Poplatky spojené so štúdiom

Banka príjemcu:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava
Názov účtu príjemcu:Bežný účet Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Adresa príjemcu:Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava, SK
IBAN príjemcu: SK84 8180 0000 0070 0008 3012
BIC/SWIFT:SPSRSKBA
Variabilný symbol:viď tabuľka nižšie
Špecifický symbol: viď kód z AIS
Správa pre prijímateľa:meno študenta
Konštantný symbol:558

Variabilné symboly

648 001 Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
648 002 Školné od cudzincov (par. 92, ods. 9 zákona)
648 003 Poplatky za prijímacie konanie (par.92, ods. 10)
648 004 Poplatky za rigorózne konanie (par. 92, ods. 11)
648 005 Poplatky za rigorózne konanie - vydanie diplomu
648 006 Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu
648 007 Poplatky za ďalšie vzdelávanie
648 008 Poplatky za kvalifikačné skúšky
648 016 Príspevky na úhradu výdavkov zahraničných študentov DZS
648 019 Samoplatci-doplnkové pedag. štúdium pre absolventov
648 020 Školné externých študentov
648 022 Poplatky za habilitačné konanie (§76 ods.9)
648 023 Školné od cudzincov §92. ods. 8
648 024 Popl. za vydanie dokl. o absolvovaní štúdia
648 025 Popl. za uznávanie rovnocennosti dokl. o štúdiu
648 026 Popl. za súbež. štúdium v dennej forme (§92 ods.5)