Rigorózne konanie

Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie a odbornej úrovne absolventa farmaceutického štúdia. Po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získavajú jeho účastníci titul "doktor farmácie" (skratka "PharmDr.").


Odporúčame záujemcom o rigorózne konanie, aby pred podaním prihlášky kontaktovali katedru a zistili kapacitné možnosti prijatia na rigorózne konanie.

Prihlášku na rigorózne konanie zasielajte na adresu Farmaceutickej fakulty. Nezabudnite uviesť v prihláške meno konzultanta rigoróznej práce. Po zaevidovaní prihlášky táto bude do 5 pracovných dní postúpená katedre.

Všetky náležitosti ohľadom rigorózneho konania sú v kompetencii katedry, v prípade nejasností obráťte sa prosím na príslušného pracovníka katedry, ktorý má na starosti rigorózne konanie, alebo na Vášho konzultanta.