Rigorózne konanie


Odporúčame záujemcom o rigorózne konanie, aby pred podaním prihlášky kontaktovali katedru a zistili kapacitné možnosti prijatia na rigorózne konanie.

Prihlášku na rigorózne konanie zasielajte na adresu Farmaceutickej fakulty. Nezabudnite uviesť v prihláške meno konzultanta rigoróznej práce. Po zaevidovaní prihlášky táto bude do 5 pracovných dní postúpená katedre.

Všetky náležitosti ohľadom rigorózneho konania sú v kompetencii katedry, v prípade nejasností obráťte sa prosím na príslušného pracovníka katedry, ktorý má na starosti rigorózne konanie, alebo na Vášho konzultanta.

Oznamy o konaní rigoróznych skúšok

KatedraNázov katedryPrezenčná skúška Dištančná skúška
a link na verejný audioprenos 
110Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
120Katedra chemickej teórie liečiv

130Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
140Katedra farmaceutickej chémie
150Katedra farmakológie a toxikológie

160Katedra organizácie a riadenia farmácie
170Katedra farmakognózie a botaniky

14. 12. 2020, od 10:00 v miestnosti O39 (sieň dekana) 

14. 12. 2020, od 13:00 v miestnosti O39 (sieň dekana)

180Katedra fyzikálnej chémie liečiv
190Katedra galenickej farmácie15. 12. 2020 od 9:00 v miestnosti O36 (sieň vedeckej rady)
(ostatné pracoviská)