Poplatok za rigorózne konanie

Poplatok za rigorózne konanie je určený na 500 € pre všetkých účastníkov. Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku 100 €.

 

Adresa: Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

Štátna pokladňa, číslo účtu: 70 0013 4836/8180

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0013 4836

SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 648004

KS: 0308

Špecifický symbol: (číslo katedry – je napr. v tabuľke kontaktných osôb)

Správa pre prijímateľa: meno účastníka rigorózneho konania

Poplatok Vás žiadame uhradiť do 15 dní po prevzatí rozhodnutia o prijatí na rigorózne konanie.

Uchádzačovi, ktorý pôsobí v hlavnom pracovnom pomere na fakulte alebo doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, je možné znížiť alebo odpustiť úhradu poplatku za úkony spojené s rigoróznym konaním len v súlade s vnútornými predpismi a na základe písomnej žiadosti. Lehota na podanie žiadosti je 15 dní odo dňa doručenia potvrdenia o prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku.