Informačný list

Vysoká škola:

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta

Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: 

KORF/01-Bc/16

Názov predmetu: 

Príprava bakalárskej práce 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

0/0/8, prezenčná forma

Počet kreditov: 

4 kredity

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 

5. semester

Stupeň štúdia: 

Bc + 1. stupeň

Podmieňujúce predmety:

Nie

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Výsledky vzdelávania:

Študent  rieši stanovenú tému a v spolupráci so školiteľom. Finálnym výstupom je práca v súlade s vnútorným predpisom UK- Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác. Práca obsahuje súčasný stav riešenej problematiky, v rámci ktorej študent vykoná literárnu rešerš týkajúcu sa danej problematiky. Na jej základe navrhuje cieľ práce, metodiku a metódy spracovania experimentálnej časti. V práci sa prezentujú vlastné výsledky a k nim príslušná komparatívna diskusia so sumarizujúcim záverom. Tému študent prezentuje v rámci obhajoby záverečnej práce spolu so schopnosťou argumentovať na otázky a pripomienky.

Stručná osnova predmetu:

Zameranie diplomových prác je v súlade s problematikou riešenou na katedre príslušnými školiteľmi. Okruhy tém:

Hodnotenie spotreby zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych technológií (HTA), farmakoekonomika, lieková politika.

Legislatíva/právna úprava v oblasti farmácie/zdravotníctva, ekonomicko-právne analýzy lekárenskej a zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami.

Vzťah spotreby zdravotníckych pomôcok k zdravotnému  stavu obyvateľstva.

Zdravotnícke pomôcky a kvalita života.

Používanie zdravotníckych pomôcok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Adherencia pacientov k používaniu zdravotníckych pomôcok.

Zdravotnícke pomôcky v manažment vybraných ochorení.

Zdravotnícke pomôcky v rámci nemocničného lekárenstva.

Bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

Farmaceutická historiografia.

Dejiny farmácie, etika.

Prevencia a verejné zdravie.

Odporúčaná literatúra:

1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Slovenský, anglický

Poznámky:

 

Hodnotenie predmetov:

 

Vyučujúci:

PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)

Dátum poslednej zmeny:

28. jún 2021

Schválil:

Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH