PharmDr. Katarína Šišková, PhD.

PharmDr. Katarína Šišková, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 319, 3. poschodie

e-mail: siskova(at)fpharm.uniba.sk

tel.: 02/50 117 273

Vzdelanie
2007-2012

Doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore biochémia 4.1.22., titul PhD.

Téma: Biochemická a molekulárno-biologická charakterizácia butyrylcholínesterázy

Školiteľ: doc. RNDr. Ingrid Pauliková, CSc. 

2006

Rigorózne konanie na Farmaceutickej fakulte UK, titul PharmDr.

Téma: Vplyv stresu na expresiu fenyletanolamín-N-metyltransferázy v týmuse CRH-KO myší

Školiteľ: doc. RNDr. Ingrid Pauliková, CSc.

Školiteľ špecialista: RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.

2000-2005

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore Farmácia 7.3.1., titul Mgr.

Téma: Vplyv stresu na expresiu fenyletanolamín-N-metyltransferázy v týmuse potkana

Školiteľ: PharmDr. Andrea Balážová, PhD.

Školiteľ špecialista: RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.

Vedecko-výskumná činnosť

Cholinergná protizápalová dráha a intracelulárne signálne dráhy závislé od  aktivácie α7 podjednotky cholinergného nikotínového receptora v súvislosti:

- s reguláciou prozápalových cytokínov a mechanizmov prežívania bunky  v adipocytoch  

- s možnosťou modulácie indolamín-2,3-dioxygenázy v podmienkach zápalu 

Pedagogická činnosť

- Biochémia – praktické cvičenia, semináre
- Patobiochémia – praktické cvičenia, semináre
- Xenobiochémia – prednášky, praktické cvičenia, semináre
- Vedenie rigoróznych, diplomových a bakalárskych prác

Grantové projekty

aktuálne:

APVV-15-0607 „Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov.“ (2015-2019)

VEGA 1/0247/17 „Zásah do metabolizmu tryptofánu ako terapeuticko-diagnostický nástroj pri obličkovom starnutí v klinických i experimentálnych podmienkach“ (2017-2019) - spoluriešiteľ

ukončené:

4 x VEGA, 3x UK grant, 3x FaF UK grant

Zahraničné pobyty

- 2015, Istituto auxologico italiano, Cusano Milanino, Miláno, Taliansko

- 2010-2011, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, Čína