Informačný list

 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/12-Mgr/00

Názov predmetu: Sociálna farmácia a farmakoekonomika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  2 hodiny  prednášky, 2 hodiny seminár týždenne, prezenčná (kombinovaná) metóda výučby      

Počet kreditov: 5 kreditov

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 semester ( Mgr.)

Stupeň štúdia: 1+2 stupeň ( Mgr.)

Podmieňujúce predmety:

 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 2 testy

povinné absolvovanie výučby (prednášky, semináre) Minimálna úspešnosť 65% .

 

Hodnotenie:  A: 93–100 %, B: 86–92 %, C: 79–85 %, D: 72–78 %, E: 65–71 %, FX: 64 % a menej

 

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získa vedomosti o základnej a aktuálnej legislatíve v podmienkach SR a EÚ, hodnotení zdravotníckych technológií, hodnotení utilizácie liečiv, zabezpečení liečiv a liekov, zdravotníckej etike ale aj vzťah k miestu a postaveniu farmácie v systéme zdravotnej starostlivosti. Študent ovláda používanie štatistických, ekonometrických metód pre hodnotenie utilizácie liekov a postavení liekov v spoločnosti, prácu so zoznamom úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, rovnako prácu s kategorizačným zoznamom, s ADC číselníkom a základy zdravotníckej štatistiky, vie pracovať a orientovať sa vo webovom sídle ŠUKL, MZSR a NCZI.

Stručná osnova predmetu:

- vzťah farmácie k starostlivosti o zdravie a jej zabezpečenie liečivami.

- postavenie sociálnej farmácie v systéme zdravotníctva a hodnotenie zdravotníckych technológií.

- aktuálne právne predpisy v zdravotníctve.

- originálne a generické lieky a ich postavenie v zdravotníctve.

- farmakoepidemiológia a farmakovigilancia, ich aspekty a základné princípy v systéme zdravotnej starostlivosti.

- informácie o liekoch, hodnota, štruktúra, obsah a význam Príbalovej informácie lieku a Súhrnu charakteristických vlastností lieku pre pacienta, pre odbornú verejnosť a náležitosti reklamy liekov.

- aplikácia managmentu a marketingu v podmienkach systéme zabezpečenia zdravotnej starostlivosti – finančný a personálny manažment v zdravotníctve.

- zdokonaľovanie systému zabezpečovania zdravotníckej starostlivosti liečivami na základe využitia farmakoekonomiky, farmakoepidemiológie a informatiky.

- regulačné mechanizmy v oblasti zabezpečenia liečiv a liekov, náležitosti registrácie liekov, princípy cenotvorby a kategorizácie liekov, úloha MZSR, ŠUKL.

- objasnenie a zadefinovanie pojmu utilizácia a možnosti hodnotenia spotreby liečiv a liekov.

- základy zdravotníckej štatistiky s vymedzením základných pojmov a úloha NCZI.

Odporúčaná literatúra:

Tesař, T., Babeľa R.: Hodnotenie zdravotníckkych technológii. SAP, Bratislava, 2014, 96 s.

Foltán, V.: Sociálna farmácia. Osveta, Martin, 2010. 203 s.

Foltán, V. a kol.: Manažment, marketing a lieky, Herba Bratislava, 2010, s.155

Tesař,T., Foltán V.: Zdravotná starostlivosť, náklady, kvalita a výsledky,

                                Výkladový terminologický slovník ISPOR, 2008,s.238

Foltán, V. a kol.: Odporúčania pre ATC klasifikáciu liečív a stanovenie hodnoty DDD, Kancelária WHO na Slovensku, 2008, s.203, vybrané časti

Kriška, M. a kol.: Memorix klinickej farmakológie. Bratislava : SAP, 2006. 879 s. vybrané časti

Vlček a kol.: Vybraná farmaceutická odvětví. Praha : Profesional Publishing, 2004.176 s.

Foltán, V. a kol.: Lieky, lieková politika, farmakoekonomika. Bratislava : Propact, 2003. 186 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský,

Poznámky:

Hodnotenie predmetov

A: 24 %, B: 26 %, C: 20 %, D: 13%, E: 6 %, Fx: 11 %

Vyučujúci:

doc. PharmDr. T. TESAŘ, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA), Mgr. Ing. Ingrid SLEZÁKOVÁ, PharmDr. Z. KOBLIŠKOVÁ, PhD., Mgr. M. ČIČOVÁ

 

Dátum poslednej zmeny: 08.07.2021

Schválil: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH