Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/20-Bc/00

Názov predmetu: Základy výpočtovej techniky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny cvičení týždenne. Metóda, akou sa uskutočňuje vzdelávacia činnosť: prezenčná (kombinovaná).

Počet kreditov: 5.

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: Bc. = 1. Stupeň

Podmieňujúce predmety:

Žiadne.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra sú tri písomné previerky. V každej treba získať  najmenej 75 bodov na získanie hodnotenia A, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a hodnotenie známkou E znamená dosiahnutie 55 a menej bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 15 bodov.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu študent získa skúsenosti a schopnosti prakticky a tvorivo pracovať na úseku zberu, spracovania a vyhodnocovania údajov v elektronickej forme. Po úspešnom ukončení predmetu  študent dokáže používať postupy a techniky práce s dátami, rozumieť organizácii údajov a je schopný využívať aktuálne verzie štandardného aplikačného softvéru pri svojich profesionálnych činnostiach.

Stručná osnova predmetu:

Základom predmetu je rozvoj vedomostí, schopností a zručností  študenta rutinne používať počítač na úrovni základov štandardného aplikačného vystrojenia ako dôsledku intenzívneho rozvoja v technickej aj programovej oblasti, ktorý je organickou súčasťou odborných farmaceutických činností vo všetkých odvetviach farmaceutických vied a praxe. Predmet je postavený na potrebe výchovy aktívneho používateľa výpočtovej techniky, z toho dôvodu je vlastným obsahom predmetu predovšetkým výučba kvalifikovanej komunikácie používateľa s počítačom, znalosť práce so zariadeniami, perifériami a médiami výpočtovej techniky, dôraz sa kladie na vedomosti o organizácii dát a jej prostriedkoch, študenti sa zoznamujú so štandardmi a konvenciami v oblasti výpočtovej techniky. Na úrovni používateľského hľadiska sa študenti v predmete zoznamujú so základmi operačného systému počítača, najmä jeho grafickou  nadstavbou (Windows) a jej funkciami, zoznamujú sa s príkazovými editormi umožňujúcimi komunikáciu, ich funkciami a ovládaním. Obsahom predmetu je aj práca s archívnymi súbormi (zip, rar a i.) a ich aktuálnymi nástrojmi, ako aj problematika dátových úložísk. Mimoriadna pozornosť sa venuje problematike spracovania textov a jeho možnostiam, tvorbe a operáciám s textovými súbormi, ich importom a exportom, tvorbe tabuliek a formulárov, vrátane konverzii do formátu pdf. Ďalej sa študenti zoznamujú so základmi práce v tabuľkovom procesore MS Excel a jeho používateľskými funkciami vrátane matematicko-štatistických, pričom sa zvláštny dôraz kladie na grafické prostriedky tabuľkového procesora ako zdroj farmaceuticky významnej používateľskej grafiky. Študenti v predmete zvládajú komunikáciu používateľa s internetovou sieťou prostredníctvom prehľadávačov (najmä IE, Mozilla Firefox) a prepojeniu práce medzi jednotlivými súčasťami štandardných aplikačných oblasti MS Office a svetom internetu, osobitná pozornosť sa venuje aj vyhľadávacím službám a technikám ich práce. Venuje sa pozornosť cloudovému prístupu k práci s organizovanými dátami. Predpokladom práce na každej úrovni cvičení je komunikácia formou elektronickej pošty (webmailová komunikácia). Súčasťou predmetu je aj závažná problematika hygieny práce vo výpočtovej technike.

 

Odporúčaná literatúra:

Z dôvodu potreby trvalej aktualizácie sa študentom poskytujú študijné texty k jednotlivým problematikám (aktuálne riešenie pri absencii učebného textu).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Slovenský jazyk.

Poznámky:

Predmet sa vyučuje len v letnom semestri akademického roka. Na cvičeniach je zdôraznená individuálna práca študenta na počítačovom pracovisku.

Hodnotenie predmetov

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie A: 18 %,

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie B: 19 %,

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie C: 26 %

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie D: 10 %

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie E: 23 %

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie F: 04 %

 

Vyučujúci: doc. PharmDr. T. Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)

Dátum poslednej zmeny: 08.07.2021

Schválil: Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH