Prijímacie konanie

Výsledky prjímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania - študijný program Farmácia

Prijímacie konanie na FaF UK prebiehalo formou externej skúšky z testu z prírodných vied (biológia + chémia) a testu všeobecných študijných predpokladov.

Celkový výsledok prijímacieho konania bol prepočítaný nasledovným spôsobom: výsledok z testu Biológia x 0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z testu Chémia x 0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z Testu všeobecných študijných predpokladov x 0,2 (váha v celkovom hodnotení 20%).

Komisia dekana rozhodla, že uchádzači, ktorí získali na prijímacej skúške celkový výsledok: percentil 40,20 vrátane a viac budú prijatí na štúdium magisterského študijného programu farmácia v akademickom roku 2020/2021.

 

 

Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne formou:

  • papierovej prihlášky, alebo
  • elektronickej prihlášky

Papierové prihlášky prijíma FAF UK na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

Preferujeme prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou

Po vyplnení stačí prihlášku vytlačiť, doplniť dátum a podpis a spolu s povinnými prílohami poslať na adresu:
Farmaceutická fakulta, Študijné oddelenie, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava.

Prílohy k prihláške na štúdium

Farmácia v slovenskom jazyku:

  • Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov: doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis, lekársky posudok (potvrdenie) od lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu   k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut.
  • Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 9. písm a) alebo b): originál, alebo  úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného, alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo na celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl + žiadosť o odpustenie prijímacieho konania.

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky :

  • Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov: doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.
  • Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 9 písm a) alebo b): originál, alebo  úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného, alebo zdravotníckeho zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo na celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl + žiadosť o odpustenie prijímacieho konania.

Dôležité termíny a poplatky

Študijný programdĺžka štúdiajazyk výučbyzískaný titulpoplatok za prijímacie konanietermín
podania prihlášky
FA5 rokovSJMgr.60 EUR28. 2. 2020
ZDP3 rokySJBc.*60 EUR28. 2. 2020
FAA**5 rokovAJMgr.60 EUR31. 7. 2020

* pokračovať v štúdiu na spojenom I. a II. stupni nie je možné

** štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

Najčastejšie otázky uchádzačov

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Kontaktné údaje nájdete tu.

Elektronická návratka

Elektronická návratka slúži na potvrdenie záujmu o štúdium.

Návratku je možné potvrdiť len v stanovenom termíne

Pred vyplnením návratky si prosím naštudujte manuál.

Návratku je potrebné potvrdiť v AIS, vytlačiť spolu so všetkými prílohami a poslať aj s potvrdeniami o realizácii úhrady poplatkov na adresu študijného oddelenia fakulty. Súčasne nám môžete zaslať aj úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, ktorú je potrebné doložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Ostatné informácie nájdete v pokynoch, ktoré Vám boli zaslané s rozhodnutím dekana o prijatí.

V prípade technických problémov prosím kontaktujte technickú podporu CePIT