Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC The Effects of Pycnogenol (R) as Add-on Drug to Metformin Therapy in Diabetic Rats / S. Jankyová ... [et al.]
  In: Phytotherapy Research. - Vol. 30, No. 8 (2016), s. 1354-1361
 2. AED Hodnotenia zmien HbA1C a score počas liečby diabetických pacientov / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 14. - ISBN 978-80-223-4813-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2019. - S. 69-75
 3. AED Účinnosť verzus dĺžka terapie DPP-4 inhibítormi v klinickej praxi / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 89-95
 4. AED Sledovanie vybraných markerov obličkových funkcií u pacientov liečených inhibítormi dipeptidylpeptidázy 4 / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 115-121
 5. AFG Our experience with DPP-4 inhibitor therapy in diabetologist´s ambulance / D. Rubintová ... [et al.]
  In: International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol. 35, No. 6 (2013), s. 1344-1345
 6. AFH Metformín a jeho komplexné pôsobenie / J. Lacka, D. Rubintová
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 15, č. 30 (2015), s. 125
 7. AFH Hodnotenie rizika score u pacientov po antidiabetickej liečbe / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 8 (2018), s. 217-218
 8. AFH Sledovanie terapie DPP-4 inhibítormi v diabetickej ambulancii / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 84 [online]
 9. AFH Inhibítory dipeptidyl peptidázy 4 v terapii diabetickej nefropatie / Dominika Rubintová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Abstract No. 1277 [2 s.] [online]
 10. AFH Inhibítory dipeptidylpeptidázy 4 v terapii diabetu 2. typu / S. Jankyová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 85, č. 1 (2016), s. 14
 11. BDF Liečba obéznych pacientov s diabetes mellitus 2.typu / J. Lacka, D. Rubintová
  In: Nové lieky. - Roč. 5, č. 1 (2018), s. 17-21
 12. BDF Fixná kombinácia dapagliflozínu a metformínu : profil a klinické výsledky liečby / J. Lacka, D. Rubintová
  In: Nové lieky. - Roč. 3, č. 32 (2016), s. 8-9
 13. BDF Kde už bežný inzulín nestačí / J. Lacka, D. Rubintová
  In: Diabetik. - Roč. 14, č. 9-10 (2015), s. 18-19
 14. BDF Poškodenie obličiek u diabetikov Vždy je lepšie ťažkostiam predchádzať, ako ich následne liečiť / J. Lacka, D. Rubintová
  In: Dia zdravie. - Roč. 1, č. 2 (2015), s. 4-5
 15. BDF Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu cukrovky / J. Lacka, D. Rubintová
  In: Dia život. - Roč. 1, č. 1 (2015), s. 5-12
 16. BDF Samokontrola glykémií. Na čo má pacient nárok? / J. Lacka, D. Rubintová
  In: Dia zdravie. - Roč. 2, č. 1 (2016), s. 2-3
 17. BDF Chronické komplikácie cukrovky / J. Lacka, A.Lacková, D. Rubintová
  In: DiaEdu: Diabetes a edukácia. - Roč. 3, č. 1 (2016), s. 1
 18. BDF Depresia a diabetes / Jozef Lacka, Dominika Rubintová
  In: Diaspektrum. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 16-18
 19. GHG Depresia a diabetes mellitus [elektronický zdroj] : . / Jozef Lacka ... [et al.]
  Bratislava : SLEK, 2014
 20. GHG Liečba probiotikami [elektronický zdroj] : . / Jozef Lacka, Dominika Rubintová
  Nové Mesto nad Váhom : Medmark, 2015
 21. GHG Problematika polypragmázie u starších pacientov [elektronický zdroj] : . / Jozef Lacka, Dominika Rubintová
  Bratislava : SLEK, 2014

Hore