Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/21-Bc/15

Názov predmetu: Zdravotnícka informatika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 1 hodiny prednáška/ 2 hodiny cvičenie  týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčne.

Počet kreditov: celkový počet kreditov ktoré študent získa absolvovaním predmetu: 4.

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester bakalárskeho štúdia (LS 2. ročník Bc.)

 

Stupeň štúdia: Bc. = 1. Stupeň

 

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra sú tri písomné previerky po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu je študent schopný kvalifikovane, teoreticky aj prakticky, zvládať požiadavky na prácu v špecifickej oblasti farmaceutických a zdravotníckych dát a informácií generovaných a spracovávaných aktuálnymi informatickými technológiami využívanými v súčasnosti. Pretože obsahom a cieľom sú osobitne dáta a materiálové toky zdravotníckych pomôcok, absolvovanie predmetu zásadne prispieva aj k orientácii študenta v tejto oblasti.  

 

Stručná osnova predmetu:

Ťažiskovým cieľom predmetu je pripraviť študentov na pozíciu praktických používateľov aktuálnych informačných technológií v zdravotníctve. Okruh týchto problematík je v týchto oblastiach:

·         zdravotnícka informatika, informačné systémy v zdravotníctve, formy a tvary dát.

·         efektívne a kvalifikované využívanie nástrojov pre spracovanie dát.

·         informačný a hmotný tok materiálov v zdravotníckom prostredí,

·         informačné systémy v oblasti zdravotníckych pomôcok a liečiv, liekov,

·         čipy a biočipy v zdravotníctve, pervazívny komputing v zdravotníctve,

·         telematika a telemedicína,

·         nemocničný informačný systém, informačné systémy v oblasti zdravotníckych pomôcok a liečiv,

·         laboratórny informačný systému,

·         riadenie stavu a pohybu zdravotníckych pomôcok,

·         aktívna a individuálna komunikácia s autorizovanými informačnými systémami na pracovných staniciach laboratórií pri riešení informatických problematík,

·         virtuálne knižnice zdravotníckych pomôcok a bibliografické databázy, PubMed,

·         elektronické zdravotníctvo (e-Health).

 

Odporúčaná literatúra: Prednášky k predmetu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk.

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri.

Hodnotenie predmetu:

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie A: 20 %,

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie B: 22 %,

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie C: 12 %

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie D: 21 %

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie E: 25 %

Percentuálny podiel hodnotených študentov ktorí získali hodnotenie F: 00 %

 

 

Vyučujúci: doc. PharmDr. T. Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)  

Dátum poslednej zmeny: 31.01.2019

Schválil: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.