Informačný list Bc.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta UK

Kód predmetu: KORF/24-Bc./10

Názov predmetu: Dejiny farmácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášok týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov: 5 kreditov

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester

Stupeň štúdia: 1. stupeň

Podmieňujúce predmety: ---

Podmienky na absolvovanie predmetu: Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky (90% výsledného hodnotenia) a podmienkou je aj absolvovanie prednášok (10% výsledného hodnotenia). Minimálna hranica úspešnosti: 65%. Hodnotenie: A: 100-93%, B: 92-86%, C: 85-79%, D: 78-72%, E: 71-65%, FX: 64% a menej

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o dejinnom vývoji farmácie v kontexte spoločenského vývoja, so zameraním na územie Európy a Slovenska. Oboznámi sa so zmenami v spoločenskom postavení farmácie, liečiv a liekov, vo vnímaní zdravia a choroby v rôznych dobách a kultúrach. Absolvovanie predmetu prispieva tiež k formovaniu profesijných etických názorov a stavovskej hrdosti poslucháčov.

Stručná osnova predmetu:

- História farmácie ako vedný odbor, základná terminológia

- Periodizácia dejín farmácie.

- Praveké liečiteľstvo.

- Liečiteľstvo starovekých kultúr.

- Vydeľovanie farmaceutickej funkcie z liečiteľstva.

- Farmácia ako relatívne samostatný odbor – predklasické a klasické lekárenstvo.

- Diferenciácia farmácie – vývoj farmaceutických vied.

- Diferenciácia farmácie – vývoj farmaceutických odvetví (priemysel, veľkodistribúcia, lekárenstvo, školstvo, výskum, kontrola).

- Farmaceutické spolky a organizácie – vývoj so zameraním na územie Slovenska.

- Dejiny liečiv a liekov.

Odporúčaná literatúra:

Rusek, V. – Kučerová, M.: Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie. Praha: Avicenum, 1983.

Bartunek, A.: Dejiny slovenského lekárnictva I. (do roku 1918). Prešov: AB Art Gallery, 2012.

Bartunek, A.: Osobnosti slovenského lekárnictva. Martin: Osveta, 2001.

Broncová, D. (ed.): Historie farmacie v českých zemích. Praha: Milpo Media, 2003.

Rusek, V. a kol.: Kapitoly z dějin československé farmacie. Bratislava: SPN, 1970.

Smečka, V. – Rusek, V. – Kolář, J. : Lékarenství I. Vývojové kroky československých lékáren se zřetelem k činnosti výdejní. Brno: VFU, 2008.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: predmet sa vyučuje iba v zimnom semestri

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 132

A

B

C

D

E

FX

20,45%

11,36%

18,94%

12,88%

26,52%

9,85%

.

Vyučujúci: Mgr. et Mgr. Petra Capandová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.5.2017

Schválil: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.