Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KORF/19-Bc/15

Názov predmetu:

Základy psychológie a práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

1 hodina prednáška/ 2 hodiny seminár týždenne, kombinovaná metóda

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

6.semester bakalárskeho štúdia (LS 3. ročník Bc.)

Stupeň štúdia: bakalársky

Podmieňujúce predmety: N/A

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent absolvuje prednášky a semináre v plnom rozsahu, skúška je ústna.

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu získa základný prehľad v oblasti psychológie pacienta, chorôb a farmaceutov, informácie o základných typoch osobností, asertívnom správaní, získa vedomosti ako zvládať konfliktné situácie, stres, ako správne komunikovať s využívať prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie, ako sa pripraviť na verejné vystúpenie, ako komunikovať s pacientmi, kolegami, inými zdravotníckymi pracovníkmi, zástupcami farmaceutického priemyslu, poisťovňami či médiami. Študenti pomocou rôznych testov zistia informácie o sebe samých (aký sú typ osobnosti, na čo sa majú zamerať pri riešení stresových a konfliktných situácií, ako môžu zlepšiť svoje komunikačné zručnosti).

Študent získa základné informácie o právnom systéme, prameňoch práva, ústave, legislatívnych normách na Slovensku a v EÚ, osvojí si narábanie s právnymi zdrojmi a získa prehľad v (nielen) zdravotníckej legislatíve. Získa prehľad o medicínskom práve, právnej zodpovednosti v zdravotníctve a právnych aspektoch vo verejnom zdravotníctve.

Stručná osnova predmetu:

1.     Úvod do problematiky zdravotníckej psychológie

2.     Psychológia pacienta a choroby, osobnosť a psychológia  zdravotníckeho pracovníka

3.     Sociálna interakcia a komunikácia

4.     Verbálna a neverbálna komunikácia v práci zdravotníka

5.     Stres a ako s ním bojovať

6.     Konflikty a možnosti riešenia

7.     Tímová spolupráca v zdravotníctve, vedenie tímu

8.     Verejný prejav, pracovný pohovor, sebaprezentácia

9.     Úvod do práva v zdravotníctve, základné právne pojmy

10.  Štát, štátne zriadenie, ústava, právne systémy, pramene práva

11.  Medicínske právo, právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti

12.  Práva a povinnosti zdravotníkov a pacientov

13.  Právna zodpovednosť v zdravotníctve

14.  Verejná správa na úseku zdravotníctva, správne konanie v zdravotníctve

Odporúčaná literatúra:

1.     Zacharová, E., a kol.: Zdravotnická psychologie, Praha, Grada 2007, 232 s.

2.     Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Praha Grada, 2007, 200 s.

3.     Kollárik, T.: Sociálna psychológia. Bratislava, UK, 2004, 548 s.

4.     Bruno, T., Adamczyk, G.: Řeč těla, Praha, Grada, 2005, 112 s.

5.     Morovicsová, E., a kol.: Komunikácia v medicíne, UK Bratislava, 2011, 212 s.

6.     Tóth, K., a kol.: Právo a zdravotníctvo, Herba Bratislava, 2008, 388 s.

7.     Tóth, K.: Organizácia štátnej správy a správne konanie pre sociálne štúdie. Herba Bratislava, 2011, 80 s.

8.     Aktuálna zdravotnícka legislatíva

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky: N/A

Hodnotenie predmetov

A 43%; B 24%; C 24%; D 6%; E 1,7%; Fx 0,3%

Vyučujúci: PharmDr. Ľubica LEHOCKÁ, PhD., JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.01.2019

Schválil: prof. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD.