I. K podaniu prihlášky na VŠ štúdium

1. Je potrebné poslať aj tlačenú prihlášku, ak som vyplnil/a elektronickú?

Áno. Podľa pravidiel prijímacieho konania na Univerzitu Komenského v Bratislave, Farmaceutickú fakultu sa prihláška podáva elektronicky prostredníctvom akademického informačného systému AIS2 alebo cez portál ePrihlas.

2. Ak pošlem písomnú prihlášku je nutné, aby som vyplnil aj elektronickú?

Prihláška sa podáva elektronicky.  

3. Aké prehliadače podporujú systém elektronickej prihlášky?

Sú to prehliadače Mozilla Firefox a Google Chrome.

4. Je možné sa jednou prihláškou prihlásiť na viac študijných programov?

Áno. V prihláške uveďte podľa stupňa dôležitosti študijné programy, na ktoré chcete ísť podľa najvyššej priority. Ak vypĺňate elektronickú prihlášku prihláste sa na študijný program s vyššou prioritou a druhý program vyplňte rukou priamo vo vytlačenej prihláške (elektronicky nie je možné v systéme zvoliť dva študijné programy). Aj za prihlášku s viacerými študijnými programami platíte len jeden poplatok. 

5. Aké študijné programy je možné študovať na Farmaceutickej fakulte?

Trojročný bakalársky študijný program – Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a päťročný spojený magisterský študijný program Farmácia.

6. Je nutné v prihláške uviesť aj predmety, z ktorých budem maturovať?

Nie.

7. Je potrebné zaslať úradne overené fotokópie ročníkových vysvedčení?

Áno, ale iba ak sa uchádzate o prijatie podľa bodu 9a) Pravidiel prijímacieho konania na FaF UK (bez NPS).

8. Maturujem v tomto roku. Je potrebné zaslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia po vykonaní maturitnej skúšky?

Nie. Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, prosím zasielajte až po doručení rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium. Predložiť ho je však potrebné najneskôr v deň zápisu na štúdium. Bez maturitného vysvedčenie nie je možné študenta na štúdium zapísať.

9. Už som maturoval/a. Je potrebné zaslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia?

Maturitné vysvedčenie nie je potrebné zasielať skôr, než je uchádzač podmienečne prijatý na štúdium. Zašlite ho spolu s elektronickou návratkou, alebo ho odovzdajte v deň zápisu na štúdium. 

10. Je potrebné na prihláške potvrdiť známky zo strednej školy?

Nie. Pošlite prihlášku bez vyplnenia známok. Ak sa uchádzate o prijatie podľa bodu 9a) Pravidiel prijímacieho konania na FaF UK (bez NPS), je potrebné poslať s prihláškou aj úradne overené (matrikou/notárom) fotokópie ročníkových vysvedčení.

11. Chcem študovať magisterský študijný program Farmácia. Aký stupeň štúdia si mám vybrať pri vypĺňaní elektronickej prihlášky?

Zvoľte „I. a II. úplný vysokoškolský stupeň“  a program Farmácia „FA“.

12. V akom formáte mám vytlačiť elektronickú prihlášku? Musím vytlačiť prihlášku na papier formátu A3?

Môžete ju vytlačiť na formát A4, alebo A3 a preložiť na dvojhárok.

13. Kam mám zaslať vyplnenú prihlášku?

Na adresu fakulty: Študijné oddelenie, Farmaceuticka fakulta UK, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava.

14. V elektronickej prihláške vidím, že poplatok za prijímacie konanie ešte nebol zaplatený, ale ja už som ho zaplatil.

Zaplatenie poplatku sa kontroluje a eviduje v systéme AIS2.  Úhrada bezhotovostným bankovým prevodom, na základe platobného príkazu vygenerovaným vo  svojej elektronickej prihláške cez portál ePrihlas sa páruje automaticky a môže dochádzať pri tom aj k časovému posunu. V prípade nezrovnalostí budeme uchádzačov kontaktovať.

15. Zaplatil/a som bankovým prevodom, ako to mám preukázať?

Priložte k prihláške potvrdenie o realizácií platby z banky (internet-bankingu). Povinnou prílohou prihlášky, ktorú zasielate na adresu fakulty je doklad o úhrade poplatku.

16. Môžem prihlášku priniesť osobne na Študijné oddelenie?

Áno, uchádzač môže osobne doručiť prihlášku pre Študijné oddelenie na podateľňu fakulty. 

17. Môžem zaplatiť poplatok v hotovosti na Študijnom oddelení?

Nie, poplatok je treba uhradiť bezhotovostne.

18. Čo ak mi bude niečo v prihláške chýbať?

Prihlášky kontrolujeme. V prípade, že v prihláške sú nejasnosti, alebo chýba dôležitý údaj potrebný pre jej spracovanie, kontaktujeme uchádzačov a žiadame o ich doplnenie. Žiadna prihláška nebude bez vyrozumenia uchádzača vyradená.

19. Zabudol/la som podpísať prihlášku. Čo mám robiť?

Kontaktujte Študijné oddelenie, kde sa dohodnete, akým spôsobom je možné tento nedostatok odstrániť.

20. Bude mi zaslané potvrdenie o prijatí mojej prihlášky na VŠ?

Áno, na e-mail, ktorý uvediete vo svojej prihláške.

21. Musím sa prihlásiť zvlášť aj na Národné porovnávacie skúšky?

Áno. Ak sa zúčastňujete prijímacieho konania v súlade s bodom 9c) Pravidiel prijímacieho konania na FaF UK, je nutné, aby ste sa po prijatí e-mailu z FaF UK o spracovaní Vašej prihlášky a e-mailu zo spoločnosti Scio prihlásili na  testy Národných porovnávacích skúšok spoločnosti Scio, ktorá testy realizuje www.scio.sk.

22. Kedy a ako získam zľavový kupón na NPS?

Na zľavový kupón máte nárok až vtedy, keď doručíte na fakultu svoju prihlášku na štúdium. Ak si zľavu chcete uplatniť, počkajte na e-mail z fakulty, v ktorom potvrdí prijatie vašej prihlášky. V priebehu niekoľkých dní spoločnosť Scio vygeneruje zľavový kupón (číselný kód). Zľavový kupón si vyzdvihnete na stránke spoločnosti Scio pri prihlasovaní sa na skúšku.

23. Môže mi vysvedčenie overiť aj niekto iný než notár?

Áno, vysvedčenia môžu byť overená aj na matrike alebo pošte, avšak nie strednou školou.

24. Kde nájdem formulár žiadosti o prijatie bez prijímacích skúšok?

Žiadosť, prosím, naformulujte vlastnými slovami.

25. Je potrebné žiadosť zaslať zvlášť alebo ju môžem zaslať v jednej obálke s prihláškou?

V jednej obálke.

26. Kde má lekár potvrdiť moju zdravotnú spôsobilosť na štúdium?

Na prihláške, alebo ľubovoľnom tlačive, ktoré priložíte k prihláške. 
(vzor je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v platnom znení)

27. Čo má obsahovať potvrdenie od lekára?

Lekár vo svojom posudku (potvrdení) uvedie vašu zdravotnú spôsobilosť vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut.

28. Je potrebné. aby som sa zúčastnil Scio testov, ak žiadam o prijatie bez prijímacej skúšky?

Nie, nie je to nevyhnutné, ale keďže máte na skúšku nárok bezplatne odporúčame na ňu ísť.