Infomačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KORF/15-Bc/00

Názov predmetu:

Základy etiky (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

1 hodina prednášok týždenne, dištančná forma, on-line MS Teams

Počet kreditov: 2 kredity

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

1.semester bakalárskeho štúdia (ZS 1. ročník Bc.)

Stupeň štúdia: bakalársky

Podmieňujúce predmety: N/A

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent absolvuje prednášky a semináre v plnom rozsahu, skúška je písomná.

Hodnotenie študentov prebieha formou  písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti je 60%. Hodnotenie: A: 93-100%, B: 85-92%, C: 77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, Fx: 59% a menej.

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu ovláda základnú terminológiu a definície z filozofie etiky, mravnosti a morálky, získava základný prehľad z histórie medicínskej etiky a jej vývojových etáp, základné poznatky z oblasti biomedicínskej etiky a deontológie, z problematiky Všeobecnej deklarácie ľudských práv a informácie o vzniku, poslaní a typoch etických komisií a právach pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Študent sa oboznámi s etickými problémami v oblasti gynekológie, pediatrie, geriatrie, oftalmológie a psychiatrie

Stručná osnova predmetu:

1.     Úvod do etiky, základné pojmy a definície.

2.     História medicínskej etiky.

3.     Všeobecná deklarácia ľudských práv.

4.     Biomedicínska etika – základné etické princípy v medicíne.

5.     Etický kódex, deontológia.

6.     Etické komisie – vznik, poslanie a typy etických komisií.

7.     Práva pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

8.     Etické problémy v gynekológii.

9.     Etické problémy v pediatrii, práva detí.

10.  Etické problémy v geriatrii.

11.  Etické problémy v oftalmológii.

12.  Etické problémy v psychiatrii.

Odporúčaná literatúra:

1.    Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika., Praha, Grada 2005, 120 s.

2.    Munzarová, M.: Zdravotnícka etika od A do Z. Praha Grada, 2005, 153 s.

3.    Šoltés, L., Pullmann, R. a kol.: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Martin,Osveta, 2008, 257 s.

4.    Kišš, I.:Sociálna etika. Bratislava, UK, 2006, 385 s.

5.    Šimek, J.,Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Praha, Grada, 2003, 113 s.

6.    Kutnohorská, J.: Etika v ošetrovateľství. Praha, Grada, 2007, 163 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky: N/A

Hodnotenie predmetov

A 51,2%; B 24,7%; C 9,9%; D 3,1%; E 3,7%; Fx 7,4%

Vyučujúci: PharmDr. Ľubica LEHOCKÁ, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.09.2020

Schválil: prof. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD.,