Podmienky zaraďovania uchádzačov do špecializačného odboru lekárenstvo

a) kvalifikačné

• absolvovanie vysokoškolského magisterského štúdia v odbore farmácia

b) všeobecné

• pracovný pomer v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom zariadení – nemocničnej alebo verejnej lekárni, pobočke verejnej lekárne (najmenej v úväzku 0,5 - podľa Nariadenia vlády č. 296/ 2010 § 72)

• schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku

• zdravotná a etická spôsobilosť na prácu v zdravotníctve

c) formálne

• Vyplnená Žiadosť o zaradenie, potvrdený a podpísaný navrhovateľom vzdelávania

• Overená kópia vysokoškolského diplomu

• Overené kópie dokladov o získaných špecializáciách a certifikátoch

• Čestné prehlásenie, že uchádzač nie je zaradený do iného špecializačného odboru a ani na inej vzdelávacej ustanovizni

• V prípade zmeny vzdelávacej ustanovizne – fotokópia potvrdenia o vyradení z pôvodnej vzdelávacej ustanovizne

• Potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárnickej komore

• Index odbornosti a Záznamník zdravotných výkonov (ak už boli uchádzačovi vydané inou vzdelávacou ustanovizňou

• Žiadosť o vydanie Indexu odbornosti a Záznamníka zdravotných výkonov

• Kópia diplomu o špecializácii externého školiteľa (vedúceho pracoviska, alebo ním povereného pracovníka), pod dohľadom ktorého uchádzač vykonáva odbornú lekárenskú prax.

• Kópia pracovnej zmluvy bez údajov o výške mzdy

• Súhlas so spracovaním osobných údajov