Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADE Porovnanie hodnotenia intenzity zaťaženia dvomi rôznymi metódami na hodinách aerobiku a aquarobiku u študentiek vysokých škôl / Lenka Nagyová, L. Ondrušová, A. Koláriková
  In: Studia kinanthropologica. - Vol. 15, No. 3 (2014), s. 209-214
 2. ADE Tesnosť vzťahov medzi objektívnym a subjektívnym hodnotením zaťaženia v aerobiku v rôznom prostredí / L. Nagyová ... [et al.]
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 18, č. 2 (2017), s. 115-123
 3. ADF Hodnotenie intenzity zaťaženia vysokoškoláčok na hodine aerobiku / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 42-46
 4. ADF Vnímanie zaťaženia v aerobiku a v aerobiku vo vode / Lenka Nagyová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 27-31
 5. ADF Zmeny vybraných somatických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave / Martina Tibenská, Lenka Nagyová, Dalibor Ludvig
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 40-44
 6. ADF Komparácia plaveckej spôsobilosti a podmienok výučby plávania na FCHPT STU v Bratislave / aut. Andrea Koláriková, Lucia Ondrušová, Lenka Nagyová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 45-48
 7. ADF Komparácia pohybového zaťaženia u vysokoškoláčok počas aerobiku vo vode a na suchu / Jana Labudová, Roman Moravec, Lenka Nagyová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 13-15
 8. ADF Zmeny vybraných motorických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Martina Tibenská, Dalibor Ludvig, Lenka Nagyová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 32-36
 9. ADF Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia / aut. Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Andrea Koláriková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 9-12
 10. AED Obsahová inovácia výučby predmetu telesná výchova na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v rokoch 20017 - 2017 / D. Ludvig, M. Tibenská, L. Nagyová
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. - ISBN 978-80-553-3148-5. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017. - S. 67-72
 11. AED Subjektívne vnímanie intenzity zaťaženia počas aeróbnych aktivít v rozdielnom prostredí / Lenka Nagyová, Jana Labudová
  In: Šport a rekreácia 2016 : zborník vedeckých prác : Roč. 6. - ISBN 978-80-558-1018-8. - Nitra : KTVŠ PF UKF, 2016. - S. 207-216
 12. AED Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku v rôznom prostredí / Lenka Nagyová
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 189-196 [CD-ROM]
 13. AED Vybrané somatické ukazovatele študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 326-332 [CD-ROM]
 14. AED Intenzita zaťaženia a subjektívne vnímanie námahy v aerobiku u vysokoškoláčok / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Erika Šerešová
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita Bratislava, 2009. - S. 163-169
 15. AED Pohybová aktivita vysokoškoláčok v ich dennom režime v minulosti a v súčasnosti / Martina Tibenská, Lenka Nagyová
  In: Vedecké práce KSSaP 2015 [elektronický dokument] : vedecký zborník (3). - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 308-314
 16. AED Úroveň vybraných motorických ukazovateľov študentiek Farmaceutickej fakulty / Martina Tibenská, Lenka Nagyová
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 89-95 [online]
 17. AED Objektívne a subjektívne hodnotenie intenzity zaťaženia na spinningu študentiek vysokých škôl / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová
  In: Od výskumu k praxi v športe 2012 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-227-3854-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 197-202
 18. AED Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku a spinningu / Lenka Nagyová
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 212-220
 19. AED Zmena úrovne plaveckej spôsobilosti mužov a žien FCHPT STU v priebehu akademického roka / A. Koláriková, L. Ondrušová, L. Nagyová
  In: Od výskumu k praxi v športe : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4485-0. - Bratislava : STU, 2015. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 20. AED Komparácia objektívnej a subjektívnej metódy hodnotenia intenzity zaťaženia počas aerobiku a spinningu / Lenka Nagyová, Jana Labudová
  In: Vedecké práce KSSaP 2015 [elektronický dokument] : vedecký zborník (3). - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 199-207 [CD-ROM]
 21. AED Dynamika zmien vybraných motorických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave z hľadiska diferenciácie úrovne a ich výkonnosti / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 390-400
 22. AED Komparácia objektívnej a subjektívnej metódy hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu / Lenka Nagyová ... [et al.]
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 260-266 [CD-ROM]
 23. AED Vysokohorská turistika ako bloková forma výučby na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave / Dalibor Ludvig ... [et al.]
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 190-196
 24. AED Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Andrea Koláriková
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 92-98
 25. AED Dynamika zmien vybraných somatických ukazovateľov študentov s diferencovanou úrovňou motorickej výkonnosti / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 126-133
 26. AED Subjektívne a objektívne vnímanie telesného zaťaženia pri vybraných aeróbnych aktivitách / Oľga Kyselovičová, Lenka Nagyová
  In: Pohybová aktivita ako faktor podpory zdravia : zborník vedeckých príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0686/10. - ISBN 978-80-89257-23-2. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 29-39
 27. AED Úroveň vybraných somatických ukazovateľov študentiek Farmaceutickej fakulty / Lenka Nagyová ... [et al.]
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 71-80 [online]
 28. AED Objektívne a subjektívne hodnotenie intenzity zaťaženia aerobiku vo vode študentiek vysokých škôl / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Oľga Kyselovičová
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 178-186 [CD-ROM]
 29. AED Statika tela u študentiek FCHPT STU v Bratislave / Andrea Koláriková, Lenka Nagyová
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 93-98 [CD-ROM]
 30. AFC Pohybové zaťaženie vysokoškoláčok počas rozličných druhov aerobiku / Jana Labudová, Roman Moravec, Lenka Nagyová
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 31. AFC Objektívna a subjektívna metóda pri hodnotení intenzity zaťaženia počas hodiny aerobiku vo vode a ich vzťah / Lucia Ondrušová, Lenka Nagyová
  In: Pohyb člověka. Základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-777-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 128-136
 32. AFD Aktuálny stav telesnej zdatnosti študentov Právnickej fakulty UK v Bratislave / Erika Šerešová, Lenka Nagyová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. 162-167
 33. AFD Testovanie plaveckej spôsobilosti študentov FChPT STU testom 12 minútové plávanie / L. Ondrušová, A. Koláriková, L. Nagyová
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4744-8. - Bratislava : STU, 2017. - S. 90-97
 34. AFD Reakcia organizmu vysokoškoláčok na pohybové zaťaženie vo vodnom prostredí / Lenka Nagyová, Lucia Vedralová, Jana Labudová
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2678-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 130-135 [CD-ROM]
 35. AFD Intenzita zaťaženia a subjektívne vnímanie námahy v aerobiku vo vode študentiek vysokých škôl / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Erika Šerešová
  In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie (CD ROM). - ISBN 978-80-8075-450-1. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. - S. 434-442
 36. AFD Objektívna a subjektívna metóda pri hodnotení intenzity zaťaženia počas hodiny aerobiku a ich vzťah / Lucia Ondrušová ... [et al.]
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3499-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - S. 69-78
 37. BEE Pohybové zaťaženie vysokoškoláčok počas hodiny aquafitness / Lucia Vedralová, Jana Labudová, Lenka Nagyová
  In: Problematika plavání a plaveckých sportů 5 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-86317-58-8. - Praha : Univerzita Karlova, 2006. - S. 99-102 [CD-ROM]
 38. BFA The comparison of intension of loading with two different methods of lectures of aerobic and aquaerobic among university students / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Oľga Kyselovičová
  In: Sport and quality of life 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-6439-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 99 [CD-ROM]

Hore