Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/17-Bc/00

Názov predmetu: Základy manažmentu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny prednášky týždenne

Prezenčná forma

Počet kreditov: 4 krediy

Odporúčaný semester/trimester štúdia: Bc.:4. semester

Stupeň štúdia: Bc. = 1. stupeň

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu: absolvovanie výučby (prednášok a seminárov) v stanovenom rozsahu. Absolvovanie predmetu sa deje písomnou záverečnou skúškou s minimálnou hranicou úspešnosti 60% a hodnotením: A = 100-95%, B = 94-85%, C = 84-75%, D = 74-70%, E = 69-60%, FX = 59% a menej.

 

Výsledky vzdelávania:

Uvedený predmet predstavuje výber tematických špecifických okruhov z rozsiahlej problematiky teórie manažmentu so zameraním sa na špecifiká manažmentu v zdravotníctve. Študentom poskytuje súbor poznatkov, ktoré by mal zdravotnícky pracovník – a teda aj farmaceut – teoreticky ovládať a prakticky aplikovať vo svojej každodennej aj manažérskej profesii. Obsahovo predmet zahŕňa základné manažérske funkcie, ako sú riadenie, plánovanie, organizovanie, kontrola a vedenie, rozoberá špecifiká manažérskych postupov  v zdravotníctve so zameraním na farmáciu, vrátane marketingu vo farmácii. Získané vedomosti môžu študenti využiť pre svoje budúce uplatnenie v rôznych oblastiach zdravotníctva, vrátane farmácie. Teoretické poznatky preberané prednáškovou formou sú doplnené praktickými ukážkami v rámci seminárov (prezentácia a diskusia, prípadové štúdie, manažérske hry).

 

Stručná osnova predmetu:

1.       Všeobecná teória manažmentu, manažérke myslenie a smery.

2.       Manažment ako proces riadenia.

3.       Strategický manažment.

4.       Finančný manažment.

5.       Organizácia, organizačná štruktúra – personálny manažment.

6.       Manažment kvality.

7.       Zdravotnícky manažment – manažéri v zdravotníctve, manažérske funkcie v zdravotníctve.

8.       Manažérstvo kvality.

9.       Špecifiká manažérskych postupov vo farmácii – manažment pacienta a manažment zdravotníckych pomôcok.

10.    Základy marketingu vo farmácii – trh, zákazník, marketingový mix.

11.    Marketing zdravotníckeho zariadenia – lekáreň, výdajňa zdravotníckych pomôcok.

 

Odporúčaná literatúra:

1.       Foltán V. a kol.: Manažment, marketing a lieky, Herba 2010.

2.       Ozorovský V. a kol.: Zdravotnícky manažment a financovanie, Bratislava, Wolters Kluwer 2016

3.       Kotler P.: Marketing a management, Grada, 2001

4.       Jakušová V.: Základy zdravotníckeho manažmentu, Osveta Martin, 2010.

5.       Sedlák M.: Základy manažmentu, IURA Edition 2008.

6.       Karlíček M.: Základy marketingu, Grada 2013

7.       Metyš K., Balog P.: Marketing ve farmácii, Grada 2006

8.       Mináriková D. a kol.: Zdravotnícke pomôcky - legislatíva a regulácia, Osveta 2015

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov

A = 10%, B = 15%, C = 24%, D = 13%, E = 17 %, FX = 21%

Vyučujúci:

Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA. MPH, MSc (HTA)

Dátum poslednej zmeny: 7. február 2020

Schválil: prof. PharmDr. Pavol Mučaji, PhD.