Pre uchádzačov

Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo

Fakulta zaradí uchádzača do špecializačného štúdia na základe písomnej žiadosti o zaradenie uchádzača. Dekan rozhodnutím zaradí uchádzača do špecializačného štúdia do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti.

Podmienky podania žiadosti, povinné prílohy žiadosti ako aj podmienky na prijatie uchádzača na štúdium sú dostupné tu
Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 9/2022 - Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte 

Úplné znenie smernice dekana č. 9/2022 - Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte v znení Dodatku č. 1

Kto a v akých prípadoch môže podať žiadosť stanovuje nariadenie vlády 296/2010 Z. z.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov

Podmienkami na prijatie uchádzača na špecializačné štúdium a zaradenie do špecializačného odboru sú:

  1. podanie žiadosti podľa smernice,
  2. výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu,
  3. ovládanie slovenského jazyka a odbornej terminológie v slovenskom jazyku v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania,
  4. voľná kapacita lektorov,
  5. odporúčacie stanovisko dekana fakulty a hlavného garanta špecializačného odboru,
  6. súhlas externého školiteľa s vedením uchádzača a so spracovaním jeho osobných údajov pre účely overenia jeho kvalifikácie a potreby špecializačného štúdia,
  7. predloženie kópie dokladu o špecializácii v odbore lekárenstvo osoby, ktorá súhlasila, že bude externým školiteľom uchádzača.

Poplatky za štúdium

Výška a splatnosti úhrad spojených so špecializačným štúdiom sú určované Opatrením dekana v súlade so všeobecne záväzným predpisom MZ SR. Už uhradené poplatky a úhrady sa nevracajú.

V prípade neuhradenia príslušnej úhrady v čase a spôsobom ustanoveným v Opatrení dekana sa uplatňujú sankcie.

Výšku úhrady za špecializačné štúdium môže dekan v odôvodnených prípadoch znížiť, a to na základe písomnej žiadosti účastníka, ku ktorej sa vyjadruje garant špecializačného odboru. Na rozhodovanie podľa tohto článku sa nevzťahujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave o poplatkoch za štúdium.

VÝŠKA ÚHRAD POPLATKOV

Poplatky za štúdium
Poplatok za špecializačné štúdium
(index, Záznamník, vzdelávacie kurzy, sústredenie, školiace miesto)
280,- €
Poplatok za špecializačné štúdium
(vzdelávacie kurzy, sústredenie, školiace miesto)
260,- €
Vzdelávací kurz absolvovaný samostatne50,- €  /týždeň
Sústredenie absolvované samostatne20,- € /týždeň
Špecializačná skúška400,- €
Opakovanie špecializačnej skúšky100,- €
Vystavenie jazykovej mutácie rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia v anglickom jazyku50,- €
Poplatky za vydanie duplikátov
Vystavenie duplikátu Indexu odbornosti10,- €
Vystavenie duplikátu Záznamníka zdravotných výkonov10,- €
Vystavenie duplikátu rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia v slovenskom jazyku5,- €
Vystavenie duplikátu rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia v anglickom jazyku50,- €

Započítanie predchádzajúceho štúdia a praxe

Započítanie predchádzajúceho štúdia a odbornej praxe je možné v súlade s platnou legislatívnou, Vnútorným predpisom č.9/2022 a Usmernením dekana č.1/2022 na základe žiadosti.

Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Započítanie absolvovaných odborných výkonov a odbornej praxe PRED zaradením do štúdia

Je možné podať žiadosť o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných na Slovensku alebo v zahraničí pred zaradením do špecializačného štúdia, ak boli tieto absolvované pod vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie, potvrdený pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia. Započítanie absolvovaných zdravotných výkonov a odbornej praxe je možné v súlade s platnou legislatívou, Vnútorným predpisom č.9/2022 a Usmernením dekana č.1/2022 na základe žiadosti.

V prípade zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v cudzine doklad potvrdzujúci ich absolvovanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa zdravotné výkony absolvovali; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.