Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/26- Bc/15

Názov predmetu: Odborná prax vo výdajniach zdravotníckych pomôcok

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prax v rozsahu 2 týždne/semester realizovaná vo výdajni zdravotníckych pomôcok

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: Bc.: 4. Semester

Stupeň štúdia: Bc. = 1. Stupeň

Podmieňujúce predmety: Nie

Podmienky na absolvovanie predmetu: Hodnotenie študentov sa udeľuje podľa počtu získaných % na konci praxe od zodpovedného odborného pracovníka, minimálna hranica úspešnosti je 60%. Hodnotenie: A: 93-100%, B: 85-92% , C: 77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, Fx: 59% a menej.

Výsledky vzdelávania: Po absolvovaní predmetu študent usporiada a rozozná sortiment zdravotníckych pomôcok: skupina A  - Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva, skupina B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču, skupina D - Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov, skupina F - Zdravotnícke pomôcky pre stomikov, skupina G - Zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné pomôcky pre kompresívnu liečbu, skupina H - Sériovo vyrábané prsné epitézy, skupina J - Hromadne vyrábané ortopedicko-protetické pomôcky a príslušenstvo k nim, skupina K - Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky, skupina L - Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim, skupina N - Pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim, skupina O - Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim.

Stručná osnova predmetu:

1.     Prehľad sortimentu zdravotníckych pomôcok

2.     Orientácia a práca so zoznamom kategorizovaných zdravotníckych pomôcok

3.     Prepočty množstvových a finančných limitov vybraných skupín zdravotníckych pomôcok

4.     Znalosť preskripčných obmedzení vybraných skupín zdravotníckych pomôcok

5.      Znalosť indikačných obmedzení vybraných skupín zdravotníckych pomôcok

6.     Zdravotnícke pomôcky skupiny L a ich klasifikácia – základný a rozšírený funkčný typ

 

Odporúčaná literatúra:

Zákon č. 362/2011 Z. z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 129/2012 Z. z. o  požiadavkách na správnu lekárenskú prax

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: Týždeň praxe je časové obdobie charakterizované piatimi pracovnými dňami, pri pracovnom čase 8 hodín / deň, čiže študent musí absolvovať na praxi 10 dní po 8 hodín. Štátne sviatky sa do obdobia praxe nezapočítavajú, študent ich musí nadpracovať.

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

Fx

94,6%

4,3%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

 

Vyučujúci: PharmDr. Ľubica LEHOCKÁ, PhD., PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.01.2019

Schválil: Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.