Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADE Decrease in QRS amplitude in juvenile female competitive athletes during the initial twenty-one months of intensive training / Ljuba Bacharová ... [et al.]
  In: Cardiology journal. - Roč. 14, č. 3 (2007), s. 260-265
 2. ADE Cardiovascular adaptation of juvenile competitive female athletes during the intensive training / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  In: Research in physical education, sport and health. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 75-80
 3. ADF Úroveň a zmeny vybraných funkčných ukazovateľov v dvojročnej príprave dievčat v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová, Helena Medeková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 32-37
 4. ADF Vplyv diferencovaných aeróbnych programov na vybrané somatické a funkčné parametre študentiek Ekonomickej univerzity / Drahomíra Lörincziová, Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 6-10
 5. ADF Úroveň a zmeny vybraných motorických parametrov pretekárok športového aerobiku v ročnom tréningovom cykle / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 33-37
 6. ADF Vnímanie zaťaženia v aerobiku a v aerobiku vo vode / Lenka Nagyová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 27-31
 7. ADF Zmeny vybraných somatických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave / Martina Tibenská, Lenka Nagyová, Dalibor Ludvig
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 40-44
 8. ADF Zmeny vybraných motorických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Martina Tibenská, Dalibor Ludvig, Lenka Nagyová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 32-36
 9. ADN "Z" - scores of anthropometric and motor parametersof girls in aerobic gymnastics / Martina Tibenská, Helena Medeková
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 61, č. 2 (2014), s. 55-58 [online]
 10. AED Anthropometric and functional changes and their relationship after two-year aerobic gymnastics training / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 57. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 114-120
 11. AED Level and changes of somathometrical, motor and physiological parameters, their relationship and changes after two-year aerobic gymnastics training / Martina Tibenská
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 51/1. - ISBN 978-80-223-3019-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - S. 65-65 [online]
 12. AED Obsahová inovácia výučby predmetu telesná výchova na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v rokoch 20017 - 2017 / D. Ludvig, M. Tibenská, L. Nagyová
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. - ISBN 978-80-553-3148-5. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017. - S. 67-72
 13. AED Zmeny somatických a motorických ukazovateľov a ich vzájomný vzťah po dvojročnej prípravy v športovom aerobiku / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita a jej súvislosti s vybranými ukazovateľmi somatického, funkčného a motorického rozvoja : zborník prác VEGA 1/4508/07. - ISBN 978-80-89257-18-8. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 20-26
 14. AED Vybrané somatické ukazovatele študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 326-332 [CD-ROM]
 15. AED Úroveň a zmeny vybraných somatických a motorických ukazovateľov pretekárok športového aerobiku / Martina Tibenská, Kyselovičová Oľga
  In: Vybrané aspekty pohybovej aktivity : Zborník prác projektu VEGA č. 1/2512/05. - ISBN 80-89197-56-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 26-30
 16. AED Zmeny úrovne motorických parametrov v prípravnom a hlavnom období dlhodobej športovej prípravy v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Strojnícka fakulta STU, 2007. - S. 1-5 [CD-ROM]
 17. AED Dynamika zmien vybraných somatických faktorov mladých pretekárok v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Helena Medeková
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 41-48
 18. AED Úroveň vybraných motorických ukazovateľov študentiek Farmaceutickej fakulty / Martina Tibenská, Lenka Nagyová
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 89-95 [online]
 19. AED Analýza techniky vybraných pohybových tvarov aerobiku u rekreačne športujúcich žien / Oľga Kyselovičová, Barbora Procházková, Martina Tibenská
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8069-987-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - S. 141-144 [CD-ROM]
 20. AED Pohybová aktivita vysokoškoláčok v ich dennom režime v minulosti a v súčasnosti / Martina Tibenská, Lenka Nagyová
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 308-314
 21. AED Zmeny vybraných somatických ukazovateľov po absolvovaní dvojročnej športovej prípravy v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová, Helena Medeková
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 250-254 [CD-ROM]
 22. AED Životný štýl, pohybová aktivita a zdravie študentiek Farmaceutickej fakulty UK / Martina Tibenská, Helena Medeková
  In: Od výskumu k praxi v športe 2013 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe : Roč. 18. - ISBN (elektronické) 978-80-227-4086-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. - S. 331-337 [CD-ROM]
 23. AED Zmeny vybraných biochemických parametrov u vysokoškoláčok po absolvovaní programu aerobiku / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Biomedicínske štúdie. - ISBN 80-968414-5-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť, 2003. - S. 25-28
 24. AED Dynamika zmien vybraných motorických ukazovateľov študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave z hľadiska diferenciácie úrovne a ich výkonnosti / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 390-400
 25. AED Vysokohorská turistika ako bloková forma výučby na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave / Dalibor Ludvig ... [et al.]
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 190-196
 26. AED Dynamika zmien vybraných somatických ukazovateľov študentov s diferencovanou úrovňou motorickej výkonnosti / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 : recenzovaný zborník vedeckých prác : 2 : Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : Roč. 2. - ISBN 978-80-553-3306-9. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - S. 126-133
 27. AED Úroveň vybraných somatických ukazovateľov študentiek Farmaceutickej fakulty / Lenka Nagyová ... [et al.]
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 71-80 [online]
 28. AED Chôdza a sedavé aktivity v životnom štýle vysokoškoláčok / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 350-356 [CD-ROM]
 29. AEG One year of the aerobic gymnastics training was associated with a decrease in QRS amplitude in teenage female athletes / Ljuba Bachárová ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 13P-13P
 30. AFC Vplyv diferencovaných aeróbnych programov na vybrané motorické parametre študentiek Ekonomickej univerzity / Drahomíra Lörincziová, Martina Tibenská
  In: Pedagogická kinantropologie 2011 : soubor referátů z mezinárodního semináře [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7399-129-6. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 26-30
 31. AFC Zmeny vybraných somatických a funkčných parametrov dievčat po 18 mesačnom tréningu športového aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 32. AFC Changes in QRS amplitude and motor performance in juvenile female athletes during 12 months of intensive training / Branislav Antala ... [et al.]
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Záhreb : Croatian academy of sciences and arts, 2008. - S. 145-148
 33. AFC The effect of one year aerobic gymnastics training on the QRS amplitude in teenage female athletes / Ljuba Bacharová ... [et al.]
  In: Folia Cardiologica. - Roč. 12, suppl. D (2005), s. 519-519
 34. AFD Vplyv diferencovaných aeróbnych programov na zmeny vybraných somatických parametrov študentiek Ekonomickej univerzity / Drahomíra Lőrincziová, Martina Tibenská
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3499-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - S. [1-6]
 35. AFD Zmeny vybraných motorických a funkčných parametrov dievčat po 18 mesačnom tréningu v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 154-156
 36. AFD Analýza somatických a motorických ukazovateľov v rámci dlhodobej športovej prípravy dievčat v športovom aerobiku na základe "Z" hodnôt / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8069-987-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - S. 17-22 [CD-ROM]
 37. AFD Využitie pulzovej frekvencie pri hodnotení zaťaženia počas tréningovej jednotky športového aerobiku v špeciálnej etape prípravy na MS / Oľga Kyselovičová, Martina Tibenská
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 95-99 [CD-ROM]
 38. AFD Dlhodobá športová príprava z pohľadu zmien úrovne motorických parametrov pretekárok v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2678-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 175-180
 39. AFD Úroveň a zmeny vybraných motorických parametrov pretekárok športového aerobiku po polročnom tréningu / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove = Load optimation in physical and sports education. - ISBN 80-227-2042-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - S. 151-153
 40. AFD Zmeny somatických a motorických parametrov v prípravnom a hlavnom období v športovej príprave dievčat v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 754-756
 41. AFD Podmienky a realizácia aerobiku vo vybraných stredných školách / Oľga Kyselovičová, Martina Tibenská, Gabriela Blašková
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 584-589
 42. AFD Uplatnenie aerobiku v kondičnej príprave tanečníkov a sledovanie jeho účinnosti vo vzťahu k vybraným biochemickým a funkčným parametrom / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999. - S. 242-246
 43. AFD Aerobik ako prostriedok rozvoja telesnej a funkčnej zdatnosti vysokoškoláčok / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová, Dana Mašlejová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove : zborník z vedeckého seminára. - ISBN 80-227-1336-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 99-107
 44. AFD Životný štýl a pohybová aktivita vysokoškoláčok / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: 50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku. - ISBN 80-223-1774-8. - Bratislava : Metodické centrum, 2002. - S. 67-71
 45. AFG Vplyv fyzickej záťaže na vybrané elektrokardiografické parametre mladých dospelých / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 138
 46. AFG Promene motoričkich sposobnosti tokom jednogodščeg trenažnog ciklusa kod sportista juniora koji se bave sportskim aerobikom / Oľga Kyselovičová, Martina Tibenská
  In: 2nd FIEP European congress, 1st Serbian congress of P. E. Pedagogists. - [s.l.] : [s.n.], 2004. - S. 96
 47. AFG Motor performance changes in junior sports aerobics athletes during one year training cycle / Oľga Kyselovičová, Martina Tibenská
  In: 2nd FIEP European congress, 1st Serbian congress of P. E. Pedagogists. - [s. l.] : [s. n.], 2004. - S. 97
 48. AFH Zníženie amplitúdy QRS komplexu v priebehu tréningu športového aerobiku u dievčat / Ljuba Bachárová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 13, Suppl. 1 (2004), s. 9S
 49. AFH Zníženie amplitúdy QRS komplexu v priebehu 18 mesačného tréningu športového aerobiku u dievčat / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, Suppl. 1 (2005), s. 35S
 50. BED Postoj študentov Farmaceutickej fakulty k predmetu - telesná výchova / Martina Tibenská
  In: Telesná výchova, šport a turistika na vysokých školách. - ISBN 80-89075-21-5. - Bratislava : KTVŠ FaF UK, 2004. - S. 13-21
 51. BEF Aerobik - prostriedok rozvoja telesnej zdatnosti tanečníkov / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1541-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2001. - S. 116-119
 52. DAI Úroveň a zmeny somatických, motorických a funkčných ukazovateľov, ich vzťah a jeho zmeny po absolvovaní dvojročnej prípravy junioriek v športovom aerobiku / Martina Tibenská; školiteľ Helena Medeková
  Bratislava : [s.n.], 2010
 53. EDJ Katedra telesnej výchovy a športu / Martina Tibenská
  In: 60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1952-2012). - ISBN 978-80-223-3222-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 132-137
 54. GHG The decrease in QRS amplitude in teenage female athletes during one year of aerobic gymnastics training [elektronický dokument] : . / Ljuba Bacharová ... [et al.]
  [S.l.] : [s.n.], 2005
 55. GII Katedra telesnej výchovy a športu FaF UK Bratislava / Martina Tibenská
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 3 (2019), s. 52-52

Hore