Prijímacie konanie

Výsledky prjímacieho konania (na akad. rok 2020/21)

Výsledky prijímacieho konania - študijný program Farmácia

Prijímacie konanie na FaF UK prebiehalo formou externej skúšky z testu z prírodných vied (biológia + chémia) a testu všeobecných študijných predpokladov.

Celkový výsledok prijímacieho konania bol prepočítaný nasledovným spôsobom: výsledok z testu Biológia x 0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z testu Chémia x 0,4 (váha v celkovom hodnotení 40%) + výsledok z Testu všeobecných študijných predpokladov x 0,2 (váha v celkovom hodnotení 20%).

Komisia dekana rozhodla, že uchádzači, ktorí získali na prijímacej skúške celkový výsledok: percentil 40,20 vrátane a viac budú prijatí na štúdium magisterského študijného programu farmácia v akademickom roku 2020/2021.

 

 

Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne formou:

 • papierovej prihlášky, alebo
 • elektronickej prihlášky

Papierové prihlášky prijíma FAF UK na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

Preferujeme prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou

Po vyplnení stačí prihlášku vytlačiť, doplniť dátum a podpis a spolu s povinnými prílohami poslať na adresu:
Farmaceutická fakulta, Študijné oddelenie, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava.

Prijímacie konanie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského zabezpečuje spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímacie konanie pre ak. rok 2020/2021 je to spoločnosť SCIO, Pobřežní 34, Praha 8, Česká republika - bližšie informácie o priebehu a podmienkach testovania nájdete na www.scio.sk

Prílohy k prihláške na štúdium

Farmácia v slovenskom jazyku:

 • Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov:
  - doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  - životopis,
  - lekársky posudok (potvrdenie) od lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut
  (vzor na prevzatie – príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z. [formát PDF]).

 • Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 9. písm a) alebo b):
  - žiadosť o odpustenie prijímacieho konania (písomná, neformálna), 
  - originály (alebo  úradne overené fotokópie) vysvedčení zo strednej školy všeobecného, alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia
          alebo
  - originál (alebo úradne overená fotokópia) dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl.

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky :

 • Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov:
  - doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  - životopis.

 • Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 9 písm a) alebo b):
  - žiadosť o odpustenie prijímacieho konania (písomná, neformálna), 
  - originály (alebo  úradne overené fotokópie) vysvedčení zo strednej školy všeobecného, alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia 
          alebo 
  - originál (alebo úradne overená fotokópia) dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl.

Dôležité termíny a poplatky

Študijný programdĺžka štúdiajazyk výučbyzískaný titulpoplatok za prijímacie konanietermín
podania prihlášky
FA5 rokovSJMgr.60 EUR28. 2. 2021
ZDP3 rokySJBc.*60 EUR28. 2. 2021
FAA**5 rokovAJMgr.60 EUR31. 7. 2021

* pokračovať v štúdiu na spojenom I. a II. stupni nie je možné

** štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

Najčastejšie otázky uchádzačov

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Kontaktné údaje nájdete tu.