Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: KORF/23-Bc/00

Názov predmetu: Zdravotnícke pomôcky – výroba a distribúcia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

1 hodina prednášky týždenne / 2 hodiny seminár týždenne

Prezenčná forma

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: Bc: 6. semester

Stupeň štúdia: Bc. = 1. stupeň

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu: absolvovanie výučby (prednášok a seminárov) v stanovenom rozsahu. Priebežné testy s minimálnou úspešnosťou 50% každý. Absolvovanie predmetu sa deje písomnou záverečnou skúškou s minimálnou hranicou úspešnosti 60% a hodnotením: A = 100-95%, B = 94-85%, C = 84-75%, D = 74-70%, E = 69-60%, FX = 59% a menej.

 

Výsledky vzdelávania: Predmet podáva komplexné informácie a vedomosti o zdravotníckych pomôckach z pohľadu ich výroby a distribúcie. Koncentruje sa na legislatívnu stránku týchto procesov, preto sa študenti oboznamujú s legislatívnou reguláciou zdravotníckych pomôcok (registrácia, pôsobnosť ŠUKL, cenotvorba, pôsobnosť MZ SR), a hodnotením ich kvality a bezpečnosti. V samostatných celkoch sa preberá problematika výroby, výrobný proces všeobecne, ako aj požiadavky a špecifiká výroby zdravotníckych pomôcok (Správna výrobná prax). Distribúcia zdravotníckych pomôcok, Správna distribučná prax, distribučný reťazec sú po teoretickej stránke doplnené praktickým seminárom realizovanom v spolupráci s distribučnou spoločnosťou Phoenix, Zdravotnícke zásobovanie a.s. Týmto spôsobom majú študenti možnosť overenia si teoretických poznatkov priamo v praxi.

 

Stručná osnova predmetu:

1.       Legislatíva zdravotníckych pomôcok – registrácia a pôsobnosť ŠÚKL.

2.       Cenotvorba zdravotníckych pomôcok a ich regulácia, úloha MZ SR.

3.       Bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

4.       Výroba a výrobný proces. Správna výrobná prax v oblasti zdravotníckych pomôcok.

5.       Distribúcia zdravotníckych pomôcok – Správna distribučná prax.

6.       Distribučná stratégia, distribučné kanály, distribučná sieť.

7.       Úloha farmaceuta vo výrobe a distribúcii zdravotníckych pomôcok.

8.       Výdaj zdravotníckych pomôcok.

 

Odporúčaná literatúra:

1.       Mináriková D.a kol.: Zdravotnícke pomôcky – legislatíva a regulácia, Osveta 2015

2.       Malovecká, Mináriková, Foltán: Zdravotnícke pomôcky – vybrané úlohy. Výdaj zdravotníckych pomôcok na lekársky poukaz. FaF UK, 2015, on-line katalóg FaF

3.       Mináriková a kol.: Zdravotnícke pomôcky – princípy úhradovej kategorizácie, FaF UK, 2018, on-line katalóg FaF

4.       Aktuálna legislatíva (zákony, vyhlášky a predpisy pre oblasť zdravotníckych pomôcok)

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, podľa potreby anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

A = 16%, B = 23%, C = 18%, D = 19%, E = 14 %, FX = 10%

Vyučujúci:

Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Dátum poslednej zmeny: 7.február  2020

Schválil: prof. PharmDr. Pavol Mučaji, PhD.