Ďalšie vzdelávanie

Farmaceutická fakulta ponúka niekoľko foriem ďalšieho vzdelávania:

  • Rigorózne konanie – cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie a odbornej úrovne absolventa farmaceutického štúdia. Po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získavajú jeho účastníci titul "doktor farmácie" (skratka "PharmDr.").

  • Špecializačné štúdium – hlavnou úlohou špecializačného odboru lekárenstvo je poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Pod lekárenskou starostlivosťou chápeme najmä zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, prípravu, kontrolu a uchovávanie liekov, poskytovanie farmaceutických informácií a rád, dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe a študijnom odbore farmácia. Špecializačné štúdium trvá štandardne tri roky.

V dvoch termínoch ročne sa na fakulte koná doplňujúca skúška na uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut vydaného v treťom štáte. Doplňujúca skúška sa koná po uznaní dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania na MŠVVaŠ SR