Informačný list


Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: FaF.KORF/27-Bc/15

Názov predmetu: Základy práva pre zdravotníckych pracovníkov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 1 prednáška + 2 hod. seminár (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester štúdia:  6. semester

Stupeň štúdia: 1. stupeň (Bc.)

Podmieňujúce predmety:  ----

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra budú riešené dva praktické prípady za použitia nekomentovaných právnych predpisov po 25 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov. Minimálna hranica úspešnosti v celkovom hodnotení za obidve priebežné písomky je 65%. Hodnotenie A: 100-93%, B: 92-86%, C: 85-79%, D: 78-72%, E: 71-65%, FX: 64% a menej.

Výsledky vzdelávania:

Študent získa prehľad a praktické zručnosti z tých oblastí práva, s ktorými bude prichádzať do kontaktu po skončení štúdia ako ekonomicky činná osoba, hlavne z oblasti zodpovednostného práva, občianskeho, pracovného a správneho práva.

Stručná osnova predmetu:

- úvod do právnych disciplín – právne normy, zásady, všeobecné pojmy

- základy občianskeho práva – zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník

- zodpovednosť za škodu/ujmu – občianskoprávna, trestnoprávna, disciplinárna a zmluvná

- úvod do pracovného práva

- pracovný pomer – predzmluvné vzťahy, začatie a skončenie pracovného pomeru

- práva a povinnosti zmluvných strán

- pracovná náplň a pracovná disciplína

- zodpovednosť v pracovnom práve

- úvod do správneho práva

- zásady, pojmy, počítanie času

- rozhodnutia, žiadosti

- správne konanie – správne orgány, procesné strany, zastupovanie

Odporúčaná literatúra: platné právne normy – najmä zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok a zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:  celková kapacita nie je obmedzená, na jednu seminárnu skupinu max. 24 študentov

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 4

A

B

C

D

E

FX

25%

0%

50%

25%

0%

0%

 

Vyučujúci: Mgr. et Mgr. Petra Capandová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.05.2017

Schválil: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.