Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/13-Bc/00

Názov predmetu: Verejné zdravotníctvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny prednášky týždenne / 1 hodina seminár týždenne

Prezenčná forma

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: Bc: 2. semester

Stupeň štúdia: Bc. = 1. stupeň

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu: absolvovanie výučby (prednášok a seminárov) v stanovenom rozsahu. Priebežné testy s minimálnou úspešnosťou 50% každý. Absolvovanie predmetu sa deje písomnou záverečnou skúškou s minimálnou hranicou úspešnosti 55% a hodnotením: A = 100-95%, B = 94-85%, C = 84-75%, D = 74-70%, E = 69-60%, FX = 59% a menej.

 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu sú základné teoretické a praktické poznatky z verejného zdravotníctva, výchovy k zdraviu, legislatívne normy, základné pojmy a terminológia v oblasti verejného zdravia, ochrany a podpory verejného zdravia, aplikácia verejného zdravotníctva v praxi, organizácia a riešenie intervenčných programov na ochranu a podporu zdravia, základy epidemiológie a bioštatistiky vo verejnom zdravotníctve. Predmet poskytuje základnú teoretickú orientáciu študenta s možnosťou aktívneho pôsobenia v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia a verejného zdravotníctva. Semináre sú tematicky koncipované na aktuálne problémy verejného zdravotníctva, študent získava základné skúsenosti so spracovávaním verejno-zdravotníckej problematiky a možnosťami jeho zapojenia ako zdravotníckeho pracovníka do danej oblasti (očkovanie, prevencia onkologických  a kardiovaskulárnych ochorení, životný štýl ...).

 

Stručná osnova predmetu:

1.       Zdravotníctvo v SR, legislatívna úprava zdravotnej starostlivosti v SR.

2.       Verejné zdravotníctvo a verejné zdravie – legislatíva, obsah, náplň.

3.       Verejné zdravotníctvo v medzinárodnom kontexte.

4.       Pozícia farmaceuta v oblasti verejného zdravia.

5.       Základy epidemiológie.

6.       Základy štatistiky uplatňované vo verejnom zdravotníctve.

7.       Výchova k zdraviu – náplň a formy realizácie.

8.       Prevencia a ochrana zdravia – pozícia farmaceuta.

9.       Manažment verejného zdravotníctva.

 

Odporúčaná literatúra:

1.       Šulcová M. a kol.: Verejné zdravotníctvo, Veda 2012

2.       Rovný I.: Verejné zdravotníctvo, Herba 2009

3.       Hegyi L., Bielik I.: Základy verejného zdravotníctva, Herba 2011

4.       Machová J., Kabátová D.: Výchova ke zdraví, Grada 2009

5.       Jurkovičová J.: Vieme zdravo žiť? UK Bratislava 2005

6.       Minárik P., Mináriková D.: Rakovina a výživa – mýty a fakty, Kontakt 2013

7.       Minárik P., Mináriková D.: Rakovina a výživa 2 – mýty a fakty, Kontakt 2015

8.       Valovičová E. Onkologická výchova pre stredné školy, Liga proti rakovine 2009

9.       Kamenský G, Pella D. Zdravý životný štýl – cesta k prevencii ochorení srdca a ciev. Akadémie vzdelávania, 2010

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

A = 20%, B = 15%, C = 19%, D = 14%, E = 18 %, FX = 14%

Vyučujúci: Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.,MSc.

Dátum poslednej zmeny: 7. február 2020

Schválil:  prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.