Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. AFD Akademická knižnica očami svojich používateľov - výsledky dotazníkového prieskumu / Mária Kadnárová
  In: INFOS 2005. - ISBN 80-85165-91-0. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2005. - S. 59-68
 2. AFD Akademické knižnice a informačné vzdelávanie používateľov / Daniela Džuganová, Beáta Bellérová, Mária Kadnárová
  In: INFOS 2007 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969674-0-7. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2007. - S. 1-10
 3. AFH Nové trendy v službách Ústrednej knižnice FaF UK poskytovaných odbornej verejnosti / Mária Kadnárová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 172
 4. BAB Knižnica v službách medicíny 1951 - 2001 / Mária Kadnárová
  Bratislava : Slovenská lekárska knižnica, 2001
 5. BAB Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl - analytická štúdia : vyhodnotenie prieskumov akademických knižníc a návrh koncepcie vzdelávania /c Beáta Bellérová ... [et al.]. /
  Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2010
 6. BDF Potrebujú používatelia akademických knižníc nástroje na správu e-časopisov? / Mária Kadnárová
  In: ITlib. - Roč. 12, č. 3 (2008), s. 49-52
 7. BDF Kooperácia knižníc / Mária Kadnárová
  In: InfoMedLib. - Roč. 2, č. 2 (2001), s. 65-71
 8. BDF Elektronické časopisy v službách SlLK / Mária Kadnárová
  In: ITlib. - Roč. 7, č. 3 (2003), s. 20-23
 9. BDF Online katalóg - užitočný nástroj v službách odbornej farmaceutickej verejnosti / Mária Kadnárová
  In: Lekárnik. - Roč. 10, č. 9 (2005), s. 40-41
 10. BDF Online katalóg - užitočný nástroj v službách odbornej farmaceutickej verejnosti. 2. časť / Mária Kadnárová
  In: Lekárnik. - Roč. 10, č. 11 (2005), s. 40-41
 11. BDF Internet nenahradí knižnice ani v budúcnosti / Mária Kadnárová
  In: Trend. - Roč. 12, č. 14 (2002), s. 11/A
 12. BDF Malé kroky k veľkým zmenám alebo na čo sú nám ankety a prieskumy a ako ich vieme využiť / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 27-32
 13. BDF Budeme mať digitálne akademické knižnice? / Mária Kadnárová, Daniela Džuganová
  In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2015), s. [1-13] [online]
 14. BDF Informácia - základný prvok účinnej prevencie závislosti / Mária Kadnárová
  In: InfoMedLib. - Roč. 1, č. 2 (2000), s. 15-16
 15. BDF Odporúčania Brandon/Hillovho zoznamu a akvizícia SlLK - rok 1999. (Porovnanie) / Mária Kadnárová
  In: InfoMedLib. - Roč. 1, č. 2 (2000), s. 5-7
 16. BDF Drogy v Slovenskej lekárskej knižnici / Mária Kadnárová
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč. 5/49, č. 12 (2000), s. 2
 17. BDF Ako sa akademické knižnice prezentujú na webe? / Mária Kadnárová, Marta Dušková
  In: ITlib. - Roč. 16, č. 3 (2012), s. 53-59
 18. BEF Budovanie a doplňovanie knižničného fondu / Mária Kadnárová
  In: Knižnica v službách medicíny. - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. 13-21
 19. BEF Pohľad na ekonomicko-odborné portfólio akademických knižníc v prostredí verejných vysokých škôl / Daniela Džuganová, Mária Kadnárová
  In: Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy. - ISBN 978-80-89388-43-1. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2012. - S. 47-55
 20. BEF Premena akademických knižníc na informačné a vzdelávacie centrá univerzít (na základe analýzy stavu akademických knižníc na Slovensku / Daniela Džuganová, Mária Kadnárová
  In: INFOS 2013 : inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie. Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-895886. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2013. - S. 29-45 [online]
 21. BEF Vzdelávanie zamestnancov knižníc. Informačná gramotnosť používateľov knižníc / Daniela Džuganová, Zuzana Babicová, Mária Kadnárová
  In: Knižnice 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-553-1157-9. - Bratiskava : Slovenská asociácia knižníc, 2012. - S. 95-121 [online]
 22. EDJ Minútka s PhDr. Martou Žilovou - nové priestory SlLK / Mária Kadnárová
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč. 7, č. 19 (2002), s. 2
 23. EDJ Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 13, č. 2 (2005), s. 34-35
 24. EDJ Ústredná knižnica / Mária Kadnárová
  In: 60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1952-2012). - ISBN 978-80-223-3222-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 154-158
 25. EDJ O čom rokovali knihovníčky akademických knižníc? / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 18, č. 3 (2010), s. 28-31
 26. EDJ Do pozornosti knihovníkom / Mária Kadnárová
  In: InfoMedLib. - Roč. 1, č. 1 (2000), s. 47-48
 27. EDJ Projekt EIFL - DIRECT v sieti lekárskych knižníc MZ SR / Mária Kadnárová
  In: InfoMedLib. - Roč. 1, č. 1 (2000), s. 18-19
 28. EDJ Slovenská lekárska knižnica / Mária Kadnárová
  In: Alergo. - Roč. 1, č. 2 (2000), s. 24
 29. EDJ Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre akademické knižnice / Mária Kadnárová, Daniela Džuganová
  In: 55 rokov Slovenskej pedagogickej knižnice. - Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica, 2011. - S. 25-28
 30. EDJ Ústredná knižnica / Mária Kadnárová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suppl. 5/2007. - ISBN 978-80-223-2655-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 133-145
 31. EDJ Farmaceutická fakulta a odraz jej pôsobenia v tlači - výberová bibliografia / Mária Kadnárová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suppl. 5/2007. - ISBN 978-80-223-2655-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 201-220
 32. EDJ Možnosti merania efektívnosti a výkonnosti pre vysokoškolské knižnice / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 17, č. 3 (2009), s. 34-38
 33. EDJ Činnosť akademických knižníc očami štatistického výkazu / Mária Kadnárová
  In: ITlib. - Roč. 13, č. 3 (2009), s. 21-29
 34. GHG Akademické knižnice a štatistika [elektronický dokument] : . / Mária Kadnárová
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 35. GII Do knižnice za výstavou a besedou o zdravej životospráve / Mária Kadnárová
  In: Naša univerzita. - Roč. 65, č. 8 (2019), s. 33-33
 36. GII Týždeň slovenských knižníc - Výzva / Mária Kadnárová
  In: Knižnica. - Roč. 2, č. 2 (2001), s. 111
 37. GII K životnému jubileu PhDr. Marty Žilovej, riaditeľky SlLK / Mária Kadnárová
  In: InfoMedLib. - Roč. 3, č. 1 (2002), s. 45-46
 38. GII 3. ročník Týždňa slovenských knižníc / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 10, č. 1 (2002), s. 26-27
 39. GII Nová platovka pre knihovníkov / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 10, č. 2 (2002), s. 54-57
 40. GII Koncoročné zamyslenie / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 10, č. 4 (2002), s. 3-4
 41. GII Výsledky SAK v kampani na získanie 1% z daní / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 10, č. 4 (2002), s. 22-23
 42. GII Dotácia využitá v prospech používateľov fondov / Mária Kadnárová
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč. 7, č. 29 (2002), s. 4
 43. GII Týždeň slovenských knižníc - 4. Ročník / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 11, č. 1 (2003), s. 33-34
 44. GII INFORUM 2003 / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 11, č. 3 (2003), s. 35-37
 45. GII Slovenské knižnice na ceste do Európy ? / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 11, č. 2 (2003), s. 3-4
 46. GII Týždeň slovenských knižníc 2018. Stretnutie pracovníkov knižníc vo vynovených priestoroch Ústrednej knižnice Farmaceutickej fakulty UK / Mária Kadnárová
  In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 26, č. 2 (2018), s. 22-25
 47. GII Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK krstila nové publikácie / Mária Kadnárová
  In: Naša univerzita. - Č. 8 (2010), s. 10
 48. GII Nové učebnice pre farmaceutov / Mária Kadnárová
  In: Lekárnik. - Roč. 15, č. 5 (2010), s. 49
 49. GII Aký bude rok 2001 pre SAK ? / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 3-5
 50. GII Svitá nám na lepšie časy? / Mária Kadnárová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 9, č. 2 (2001), s. 3-4
 51. GII Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK a jej premena v čase / Mária Kadnárová
  In: Lekárnik. - Roč. 23, č. 9 (2018), s. 50-51
 52. GII Ústredná knižnica FaF UK privítala študentov v nových zrekonštruovaných priestoroch / Mária Kadnárová
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 4 (2017), s. 26
 53. GII Študent FaF UK úspešným riešiteľom Knovel Academic Challenge 2015 / Mária Kadnárová
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 1 (2016), s. 16

Hore