Študijný plán platný od 01.09.2019

Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci pravidiel určených študijným programom a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.

Zápisom si študent určuje svoj študijný plán na nasledujúce obdobie štúdia (akademický rok alebo príslušný semester).