Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/05-Bc/15

Názov predmetu: Ekonomika v zdravotníctve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodina prednášky týždenne / 1 hodina seminár týždenne. Dištančná (kombinovaná) forma.

Počet kreditov: 4 kredity

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester bakalárskeho štúdia (ZS 3. Ročník Bc.)

Stupeň štúdia: Bc. = 1. stupeň

Podmieňujúce predmety: žiadny

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Povinná účasť na seminárnej výučbe. Seminárna práca podľa zadaných tém. Priebežný test.

Písomná záverečná skúška s hodnotením: 100-95%=A, 94-85%=B, 84-75%=C, 74-70%=D, 69-60%=E, 59% a menej=Fx.

Výsledky vzdelávania:

Študent si rozširuje základné vedomosti  z oblasti ekonomiky v nadväznosti na základy manažmentu a verejné zdravotníctvo. Základné ciele: aplikácia teoretických východísk ekonomiky zdravia v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR.

Stručná osnova predmetu:

 1. Ekonomika zdravia a zdravotníctva. Systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku a v EÚ.
 2. Základné koncepty zdravotníckych systémov. Základné modely zdravotníckych systémov.
 3. Zdravotnícke reformy v SR. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR. Riadenie a dozor nad zdravotnou starostlivosťou v SR.
 4. Financovanie zdravotníctva. Finančné toky, zdroje a spôsoby financovania zdravotníctva. Spôsoby financovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR.
 5. Zdravotné poistenie v SR. Príjmy a prerozdeľovanie verejného zdravotného poistenia. Výdavky na zdravotnú starostlivosť.
 6. Princípy cenotvorby a úhrady zdravotníckych pomôcok v SR.
 7. Farmakoekonomika ako súčasť regulácie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Zdravotná politika a hodnotenie zdravotníckych technológií. Medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky.
 8. Cezhraničná zdravotná starostlivosť v SR.
 9. DRG systém a jeho implementácia v SR.
 10. Podnik (výdajňa zdravotníckych pomôcok) ako hospodárska jednotka. Zásady finančného plánovania organizácie. Rozpočet. Základy účtovníctva.
 11. Informačné systémy a zdravotníctvo.
 

Odporúčaná literatúra:

·         Ozorovský, V., Vojteková I. a kol. 2016. Zdravotnícky manažment a financovanie. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 344 s. ISBN 978-80-8168-522-4.Barták, M. 2010. Ekonomika zdraví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7357-503-8.

·         Foltán, V. 2010. Sociálna farmácia a zdravotníctvo. Martin: Osveta, 2010, 203 s. ISBN 978-80-8063-333-2.

·         Mináriková, D. a kol. 2015. Zdravotnícke pomôcky – legislatíva a regulácia. Martin: Osveta, 2015, 223 s. ISBN 978-80-8063-418-6.

·         Mináriková, D. a kol. 2018. Zdravotnícke pomôcky - princípy úhradovej kategorizácie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. Dostupné online, ISBN 978-80-223-4479-1.

Aktuálna legislatíva podľa odporúčaní vyučujúceho.

Materiály on-line dostupné v elektronickom systéme Moodle 2020/2021

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Vyučujúci:  doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Dátum poslednej zmeny: 28. august 2020

Schválil: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.