledovanie / Jana Šimová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 210-210
 78. AFH Aká nákladná je liečba pľúcnej artériovej hypertenzie liekmi na zriedkavé ochorenia? / T. Foltánová, S. Tomáš
  In: Cardiology letters. - Roč. 20, suppl. 1 (2011), s. 13S
 79. AFH Zmeny biochemických markerov kostnej formácie a resorpcie počas liečby osteoporózy / Elena Sabanošová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 211-211
 80. AFH Ovplyvnenie abdominálnej obezity je kľúčovým faktorom pre zníženie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s metabolickým syndrómom / A. Šestáková ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 119
 81. AFH Aká je denná dávka digoxínu pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 67
 82. AFH Vysoká denná dávka digoxinu ako jedna z možných príčin vyššej mortality pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / J. Lietava ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, suppl. 1 (2009), s. 19S-20S
 83. AFH Diuretics in high risk cardiovascular patients: concommitant therapy with ACE inhibitors increases mortality / J. Lietava ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 18, suppl. 1 (2009), s. 40S
 84. AFH Vývoj dostupnosti liekov na zriedkavé choroby vo svetle novej legislatívy / Tatiana Foltánová, M. Korčeková, R. Vukovič
  In: Via practica. - Roč. 15, č. S2 (2018), s. 24-24
 85. AFH Farmakoterapia pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 127
 86. AFH Časté zmeny v terapii - jedna z možných príčin neúspechu terapie? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 16, Suppl.1 (2007), s. 13S
 87. AFH Analýza možných interkacií pri liečbe arteriálnej hypertenzie / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 15, No. 4 (2006), s. 98-99
 88. AFH Aplikácia Beersových kritérií v hodnotení preskripcie starších pacientov / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 342-342
 89. AFH Výskyt potenciálne nevhodných liečiv podľa kritérií EÚ u seniorov na Slovensku / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 12 (2018), s. 342-343
 90. AFH Analýza likeových interakcií u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami - pohľad zdravotnej poisťovne / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 1-2 (2014), s. 19
 91. AFH Riziko vzniku komplikácií u pacientov s átriálnou fibriláciou liečených warfarínom / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 189-189
 92. AFH Najčastejšie potenciálne interakcie vyššej celkovej významnosti u pacientov liečených na dyslipidémiu / Viktória Mašlonková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 60 [online]
 93. AFH Sledovanie terapie DPP-4 inhibítormi v diabetickej ambulancii / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 84 [online]
 94. AFH Faktory ovplyvňujúce predpísanie gastroprotektívnej liečby u hospitalizovaných starších pacientov užívajúcich antiagregačnú terapiu / Veronika Slezáková ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 89 [online]
 95. AFH Redukcia obvodu pása pozitívne ovplyvní lipidové spektrum pacientov / Anita Šestáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 9 (2010), s. 278
 96. AFH Národná politika v oblasti zriedkavých chorôb - ciele verzus realita / T. Foltánová ... [et al.]
  In: Via Practica. - Vol. 11, Suppl. 2 (2014), s. 9
 97. AFH Liekové interakcie u vysokorizikových pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v štúdiu HOPE-TOO na Slovensku / J. Lietava ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 9 (2006), s. 237-238
 98. AFH Bezpečnosť farmakoterapie pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom v SR / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: 17. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2007. - S. 8
 99. AFH Koncept potenciálne nevhodných liečiv pre starších pacientov - situácia v Slovenskej republike / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 27
 100. AFH Percepcia rizika potenciálne nevhodných liečiv v geriatrii slovenskými lekármi / M. Wawruch ... [et al.]
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 63
 101. AFH Klinicky významné potenciálne interakcie v liečbe pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 15, No. Suppl. 1 (2006), s. 14S
 102. AFH Význam cytokínov typu interleukínu-6 pre patogenézu pľúcnej artériovej hypertenzie / M. Verčinská ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 20, suppl. 1 (2011), s. 41S
 103. AFH Objektívne a subjektívne hodnotenie využitia zdravotníckych pomôcok v liečbe diabetes mellitus u detí / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 10 (2011), s. 273
 104. AFH Pharmaco-economic analysis of ACEI therapy in high-risk cardiovascular patients aged over 55 years enrolled into the HOPE -TOO trial in Slovakia / J. Lietava ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 12, Suppl. 1 (2003), s. 19 S
 105. AFH Aktuálne možnosti liečby zriedkavých ochorení v SR / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: 22. Izakovičov memoriál (CD-ROM). - ISBN 978-80-970953-0-7. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - nestr. [2 s.]
 106. AFH Pulmonary arterial hypertension – trends in costs changes / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 35 [online]
 107. AFH Pharmacological interactions increase a hospitalisation rate in high-risk cardiovascular patients enrolled into HOPE-TOO trial in Slovakia / Ján Lietava ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 13, No. Suppl. 1 (2004), s. 20S
 108. AFH Inhibítory dipeptidyl peptidázy 4 v terapii diabetickej nefropatie / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Abstract No. 1277 [2 s.] [online]
 109. AFH Analysis of real access of drugs for treatment of rare diseases / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 36 [online]
 110. AFH Needs of people with neuromuscular disorders in the field of care and equipment provision / Stanislava Jankyová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 60 [online]
 111. AFH Medical devices in treatment of epidermolysis bullosa in the Slovak republic How expensive they really are? / M. Korčeková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 64-65 [online]
 112. AFH Orphan drugs: the approach of European and Slovak regulatory institutions / Tatiana Foltánová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 59, suppl. 7 (2012), s. 10 [online]
 113. AFH Účinnosť a bezpečnosť liečby postmenopauzálnej osteoporózy bisfosfonátmi / Jana Šimová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 135-136
 114. AFH Intoxikácie korozívnymi látkami v staršom veku / Blažena Cagáňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 216-217
 115. AFH Hodnotenie rizika score u pacientov po antidiabetickej liečbe / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 217-218
 116. AFH Age as a risk factor of severe caustic injury / E. Puchoň ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 245-246 [online]
 117. AFH Význam aditívneho účinku Pycnogenolu® v kombinovanej terapii endotelovej dysfunkcie u experimentálneho diabetu / Stanislava Jankyová ...[et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-3-3. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 70 [online]
 118. AFH Liečba akútnej bolesti na oddelení traumatológie / Barbora Kováčová ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 55
 119. AFH Zmeny kardiovaskulárneho rizika podľa score systému u dlhodobo liečených diabetikov / J. Sklenárová ... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 88
 120. AFH Aká je denná dávka digoxínu pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom? / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 203
 121. AFH Liečba statínmi a riziko vzniku diabetes mellitus / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 7-8 (2012), s. 186
 122. AFH Enzyme replacement therapy of fabry disease in Slovakia / Vlasta Kákošová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, suppl. 8 (2013), s. 71 [online]
 123. AFH Barriers to accessibility of medical devices for patients with epidermolysis bullosa hereditaria in the Slovak republic / Beáta Ramljaková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, suppl. 8 (2013), s. 78 [online]
 124. AFK Pharmaco-economic analysis of ACEI therapy in high risk patients enrolled into hope-too trial in Slovakia / Táňa Foltánová ... [et al.]
  In: 12th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy. - Barcelona : [s.n.], 2003. - Nestr. [1 s.]
 125. AFK First analysis of clinical significant interactions in high-risk cardiovascular patiens enrolled in to hope-too trial in Slovakia in the third year of trial participation / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Value in Health. - Vol. 7, No. 6 (2004), s. 686
 126. AFK Pharmacological interactions and hospitalisations in high-risk cardiovascular patients enrolled into HOPE-TOO trial in Slovakia / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Risk Management in Pharmacotherapy. - Prague : [s.n.], 2004. - S. 87
 127. AFL Antiarytmická aktivita novosyntetizovaných potenciálnych beta-blokátorov / Ingrid Tumová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 257
 128. BAB Voľnopredajné prípravky : Lieky vydávané bez lekárskeho predpisu a prípravky na podporu zdravia v praxi lekára a lekárnika. / Autori slovenského vydania V. Foltán, T. Foltánová, S. Jankyová
  Bratislava : Edukafarm, 2012
 129. BAB Vybrané aspekty lekárenskej starostlivosti / Viliam Foltán ... [et al.]
  Bratislava : Linwe/KRAFT, 2012
 130. BCI Bezpečná farmakoterapia seniorov : Vek nie je iba číslo. / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2019
 131. BCI Anatómia a fyziológia [elektronický dokument] : teoretické a praktické návody na cvičenia pre farmaceutov. / T. Stankovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 132. BCI Vybrané kapitoly zo špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov [elektronický dokument] : . / Magdaléna Kuželová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 133. BDE Farmaceutická starostlivosť a jej aplikácia v klinickej praxi / Lívia Magulová, Tatiana Foltánová
  In: Klinická farmakologie a farmacie. - Roč. 22, č. 4 (2008), s. 161-164
 134. BDF Obvod pása ako rozhodujúci faktor v ovplyvnení kardiometabolického rizika u pacientov s metabolickým syndrómom / Anita Šestáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, č. 9 (2011), s. 399-403
 135. BDF Kategorizácia liekov určených na liečbu pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike zvyšuje dostupnosť a kvalitu liečby / Tatiana Foltánová, Magdaléna Kuželová
  In: Pharma Journal. - Roč. 18, č. 3 (2008), s. 80-85
 136. BDF Možnosti farmakoterapie zriedkavých ochorení - situácia v Slovenskej republike / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 6, č. 3-4 (2011), s. 25-26
 137. BDF Klinicky významné interakcie liečiv využívaných v terapii chorôb gastrointestinálneho systému / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnik. - Roč. 13, č. 11 (2008), s. 12-13
 138. BDF Ten najkrajší darček k MDD pre deti so spinálnou svalovou atrofiou / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 6 (2017), s. 32-33
 139. BDF Viac svetla do problematiky orphan liekov / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 20, č. 4 (2018), s. 35-35
 140. BDF Amyotrofická laterálna skleróza: vlna solidarity zaliala aj Slovensko / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 16, č. 10 (2014), s. 28-30
 141. BDF Detská obezita / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnik. - Roč. 16, č. 2 (2011), s. 26-30
 142. BDF Kašeľ / Tatiana Foltánová, Stanislava Jankyová
  In: Lekárnik. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 38-46
 143. BDF Alergická rinitída / Stanislava Jankyová, Tatiana Foltánová
  In: Lekárnik. - Roč. 19, č. 4 (2014), s. 32-40
 144. BDF Sľubné liečivo na terapiu Duchennovej svalovej dystrofie Nekonečne dlhá cesta vývoja nového lieku / Tatiana Foltánová, Michela Korčeková
  In: Lekárnické listy. - Roč. 16, č. 5 (2014), s. 18-19
 145. BDF Nové možnosti liečby ochorení nervového sytému v Slovenskej republike / Tatiana Foltánová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 2-3 (2007), s. 46-51
 146. BDF Ďalšia z aktivít na podporu výskumu a vývoja nových liekov / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 12 (2015), s. 28-29
 147. BDF Pompeho chorobu môže diagnostikovať aj pneumológ / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 21, č. 4 (2019), s. 34-35
 148. BDF Novoregistrované lieky na liečbu hypertenzie v Slovenskej republike / Tatiana Foltánová, Magdaléna Kuželová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 2-3 (2006), s. 31-34
 149. BDF Dá sa hemoroidom predchádzať? / Tatiana Foltánová, Stanislava Jankyová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 5, č. 25 (2016), s. 12
 150. BDF Ako Európa podporuje zriedkavé choroby? Základné fakty o európskych aktivitách pre rovnocenný prístup k zdravotnej starostlivosti / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 5 (2015), s. 34-35
 151. BDF Hodnotenie zdravotníckych technológií Pomoc alebo prekážka v dostupnosti liekov na zriedkavé choroby? / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 6 (2015), s. 28-29
 152. BDF Zriedkavé choroby Deň zriedkavých chorôb - už po druhýkrát na Slovesnku / Beáta Ramljaková ... [et al.]
  In: Lekárnik. - Roč. 18, č. 4 (2013), s. 18-21
 153. BDF Ekonomické výzvy orphan liekov - vybrané skúsenosti z Európy / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 10 (2017), s. 28-29
 154. BDF Aby lieky na zriedkavé choroby boli cenovo dostupné / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 12 (2017), s. 28-29
 155. BDF Personalizovaná liečba v terapii cystickej fibrózy?! / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 7-8 (2013), s. 32-33
 156. BDF Kniha - Voľnopredajné prípravky Možnosti liečby alergickej rinitídy liekmi bez lekárskeho predpisu / Tatiana Foltánová
  In: Farminews. - Č. 2 (2015), s. 3-5
 157. BDF Sociálna podpora pacientov so zriedkavým ochorením resp. zdravotným postihnutím ako nástroj skvalitnenia ich starostlivosti / Yveta Fodorová ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 14, č. 11 (2012), s. 32-33
 158. BDF Lieky na zriedkavé choroby v kontexte EÚ a SR / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 14, č. 5 (2012), s. 12-13
 159. BDF Potreba implementácie definície pacientov so zriedkavými chorobami do národnej zdravitníckej legislatívy / Michaela Korčeková ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 14, č. 9 (2012), s. 22-23
 160. BDF Fabryho choroba - liečiteľné zriedkavé vrodené metabolické ochorenie Patrí medzi častejšie sa vyskyktujúce zriedkavé vrodené metabolické poruchy / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 14, č. 10 (2012), s. 26-27
 161. BDF Nervovosvalové ochorenia na Slovesnku Podpora spolupáce lekár - pacient - (lekárnik) / Ľubomír Lisý ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 14, č. 8 (2012), s. 22-24
 162. BDF Možno v EÚ užívať liek skôr ako je registrovaný? / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 9 (2015), s. 26-27
 163. BDF Po desiatkach rokov čakania prichádza nová nádej pre pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou - gemtuzumab ozogamicín (L01XC05) / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 20, č. 9 (2018), s. 32-33
 164. BDF Finančná nedostupnosť liekov na zriedkavé choroby - aktuálna téma v celej Európe / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 20, č. 10 (2018), s. 39-39
 165. BDF Indikovaným a správnym užívaním antibiotík pomáhame v boji proti antimikrobiálnej rezistencii / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 11 (2017), s. 30-31
 166. BDF Kyselina hyalurónová (hyalurónan) - možnosti využitia / Tatiana Foltánová, Stanislava Jankyová
  In: Teória a prax : farmaceutický laborant. - Roč. 5, č. 26 (2016), s. 30
 167. BEF Spokojnosť pacientov vo vzťahu ku kvalite lekárenskej starostlivosti / Daniela Mináriková ... [et al.]
  In: Farmakoekonomika a lieková politika. - Roč. 12, č. 1-2 (2016), s. 39-40
 168. BEF Anatomická stavba tela. Základná terminológia / Tatiana Foltánová
  In: Anatómia a fyziológia. - ISBN 978-80-223-3944-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 8-21
 169. BEF Histologická stavba ľudského tela / Tatiana Foltánová
  In: Anatómia a fyziológia. - ISBN 978-80-223-3944-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 40-46
 170. BFB Postavenie a vízie Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb pri tvorbe národnej politiky v oblasti zriedkavých chorôb / Tatiana Foltánová, B. Ramljaková, F. Cisárik
  In: 25. Izakovičov memoriál. - Bratislava : Slovak Medical Association, 2014. - S. 11
 171. BFB Zvyšovanie kvality farmakoterapie, indikátory kvality, pre a proti / T. Foltánová, M. Wawruch
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 62
 172. EDJ Týždeň povedomia o chorobe motýlích krídel / Beáta Ramljaková ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 11 (2013), s. 16-17
 173. EDJ Smernica o cezhraničnej starostlivosti - možnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov so zriedkavými chorobami / Tatiana Foltánová, Dominik Tomek
  In: Lekárnické listy. - Roč. 16, č. 9 (2014), s. 22-23
 174. EDJ 28. február 2011 Deň zriedkavých ochorení / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 13, č. 2 (2011), s. 20-21
 175. EDJ Aktuálna situácia v oblasti zriedkavých chorôb a ich liečby výskum koľkých liekov EMA doposiaľ podporila? / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 28-29
 176. EDJ Deň zriedkavých chorôb už po druhýkrát na Slovensku / Beáta Ramljaková ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 4 (2013), s. 30-32
 177. EDJ Európsky projekt na rozvoj národných plánov pre zriedkavé choroby - EUROPLAN / Beáta Ramljaková ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 2 (2013), s. 32-33
 178. EDJ Európsko-americká spolupráca má zrýchliť vývoj liekov v oblasti zriedkavých chorôb Nová pracovná skupina bude navzájom zdieľať informácie a štandardizované postupy / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 18, č. 11(2016), s. 38
 179. EDJ Deň zriedkavých chorôb - po prvýkrát i na Slovensku / T. Foltánová ... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Č. 3-4 (2012), s. 32-33
 180. EDJ Pacienti so zriedkavými chorobami sa spojili v prospech vývoja liekov / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 7-8 (2015), s. 26-27
 181. FAI Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 57 / ed. Tatiana Foltánová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 182. GII Novinky v príprave Národného plánu pre zriedkavé choroby Pripomienky a posterhy EURORDIS/EUCERD/EUROPLAN dozornej rady / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 10 (2013), s. 34-35
 183. GII Predstavujeme európsky projekt COST Action IS1402 / S. Jankyová, T. Foltánová, M. Kuželová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 9 (2017), s. 39
 184. GII Európska spoločnosť klinickej farmácie / Anna Adameová, Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 7, č. 5 (2005), s. 38
 185. GII Spolu je nás 300 miliónov / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 22, č. 2 (2020), s. 40-40
 186. GII Európska konferencia zriedkavých chorôb 2014 v Berlíne / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 16, č. 6 (2014), s. 28-29
 187. GII Aktuálne otázky v oblasti zriedkavých chorôb / Tatiana Foltánová, František Cisárik
  In: Lekárnické listy. - Roč. 16, č. 7-8 (2014), s. 30-31
 188. GII Deň zriedkavých ochorení 28. február 2011 / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnik. - Roč. 16, č. 3 (2011), s. 34-35
 189. GII Ciele kampane Dňa zriedkavých chorôb 2014 / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 16, č. 4 (2014), s. 28-29
 190. GII Európske výzvy financovania liekov na zriedkavé choroby / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 21, č. 1 (2019), s. 34-35
 191. GII Európsky okrúhly stôl na tému zriedkavé choroby / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnik. - Roč. 23, č. 11 (2018), s. 30-31
 192. GII Predstavujeme medzinárodný projekt zameraný na výskum ageizmu / S. Jankyová, T. Foltánová, M. Kuželová
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 22-23
 193. GII Výskum - ústredná téma medzinárodného dňa zriedkavých chorôb 2017 / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 19, č. 1 (2017), s. 36-37
 194. GII Európska komisia podporila diskusiu a výmenu skúseností stredoeurópskych krajín / Tatiana Foltánová ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 1 (2015), s. 26-27
 195. GII Život so zriedkavou chorobou : deň za dňom, ruka v ruke / Tatiana Foltánová, Beáta Ramljaková
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 16
 196. GII Európska lieková agentúra v roku 2014 odporučila na schválenie rekordné množstvo liekov na zriedkavé choroby / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 27
 197. GII Aké sú aktuálne otázky vývoja liekov na zriedkavé choroby? Môžeme i my prispieť? / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 17, č. 3 (2015), s. 30-31
 198. GII Diskusné fórum odborníkov v oblasti zriedkavých chorôb ďalší krok v ústrety skvalitnenia starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami / Beáta Ramljaková ... [et al.]
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 1 (2013), s. 30
 199. GII Eurordis membership meeting / Beáta Ramljaková, Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 6 (2013), s. 32-33
 200. GII Clinical Practice Guidelines on Rare Diseases Letná škola EURORDIS v Ríme / Michela Korčeková, Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 15, č. 9 (2013), s. 24-25
 201. GII Špecializované pracoviská pre zriedkavé choroby Čo prinášajú a kam smerujú? / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 20, č. 6 (2018), s. 36-37
 202. GII Deň zriedkavých chorôb 2016 / Tatiana Foltánová
  In: Lekárnické listy. - Roč. 18, č. 1 (2016), s. 32-33

Hore