Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KORF/16-Bc/00

Názov predmetu:

Základy etiky (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

1 hodina prednášok týždenne, kombinovaná metóda

Počet kreditov: 3 kredity

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

2.semester bakalárskeho štúdia (LS 1. ročník Bc.)

Stupeň štúdia: bakalársky

Podmieňujúce predmety: N/A

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent absolvuje prednášky a semináre v plnom rozsahu, skúška je písomná.

Hodnotenie študentov prebieha formou  písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti je 60%. Hodnotenie: A: 93-100%, B: 85-92%, C: 77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, Fx: 59% a menej.

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu získava základný prehľad z dejinného chápania etiky v období staroveku, stredoveku, 19. storočia, 20. storočia a súčasnosti, osvojuje si etický kódex zdravotníckeho pracovníka a vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi z pohľadu etiky. Získava základné poznatky z etických aspektov reklamy v zdravotníctve a predklinického a klinického skúšania a základné poznatky z etických problémov v onkológii, pri transplantáciách a vo výskume kmeňových embryonálnych buniek. Študent sa tiež oboznamuje s problematikou zdravotníckej etiky v rámci Európskej únie a UNESCO.

Stručná osnova predmetu:

1.     Dejinné chápanie etiky – starovek.

2.     Dejinné chápanie etiky – stredovek.

3.     Dejinné chápanie etiky – 19. storočie.

4.     Dejinné chápanie etiky – 20. storočie a súčasnosť.

5.     Etický kódex zdravotníckeho pracovníka.

6.     Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

7.     Reklama v zdravotníctve.

8.     Etické aspekty predklinického a klinického skúšania.

9.     Etické problémy v onkológii.

10.  Etické problémy pri transplantáciách.

11.  Etika vo výskume kmeňových embryonálnych buniek.

12.  Zdravotnícka etika a UNESCO.

13.  Zdravotníka etika a Európska únia.

Odporúčaná literatúra:

1.     Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika., Praha, Grada 2005, 120 s.

2.     Munzarová, M.: Zdravotnícka etika od A do Z. Praha Grada, 2005, 153 s.

3.     Ptáček R., Bartůnek P., a kol.: Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha Grada, 2014, 520 s.

4.     Ptáček R., Bartůnek P., a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Praha Grada, 2011, 528 s.

5.     Šimek, J., Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Praha Grada, 2003, 113 s.

6.     Wingfield, J., Badcott, D.: Pharmacy Ethics and Decision Making. London, Pharmaceutical Press, 2007, 313 s.

7.     Veatch, R., Haddad, A.: Case Studies in Pharmacy Ethics. Oxford University Press, 2008, 311 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky: N/A

Hodnotenie predmetov

A 79,9%; B 18,7%; C 1,4%; D 0,0%; E 0,0%; Fx 0,0%

Vyučujúci: PharmDr. Ľubica LEHOCKÁ, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2018

Schválil: prof. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD.,