Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/11- Bc/15

Názov predmetu: Prax v zdravotníckych zariadeniach

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: odborná prax v rozsahu 2 týždňov realizovaná vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Počet kreditov: 4 kredity

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester (Bc.)

Stupeň štúdia: 1. stupeň (Bc.)

Podmieňujúce predmety: Nie

Podmienky na absolvovanie predmetu: Hodnotenie študentov sa udeľuje podľa počtu získaných % na konci praxe od zodpovedného odborného pracovníka, minimálna hranica úspešnosti je 60%. Hodnotenie: A: 93-100%, B: 85-92% ,C:77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, Fx:59% a menej.   

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu sa študent oboznamuje s prostredím reálnej výdajne zdravotníckych pomôcok (ZP), získava orientáciu v sortimente výdajne ZP a ovláda základné odborné činností potrebné pre prácu vo výdajni ZP pod vedením zodpovedného odborného pracovníka.

Stručná osnova predmetu:

1.   Prevádzkový poriadok výdajne zdravotníckych pomôcok.

2.   Forma a náležitosti lekárskeho poukazu, platnosť lekárskeho poukazu, kontrola správnosti výdaja, spracovávanie lekárskych poukazov pre zdravotné poisťovne, informačný potenciál lekárskeho poukazu.

3.   Výdajná činnosť: činnosti v rámci výdaja zdravotníckych pomôcok na lekársky  poukaz, uchovávanie zdravotníckych pomôcok.

4.   Prehľad sortimentu zdravotníckych pomôcok (rozdelenie ZP podľa  miery úhrady, kategorizačný zoznam, preskripčné a indikačné obmedzenia).

5.   Práca s lekárenským softvérom, použitie v praxi.

6.   Objednávanie tovaru pre zdravotnícke zariadenia, náležitosti objednávky.

7.   Dispenzácia: informačná činnosť sprevádzajúca výdaj  ZP (optimalizácia dispenzácie v rámci individuálnej starostlivosti o pacienta), konzultácie s ďalšími poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

8.   Informačná a konzultačná činnosť o zdravotníckych pomôckach, práca s informačnými zdrojmi, ich využívanie a aktívne vyhľadávanie, poradenstvo.

9.   Kontrolná činnosť, dokumentačná činnosť vo výdajni ZP.

10. Ekonomika, logistika a marketing vo výdajni ZP: objednávanie zdravotníckych pomôcok, pohyb tovarov v rámci obchodno-skladovej evidencie, účtovníctvo a administratíva, fakturácia, dokumentácia, ktorú výdajňa ZP vedie.

11. Etika výkonu povolania a komunikácia (etický kódex zdravotníckeho pracovníka, komunikácia s pacientom, v pracovnom kolektíve a s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti).

 

Odporúčaná literatúra:

Zákon č. 362/2011 Z. z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 129/2012 Z. z. o  požiadavkách na správnu lekárenskú prax

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: Týždeň praxe je časové obdobie charakterizované piatimi pracovnými dňami, pri pracovnom čase 8 hodín / deň, čiže študent musí absolvovať na praxi 10 dní po 8 hodín. Štátne sviatky sa do obdobia praxe nezapočítavajú, študent ich musí nadpracovať.

Hodnotenie predmetov:

A

B

C

D

E

Fx

94,6%

4,3%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

 

Vyučujúci: PharmDr. Ľubica LEHOCKÁ, PhD., PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.01.2019

Schválil: Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.