Rigorózne konanie


Odporúčame záujemcom o rigorózne konanie, aby pred podaním prihlášky kontaktovali katedru a zistili kapacitné možnosti prijatia na rigorózne konanie.

Prihlášku na rigorózne konanie zasielajte na adresu Farmaceutickej fakulty. Nezabudnite uviesť v prihláške meno konzultanta rigoróznej práce. Po zaevidovaní prihlášky táto bude do 5 pracovných dní postúpená katedre.

Všetky náležitosti ohľadom rigorózneho konania sú v kompetencii katedry, v prípade nejasností obráťte sa prosím na príslušného pracovníka katedry, ktorý má na starosti rigorózne konanie, alebo na Vášho konzultanta.

Oznamy o konaní rigoróznych skúšok

KatedraNázov katedryPrezenčná skúška Dištančná skúška
a link na verejný audioprenos 
110Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie-
120Katedra chemickej teórie liečiv

09.10.2020 09:00 - 11:00 v miestnosti K216

 13.11.2020 09:00 - 11:00 v miestnosti K216

130Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv23.10.2020 09:00- 11:00 v miestnosti 330/K 
140Katedra farmaceutickej chémie29.09.2020 o 10:00 v miestnosti O325
150Katedra farmakológie a toxikológie28.09.2020 o 13:00 v miestnosti K19
160Katedra organizácie a riadenia farmácie28. - 29.09.2020 08:00 - 12:00 v zasadacej miestnosti KORF
170Katedra farmakognózie a botaniky
180Katedra fyzikálnej chémie liečiv-
190Katedra galenickej farmácie -
(ostatné pracoviská)