Špecializačné štúdium

 

 

Zaradenie do špecializačného štúdia

Do špecializačného štúdia je možné uchádzača zaradiť 2 x ročne, a to k 1. februáru a k 1. októbru daného roka. Záujemcovia doručia kompletne vyplnenú žiadosť o zaradenie do štúdia na adresu študijného oddelenia najneskôr k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu zaraďovania.

Uchádzači, ktorí zašlú žiadosti po tomto termíne, budú zaraďovaní v ďalšom období (Nariadenie vlády č. 296/2010  Z. z., v znení neskorších predpisov).

Uchádzači o špecializačné štúdium v špecializačnom odbore lekárenstvo, ktorí chcú byť zaradení k 1. februáru 2022, musia riadne vyplnenú žiadosť o zaradenie, spolu s prílohami, zaslať na Študijné oddelenie FaF UK najneskôr do 31. januára 2022 - rozhoduje pečiatka podateľne FaF UK. Uchádzači, ktorí pošlú svoje žiadosti neskôr, budú zaradení k 1. októbru 2022 (Nariadenie vlády SR č. 296/ 2010 Z.z. v znení neskorších predpisov). Prosíme, vyplňte prihlášku počítačom.

Upozorňujeme, že navrhovateľom (žiadateľom o zaradenie do štúdia) je zamestnávateľ. Podľa § 70 odsek 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere, podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti.

V prípade, ak je uchádzač o zaradenie odborným zástupcom lekárne a spĺňa požiadavky podľa § 70 odsek 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov navrhovateľom o zaradenie je tiež zamestnávateľ.

V prípade, ak je uchádzač o zaradenie odborným zástupcom lekárne a spĺňa požiadavky podľa §70 odsek 3 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov sa postupuje v prípade odborného zástupcu, ktorý nie je v pracovnom pomere napr. keď má povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti právnická osoba a odborným zástupcom je štatutár tejto právnickej osoby (vtedy nemusí mať pracovnú zmluvu), navrhovateľom o zaradenie je farmaceut samosprávneho kraja.

 

Špecializačné kurzy

Záujemcovia o kurz(y) zašlú riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializačný kurz  poštou na Študijné oddelenie fakulty najneskôr šesť týždňov pred začiatkom konania kurzu. Prosíme, vyplňte prihlášku počítačom. Na kurz je potrebné sa prihlásiť aj elektronicky prostredníctvom systému AIS.

Kurzy môžu študenti zaradení do špecializačného štúdia absolvovať v ľubovoľnom poradí!

 

Na kurz ŠK I., ktorý sa bude konať 25. - 29. apríla 2022, posielajte prihlášky najneskôr do 11. marca 2022.

Na kurz ŠK II., ktorý sa bude konať 22. - 26. novembra 2021, posielajte prihlášky najneskôr do  8. októbra 2021.

Na kurz ŠK III., ktorý sa bude konať 21. - 25. marca 2022, posielajte prihlášky najneskôr do 4. februára 2022.

Na kurz ŠK IV., ktorý sa bude konať 18. - 22. októbra 2021, posielajte prihlášky najneskôr do 3. septembra 2021.

 

Kurz sa uskutoční, ak sa na termín prihlási najmenej 20 študentov.

Bližšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom elektronickou poštou najneskôr týždeň pred konaním kurzu.

TERMÍNY KURZOV V ROKU 2021 / 2022

 

Úhrada poplatkov za štúdium

Študenti zaradení do špecializačného štúdia pred 1.10.2016, ktorí ešte neplatili poplatky za štúdium novým spôsobom (spolu pri zaradení 280€ ako administratívny poplatok za zaradenie + všetky kurzy + trojdňové sústredenie) platí, že poplatky za kurzy uhrádzajú pred každým kurzom v sume 10 €/ deň = 50 € za kurz (resp. 30 € za sústredenie).

Bankové údaje:
názov účtu príjemcu: Bežný účet Farmaceutická fakulta UK Bratislava
číslo účtu v IBAN formáte: SK84 8180 0000 0070 0008 3012
adresa príjemcu: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave Odbojárov 10 832 32 Bratislava, SK
BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
banka príjemcu: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia
variabilný symbol: 649019
suma: 10 €, 30 €, 50 €, 280 €
správa pre prijímateľa (poznámka): meno a priezvisko uchádzača, účel (napíšte, za čo platíte - školiace miesto, 3-dňové sústredenie, špecializačný kurz, poplatok za špecializačné štúdium) 

PROSÍME, PLATBY NEUHRÁDZAJTE POŠTOVÝMI POUKÁŽKAMI!!!

 

Špecializačné skúšky

Ďalšie špecializačné skúšky v 1. polroku 2022 pre záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky, sú plánované na máj 2022, predpokladaný termín 2.5.-13.5.2022. Termín sa môže posunúť podľa počtu prihlásených záujemcov o špecializačnú skúšku, a tiež v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom COVID-19 a prijatých opatrení súvisiacich s výskytom tohto ochorenia.

Upozorňujeme, že ku skúške budú pripustení iba uchádzači, ktorí ku termínu podania prihlášky (18.2.2022), budú spĺňať kritéria (absolvovanie všetkých kurzov, sústredenia a 36-mesačná odborná prax) podľa Smernice dekana č.1/2018 Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku s prílohami je potrebné doručiť na Študijné oddelenie FaF UK najmenej 10 týždňov pred skúškou.

Kompletne vyplnená prihláška na špecializačnú skúšku sa posiela výlučne poštou na adresu Študijného oddelenia. Prosíme o čitateľné vyplnenie najmä prvej strany prihlášky, najlepšie počítačom. Za deň doručenia bude považovaný dátum podania na poštu.

Spolu s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné poslať aj riadne vyplnený index odbornosti a záznamník odborných výkonov.

Záujemcovia o špecializačné skúšky v termíne 2.5.-13.5.2022 musia doručiť prihlášku do 18.2.2022. Nekompletné prihlášky budú vrátené žiadateľom na doplnenie!

 

Sústredenie pred špecializačnou skúškou

Sústredenie pred špecializačnou skúškou je plánované v termíne 20.6. - 24.6.2022. Termín sa môže posunúť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom COVID-19 a prijatých opatrení súvisiacich s výskytom tohto ochorenia. V rámci sústredenia je limitovaný počet študentov (max. 40 študentov). Záujemcovia o absolvovanie špecializačného sústredenia najneskôr do 6. 5. 2022 kontaktujte prostredníctvom e-mailu Dr. Masarykovú (ohľadom výkonov, ktoré si potrebujete doplniť). Zároveň zašlite riadne vyplnenú písomnú prihlášku na špecializačné sústredenie spolu indexom odbornosti a riadne vyplneným záznamníkom zdravotných výkonov na adresu Študijného oddelenia FaF UK najneskôr do 6. 5. 2022 - rozhoduje pečiatka podateľne FaF UK. Na sústredenie budú uprednostnení tí študenti, ktorí ku termínu konania sústredenia budú mať absolvované všetky špecializačné kurzy.  

 

 
Prevzatie špecializačných diplomov

Absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ho úspešne ukončili vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 29.06.2021 do 09.07.2021 si môžu DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO vyzdvihnúť osobne na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 29. júla 2021 každý pracovný deň od pondelka do piatka od 8.00 do 15.00 h.

 

Nahlasovanie zmien

V prípade osobných a pracovných zmien údajov (bydliska, kontaktných informácií, mena, nástupu na materskú/ rodičovskú dovolenku, obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, pracovného voľna bez náhrady mzdy, získania titulu, zamestnávateľa, externého školiteľa, ...) je potrebné tieto zmeny nahlásiť formou voľne sformulovaného sprievodného listu s prílohami:

•pri zmene mena sobášom - úradne overenú kópiu sobášneho listu

•pri úradnej zmene mena - úradne overená kópiu rozhodnutia

•pri získaní titulu PharmDr., PhD.,... - úradne overenú kópiu diplomu

•pri zmene zamestnávateľa - kópiu novej pracovnej zmluvy bez uvedenia výšky mzdy; úradne overenú kópiu špecializačného diplomu nového externého školiteľa a súhlas externého školiteľa; súhlas nového zamestnávateľa so špecializačným štúdiom (voľne sformulovaný)

V prípade otázok kontaktujte Študijné oddelenie, Ing. Ivanovú.

 


Charakteristika a dĺžka trvania špecializačného štúdia

Hlavnou úlohou špecializačného odboru lekárenstvo je poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Pod lekárenskou starostlivosťou chápeme najmä zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, prípravu, kontrolu a uchovávanie liekov, poskytovanie farmaceutických informácií a rád, dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov.

Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe a študijnom odbore farmácia.

Špecializačné štúdium trvá štandardne tri roky.

 
Náplň štúdia 

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností, organizácia špecializačného štúdia, ako aj rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení sú dané minimálnymi štandardmi ustanovenými Výnosom MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorý bol zmenený a doplnený Výnosmi MZ SR č. 07575-OL-2011 a S08305-OL-2013.

 

Podmienky a spôsob zaradenia

Do špecializačného štúdia je možné uchádzača zaradiť 2 x ročne, k 1. februáru a k 1. októbru daného roka. Záujemcovia doručia kompletne vyplnenú žiadosť o zaradenie do štúdia na adresu študijného oddelenia najneskôr k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu zaraďovania.
Uchádzači, ktorí zašlú žiadosti po tomto termíne, budú zaraďovaní v ďalšom období (Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov).

Záujemcov pracujúcich mimo územia Slovenskej republiky, prosíme pred zaslaním prihlášky kontaktovať Študijné oddelenie.

 
Započítanie predchádzajúceho štúdia a praxe

Započítanie predchádzajúceho štúdia a praxe je možné v súlade s platnou legislatívou na základe žiadosti

 

 
 

Kontakty:

DÔLEŽITÉ!!! Na základe pokynu vedenia FaF UK sa pre komunikáciu s fakultou (študijným oddelením, učiteľmi, dekanátom, atď.) má používať už zásadne iba univerzitná e-mailová schránka Office365. Podobne sa táto schránka bude využívať ako výlučný kontakt učiteľov a fakultných pracovníkov s Vami, napr. aj pomocou funkcie Správy v AIS2. Bližšie informácie nájdete na: https://www.fpharm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/farmaceuticka-fakulta-univerzity-komenskeho-v-bratislave/article/usmernenie-pre-e-mailovy-kontakt-so-studentmi