III. K testovaniu uchádzačov spoločnosťou Scio

1. Prečo fakulta zmenila spôsob prijímania prostredníctvom Národných porovnávacích skúšok? Predtým to tak nebolo.

K tomuto kroku nás viedli predovšetkým dva dôvody:

  1. Štúdium farmácie je náročné na vedomosti a vyžaduje zodpovedajúci intelekt. Rozhodli sme sa teda hľadať študentov, ktorí majú na toto štúdium najlepšie predpoklady. Preto popri vedomostiach z biológie a z chémie (ktoré hrajú stále rozhodujúcu úlohu) budeme brať pri výbere do úvahy aj intelektuálne predpoklady na vysokoškolské štúdium (test všeobecných študijných predpokladov).
  2. Mnohí uchádzači cestovali v minulosti na prijímaciu skúšku do Bratislavy stovky kilometrov, čo bolo pre nich náročné časovo aj finančne. Dlho sme hľadali alternatívne riešenie, fakulta však nevedela zabezpečiť prijímacie skúšky mimo našich priestorov. Preto nám prišla vhod možnosť realizácie porovnávacích skúšok vo viacerých mestách na Slovensku, ale aj v Českej Republike. Rozhodli sme sa teda takto vyjsť v ústrety uchádzačom, ktorí teraz budú môcť absolvovať porovnávacie skúšky blízko svojho trvalého bydliska.

2. Prečo rozhoduje o prijatí na fakultu súkromná spoločnosť? Čo s tým má mať tá čo spoločné?

Presne tak. Nič. Preto ani nerozhoduje o ničom. Úlohou externej spoločnosti je otestovať uchádzača a vystaviť výsledok o jeho vedomostiach a schopnostiach. Každý uchádzač súťaží iba s ostatnými uchádzačmi, žiadne iné faktory v prijímacom konaní nehrajú úlohu.

Vymyslieť systém ako vybrať najlepších 200 z násobne väčšieho počtu uchádzačov je vždy výzva. Veríme, že poslaním vysokej školy nie je skúšať stredoškolákov. Keďže ale každá vysoká škola chce bezpodmienečne vybrať tých najlepších, potrebuje sa čo najviac priblížiť k ideálnemu systému výberu. Z tých málo možností, ktoré sa nám ponúkajú sme si vybrali spôsob, ktorý je plne transparentný a v plnej miere zachováva princíp rovnosti podmienok a rovnosti príležitostí. Práve to, že testovanie pre nás robí zahraničná, nezávislá, certifikovaná spoločnosť so skúsenosťami, nám dáva záruku profesionálneho a nespochybniteľného zhodnotenia každého uchádzača.

3. Kto alebo čo teda rozhoduje o prijatí na fakultu?

O prijatí na štúdium rozhoduje výhradne dekan fakulty, po posúdení prijímacieho konania komisiou a všetko rozhodovanie sa deje podľa prísnych pravidiel daných Akademickým senátom FaF UK a pod jeho prísnou kontrolou. Práve to, že dlhé roky dbáme na absolútnu transparentnosť a nespochybniteľnosť prijímacieho konania, nám prináša vysokú dôveryhodnosť v rámci vysokoškolského vzdelávania v SR. Jediný rozhodujúci faktor, ktorý uchádzačovi zabezpečí jeho prijatie na FaF UK je jeho konkurenčná výhoda oproti iným uchádzačom založená výlučne na jeho vedomostiach a predpokladoch na štúdium.

4. V prípade, že som chorý a nemôžem sa dostaviť na testovanie, čo mám robiť?

Okamžite kontaktovať spoločnosť realizujúcu NPS. 

5. Môžem si po testovaní pozrieť svoj test?

Áno. Najneskôr 24 hodín od momentu testovania bude na webovej stránke spoločnosti realizujúcej testovanie umožnený uchádzačovi prístup k jeho vlastnému testu i k vyhodnoteniu tohoto testu. Uchádzač môže vyjadriť svoj nesúhlas s vyhodnotením testovej úlohy, alebo môže vyjadriť nesúhlas so samotnou testovou úlohou. Po vyjadrení nesúhlasu sa môžu k jeho postoju vyjadriť aj ostatní účastníci testovania. V prípade, že sa účastníci testovania zhodnú na problematickosti testovej úlohy bude ich požiadavka postúpená komisii zloženej z odborníkov v danej oblasti. Ak odborníci usúdia, že úloha bola naozaj problematická môžu túto úlohu z testovania vyradiť a výsledok testovania sa adekvátne k počtu zvyšných úloh prepočíta pre všetkých účastníkov testovania.

6. Čo ak zistím, že mi mal byť v teste pridelený bod, ale pridelený mi nebol?

Svoje námietky a pochybnosti konzultujte v pripomienkovom konaní priamo na webovej stránke spoločnosti realizujúcej testovanie.

7. Môže do môjho testu nahliadnuť môj príbuzný/kamarát namiesto mňa?

Iba ak by ste mu poskytli svoj prístup na webovú stránku spoločnosti realizujúcej testovanie.

8. Počul som, že existujú skriptá z biológie a chémie na prijímačky. Kde sa dajú kúpiť?

Odporúčaná literatúra na štúdium na NPS sú všetky stredoškolské učebnice a iná študijná literatúra, ktorá sa venuje biológii a chémii na takej úrovni, aby uchádzač mohol byť úspešný v rámci prijímacieho konania na FaF UK. Dnes, na rozdiel od minulosti, neexistujú žiadne oficiálne skriptá pre prípravu na prijímacie konanie, ktoré by boli zároveň zdrojom otázok pre NPS.