Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADF Zmeny vybraných motorických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Martina Tibenská, Dalibor Ludvig, Lenka Nagyová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 32-36
 2. ADF Zmeny vybraných somatických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave / Martina Tibenská, Lenka Nagyová, Dalibor Ludvig
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 40-44
 3. AED Vysokohorská turistika ako bloková forma výučby na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave / Dalibor Ludvig ... [et al.]
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 190-196
 4. AED Dynamika zmien vybraných somatických ukazovateľov študentov s diferencovanou úrovňou motorickej výkonnosti / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 126-133
 5. AED Vzťah študentov 1. ročníka LF UK k pohybovým aktivitám a športu / Róbert Važan, Veronika Lovásová, Dalibor Ludvig
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 141-145
 6. AED Súčasný pohľad na outdoorové aktivity vo výučbe telesnej výchovy na Technickej univerzite v Košiciach / Ľuboš Vojtaško ... [et al.]
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 151-158
 7. AED Telovýchova a šport v saleziánskych ústavoch vo vybraných mestách Slovenska do roku 1944 / Dalibor Ludvig
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 166-173
 8. AED Obsahová inovácia výučby predmetu telesná výchova na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v rokoch 20017 - 2017 / D. Ludvig, M. Tibenská, L. Nagyová
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. - ISBN 978-80-553-3148-5. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017. - S. 67-72
 9. AED História tenisového oddielu TJ Lokomotíva Bratislava / R. Važan, D. Ludvig
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 333-342 [CD-ROM]
 10. AED Vybrané somatické ukazovatele študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 326-332 [CD-ROM]
 11. AED Telovýchova a šport v trnavských saleziánskych ústavoch do roku 1948 / Dalibor Ludvig
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 224-229 [CD-ROM]
 12. AED Relations between the Lutheran Church and the Young Men's Christian Association (YMCA) in Slovakia between 1921 and 1930 / Dalibor Ludvig
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 58 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 37-41 [on line]
 13. AED Príčiny porušovania morálky a fair play / Dalibor Lidvig
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 153-157
 14. AED Fair play ako prirodzená súčasť športového zápolenia / Dalibor Ludvig
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 113-118 [CD-ROM]
 15. AED Športovec a štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského / Dalibor Ludvig
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 168-176
 16. AED Dynamika zmien vybraných motorických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave z hľadiska diferenciácie úrovne a ich výkonnosti / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 390-400
 17. AED Headis na Slovensku / Martin Dovičák, Dalibor Ludvig
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 76-85 [CD-ROM]
 18. AED Úroveň vybraných somatických ukazovateľov študentiek Farmaceutickej fakulty / Lenka Nagyová ... [et al.]
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 71-80 [online]
 19. AED História tenisu na Slovensku v rokoch 1918 - 1938 / R. Važan, D. Ludvig
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 388-398
 20. AED Oblasti a spôsob porušovania morálky a princípov fair play v športe / Dalibor Ludvig
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 199-210
 21. AFC Šport v katolíckej a evanjelickej cirkvi a ich vzťah k nemu na Slovensku v rokoch 1918-1945 / Dalibor Ludvig
  In: Sport a kvalita života 2009 = Sport and quality of life 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-5006-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. [1-7]
 22. AFC Telovýchova a šport u saleziánov dona Bosca v Bratislave v rokoch 1939-1944 / Dalibor Ludvig
  In: Disportare 2014. Sborník z vědecké konference. - ISBN 978-80-7394-510-7. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2015. - S. 63-70
 23. AFD Športové začiatky u Saleziánov Dona Bosca a v Zväze evanjelickej mládeže (SEM) na Slovensku / Dalibor Ludvig
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 86-95
 24. AFD Implementácia pešej turistiky do obsahu výučby predmetu telesná výchova na Farmaceutickej fakulte v Bratislave / Dalibor Ludvig
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4859-9. - Bratislava : Spektrum STU , 2018. - S. 68-74 [CD-ROM]
 25. AFD Športový život evanjelikov v Liptovskom Mikuláši v rokoch 1919 - 1945 / Dalibor Ludvig
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3403-5. - Bratislava : STU, 2010. - S. 260-266
 26. EDJ 35 rokov akademickej telovýchvnej jednoty Slávia Farmaceut Bratislava / Dalibor Ludvig, Jozef Stowasser
  In: Význam akademického športu v systéme národného športu [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-552-0227-3. - Nitra : SPU, 2009. - S. 33-35
 27. GII Druhý ročník tenisového turnaja o pohár rektora UK / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Č. 2 (2010), s. 8
 28. GII Tenisový turnaj o pohár rektora / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 2 (2015), s. 30
 29. GII Strieborné futbalové farmaceutky v Eindhovene / Dalibor Ludvig, Jozef Stowasser
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 1 (2014), s. 39
 30. GII Tenisový turnaj o pohár rektora / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 3 (2014), s. 19
 31. GII Deviaty ročník tenisového turnaja o pohár rektora UK pozná svojich víťazov / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 3 (2017), s. 29
 32. GII Tenisový turnaj na farmácii / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 2 (2012), s. 24
 33. GII Farmaceutická fakulta UK v Knihe slovenských rekordov / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 2 (2012), s. 11
 34. GII Tenisový turnaj o pohár rektora už po ôsmykrát / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 2 (2016), s. 4-5
 35. GII Zamestnanci UK súperili na tenisovom turnaji / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 23
 36. GII Úspech farmácie na medzinárodnom futbalovom turnaji / Dalibor Ludvig
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 1 (2011), s. 38

Hore