Špecializačné štúdium

 

 

Zaradenie do špecializačného štúdia

Do špecializačného štúdia je možné uchádzača zaradiť 2 x ročne, a to k 1. februáru a k 1. októbru daného roka. Záujemcovia doručia kompletne vyplnenú žiadosť o zaradenie do štúdia na adresu študijného oddelenia najneskôr k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu zaraďovania.

Uchádzači, ktorí zašlú žiadosti po tomto termíne, budú zaraďovaní v ďalšom období (Nariadenie vlády č. 296/2010  Z. z., v znení neskorších predpisov).

Uchádzači o špecializačné štúdium v špecializačnom odbore lekárenstvo, ktorí chcú byť zaradení k 1.októbru 2019  musia riadne vyplnenú žiadosť o zaradenie, spolu s prílohami, zaslať na Študijné oddelenie FaF UK najneskôr do 30. septembra 2019 - rozhoduje pečiatka podateľne FaF UK. Uchádzači, ktorí pošlú svoje žiadosti neskôr, budú zaradení k 1. februáru 2020  (Nariadenie vlády SR č. 296/ 2010 Z.z. v znení neskorších predpisov). Prosíme, vyplňte prihlášku počítačom.

Upozorňujeme, že navrhovateľom (žiadateľom o zaradenie do štúdia) je zamestnávateľ. Podľa § 70 odsek 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere, podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti.

V prípade, ak je uchádzač o zaradenie odborným zástupcom lekárne a spĺňa požiadavky podľa § 70 odsek 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov navrhovateľom o zaradenie je tiež zamestnávateľ.

V prípade, ak je uchádzač o zaradenie odborným zástupcom lekárne a spĺňa požiadavky podľa §70 odsek 3 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov sa postupuje v prípade odborného zástupcu, ktorý nie je v pracovnom pomere napr. keď má povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti právnická osoba a odborným zástupcom je štatutár tejto právnickej osoby (vtedy nemusí mať pracovnú zmluvu), navrhovateľom o zaradenie je farmaceut samosprávneho kraja.

 

Špecializačné kurzy

Záujemcovia o kurz(y) zašlú riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializačný kurz  poštou na Študijné oddelenie fakulty najneskôr šesť týždňov pred začiatkom konania kurzu. Prosíme, vyplňte prihlášku počítačom.

Kurzy môžu študenti zaradení do špecializačného štúdia absolvovať v ľubovoľnom poradí!

Na kurz ŠK I., ktorý sa bude konať 10. - 14. júna 2019, posielajte prihlášky najneskôr do  26.apríla 2019.

Na kurz ŠK II., ktorý sa bude konať 21. - 25. januára 2019, posielajte prihlášky najneskôr do  7.decembra 2018.

Na kurz ŠK III., ktorý sa bude konať 4. - 8. februára 2019, posielajte prihlášky najneskôr do  21.decembra 2018.

Na kurz ŠK IV., ktorý sa bude konať 17. - 21. júna 2019, posielajte prihlášky najneskôr do  3.mája 2019.

Kurz sa uskutoční, ak sa na termín prihlási najmenej 20 študentov.

Bližšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom elektronickou poštou najneskôr týždeň pred konaním kurzu.

PREDPOKLADANÉ TERMÍNY KURZOV V ROKU 2020

 

Úhrada poplatkov za štúdium

Študenti zaradení do špecializačného štúdia pred 1.10.2016, ktorí ešte neplatili poplatky za štúdium novým spôsobom (spolu pri zaradení 280€ ako administratívny poplatok za zaradenie + všetky kurzy + trojdňové sústredenie) platí, že poplatky za kurzy uhrádzajú pred každým kurzom v sume 10 €/ deň = 50 € za kurz (resp. 30 € za sústredenie).

Bankové údaje:
názov účtu príjemcu: Bežný účet Farmaceutická fakulta UK Bratislava
číslo účtu v IBAN formáte: SK84 8180 0000 0070 0008 3012
adresa príjemcu: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave Odbojárov 10 832 32 Bratislava, SK
BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
banka príjemcu: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia
variabilný symbol: 649019
suma: 10 €, 30 €, 50 €, 280 €
správa pre prijímateľa (poznámka): meno a priezvisko uchádzača, účel (napíšte, za čo platíte - školiace miesto, 3-dňové sústredenie, špecializačný kurz, poplatok za špecializačné štúdium) 

PROSÍME, PLATBY NEUHRÁDZAJTE POŠTOVÝMI POUKÁŽKAMI!!!

 

Špecializačné skúšky

 

Špecializačné skúšky v 2. polroku 2019 pre záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky, sa budú konať v októbri 2019, predpokladaný termín 21.-31.10.2019, termín sa môže posunúť podľa počtu prihlásených záujemcov o špecializačnú skúšku!

Upozorňujeme, že ku skúške budú pripustení iba tí uchádzači, ktorí ku termínu podania prihlášky (15.8.2019), budú spĺňať kritériá (absolvovanie všetkých kurzov, sústredenia a odborná prax 36 mesiacov) podľa Smernice dekana č.1/2018 Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s prílohami je potrebné doručiť na Študijné oddelenie FaF UK najmenej 10 týždňov pred skúškou.

Záujemcovia o špecializačné skúšky v 2. polroku 2019 musia doručiť prihlášku do 15.8.2019. Nekompletné prihlášky budú vrátené žiadateľom na doplnenie!

Záujemcovia o skúšku musia absolvovať povinné 3-dňové špecializačné sústredenie. Pre záujemcov o špecializačnú skúšky v 2. polroku 2019 sa toto bude konať v dňoch 24.-28.6.2019. Záujemcovia o absolvovanie špecializačného sústredenia v júnovom termíne najneskôr do 10.5.2019 kontaktujte prostredníctvom e-mailu Dr. Masarykovú (ohľadom výkonov, ktoré si potrebujete doplniť). Zároveň vyplnenú prihlášku na špecializačné sústredenie pošlite spolu s potvrdením o zaplatení na Študijné oddelenie do 10.5.2019.

---

Špecializačné skúšky v 1. polroku 2020 pre záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky, sa budú konať v januári 2020, predpokladaný termín 13.-24.1.2020, termín sa môže posunúť podľa počtu prihlásených záujemcov o špecializačnú skúšku!

Upozorňujeme, že ku skúške budú pripustení iba tí uchádzači, ktorí  ku termínu podania prihlášky (1.11.2019), budú spĺňať kritéria (absolvovanie všetkých kurzov, sústredenia a 36-mesačná odborná prax) podľa Smernice dekana č.1/2018 Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku s prílohami je potrebné doručiť na Študijné oddelenie FaF UK najmenej 10 týždňov pred skúškou.

Záujemcovia o špecializačné skúšky v januárovom termíne musia doručiť prihlášku do 1. 11. 2019. Nekompletné prihlášky budú vrátené žiadateľom na doplnenie!

Záujemcovia o skúšku musia absolvovať povinné 3-dňové špecializačné sústredenie. Pre záujemcov o špecializačnú skúšky v januárovom termíne sa toto bude konať v dňoch 16.-20. 9. 2019. Záujemcovia o absolvovanie špecializačného sústredenia v septembrovom termíne najneskôr do 1. 8. 2019 kontaktujte prostredníctvom e-mailu Dr. Masarykovú. Zároveň vyplnenú písomnú prihlášku na špecializačné sústredenie pošlite spolu s potvrdením o zaplatení, indexom odbornosti a riadne vyplneným záznamníkom zdravotných výkonov na Študijné oddelenie do 1. 8. 2019.

Kompletne vyplnená prihláška na špecializačnú skúšku sa posiela výlučne poštou na adresu Študijného oddelenia. Prosíme o čitateľné vyplnenie najmä prvej strany prihlášky, najlepšie počítačom. Za deň doručenia bude považovaný dátum podania na poštu.

Spolu s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné poslať aj riadne vyplnený Index odbornosti a Záznamník odborných výkonov.

 
Prevzatie špecializačných diplomov

Absolventi si môžu špecializačné diplomy prevziať na Študijnom oddelení FaF UK, po predchádzajúcej dohode s Mgr. Michaelou Belešovou!

 

Nahlasovanie zmien

V prípade osobných a pracovných zmien údajov (bydliska, kontaktných informácií, mena, nástupu na materskú/ rodičovskú dovolenku, získania titulu, zamestnávateľa, externého školiteľa, ...) je potrebné tieto zmeny nahlásiť formou voľne sformulovaného sprievodného listu s prílohami:

•pri zmene mena sobášom - úradne overenú kópiu sobášneho listu

•pri úradnej zmene mena - úradne overená kópiu rozhodnutia

•pri získaní titulu PharmDr., PhD.,... - úradne overenú kópiu diplomu

•pri zmene zamestnávateľa - kópiu novej pracovnej zmluvy bez uvedenia výšky mzdy; úradne overenú kópiu špecializačného diplomu nového externého školiteľa a súhlas externého školiteľa; súhlas nového zamestnávateľa so špecializačným štúdiom (voľne sformulovaný)

V prípade otázok kontaktujte Študijné oddelenie, Mgr. Belešovú.

 


Charakteristika a dĺžka trvania špecializačného štúdia

Hlavnou úlohou špecializačného odboru lekárenstvo je poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Pod lekárenskou starostlivosťou chápeme najmä zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, prípravu, kontrolu a uchovávanie liekov, poskytovanie farmaceutických informácií a rád, dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov.

Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe a študijnom odbore farmácia.

Špecializačné štúdium trvá štandardne tri roky.

 
Náplň štúdia 

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností, organizácia špecializačného štúdia, ako aj rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení sú dané minimálnymi štandardmi ustanovenými Výnosom MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorý bol zmenený a doplnený Výnosmi MZ SR č. 07575-OL-2011 a S08305-OL-2013.

 

Podmienky a spôsob zaradenia

Do špecializačného štúdia je možné uchádzača zaradiť 2 x ročne, k 1. februáru a k 1. októbru daného roka. Záujemcovia doručia kompletne vyplnenú žiadosť o zaradenie do štúdia na adresu študijného oddelenia najneskôr k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu zaraďovania.
Uchádzači, ktorí zašlú žiadosti po tomto termíne, budú zaraďovaní v ďalšom období (Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov).

Záujemcov pracujúcich mimo územia Slovenskej republiky, prosíme pred zaslaním prihlášky kontaktovať Študijné oddelenie.

 
Započítanie predchádzajúceho štúdia a praxe

Započítanie predchádzajúceho štúdia a praxe je možné v súlade s platnou legislatívou na základe žiadosti

 

 
 

Kontakty:
  • Všeobecný kontakt: specializacne@fpharm.uniba.sk
  • Garant špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA); e-mail: tesar@fpharm.uniba.sk
  • Študijné oddelenie - administratívne spracovanie: Mgr. Michaela Belešová; e-mail: belesova@fpharm.uniba.sk,  tel. 02/ 50 117 142
  • Koordinátor špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo: PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.; email: masarykovafpharm.uniba.sk, tel. 02/50 117 343