Informačný list

Lekárenstvo, legislatíva a etika

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:  KORF/10- Mgr/15

Názov predmetu: Lekárenstvo, legislatíva a etika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, prezenčná (kombinovaná) forma výučby

Počet kreditov: 5 kreditov

Odporúčaný semester/ trimester štúdia: 8. semester (Mgr.)

Stupeň štúdia: spojený 1.+ 2. stupeň

Podmieňujúce predmety: KORF/12- Mgr/00 Sociálna farmácia a farmakoekonomika

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Hodnotenie študentov prebieha v priebehu semestra písomnou formou, minimálna hranica úspešnosti je 65%. Hodnotenie: A: 93-100%, B: 86-92%, C: 79-85%, D: 72-78%, E: 65-71%, Fx: 64% a menej.  Hodnotenie v priebehu semestra je súčasťou záverečného hodnotenia,  ktoré prebieha ústnou formou.  

Výsledky vzdelávania:  Študent po absolvovaní predmetu získava znalosti a zručnosti v lekárenskej starostlivosti, prehľad o celkovom obsahu predmetu lekárenstvo a o jeho postavení vo farmaceutickej praxi, ktorej predmetom je práca s liekom a jeho podanie pacientovi za určitých podmienok. Ovláda  prácu s lekárskym predpisom, eReceptom a informáciami, ktoré získava z neho, ale aj ďalšími odbornými informáciami, ktoré získava z literatúry a elektronických databáz. Oboznamuje sa so základnými informáciami o uchovávaní liečiv a liekov, o individuálnej príprave liekov a o kontrole farmaceutických surovín, ktoré podliehajú skúške totožnosti.

Stručná osnova predmetu:

-       Úvod do lekárenstva.

-       Poskytovanie odborných informácií a rád  súvisiacich s používaním liekov, vrátane rizík a ich interakcií, s cieľom zabezpečiť účinné a bezpečné používanie liekov s osobitným dôrazom na lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

-       Individuálna príprava liekov.

-       Kontrola liečiv a liekov.

-       Výdaj humánnych a veterinárnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.

-       Poskytovanie odborných informácií a  rád súvisiacich s používaním veterinárnych liekov,  vrátane dodržiavania ochrannej lehoty chovateľom zvierat.

-       Poskytovanie informácií a rád pri výdaji zdravotníckych pomôcok s cieľom zabezpečiť ich správne používanie alebo správnu funkciu.

-       Administratíva a dokumentácia materiálová, personálna a odborná.

-       Agenda prípravy liekov, jej evidencia a dispenzácia.

-       Spolupráca na tvorbe liekových formulárov.

-       Vykonávanie rutinných fyziologických vyšetrení.

-       Komunikácia so zdravotnými poisťovňami.

-       Spolupráca s externými aplikáciami – liekový informačný systém.

-       Interakcie liekov a ich elektronické vyhľadávanie.

-       Management kvality lekárenských činností.

-       Revízna činnosť.

-       Manažérska a štatistická komunikácia.

-       Kategorizácia liekov a cenová politika.

-       Zabezpečovanie  liečiv, liekov, dietetík a zdravotníckych pomôcok.

Odporúčaná literatúra:

Tesař, T. a kol.: Lekárenstvo a legislatíva, Osveta, 2017

Zákon č. 362/2011 Z. z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a  prípravkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 152/1995 Z. z. o  potravinách v znení neskorších predpisov

Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z. z. o  požiadavkách na správnu lekárenskú prax

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Európsky liekopis 10. vydanie (European Pharmacopoeia – Ph. Eur. 10th Edition)

Slovenský farmaceutický kódex

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: predmet je povinný a vyučuje sa iba v 8. semestri štúdia.

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

Fx

55,2

29,3

13,5

1,7

0,3

0,1

 

Vyučujúci: PharmDr. Ľ. Lehocká, PhD., PharmDr. M. Snopková, PhD., PharmDr. L. Masaryková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 8.7.2021

Schválil: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH