Prihlasovanie sa na záverečné práce

Záverečné práce - harmonogram

Prihlasovanie študentov na diplomové/bakalárske práce v akademickom roku 2017/2018 určuje nasledovný harmonogram:

1.  Katedry vypíšu dostatočný počet diplomových prác s menami vedúcich učiteľov a zverejnia ich v systéme AIS2 a na katedrových oznamoch.

T: 20.10.2017

2.  Študenti si v I. kole vyberú tému diplomovej práce a prihlásia sa na ňu v systéme AIS2. Katedry v systéme AIS2 schvália príslušného študenta na danú tému diplomovej práce. V prípade viacerých záujemcov o jednu tému vyberú študenta podľa zverejnených kritérií.

T: 31.10.2017

3.  Katedry uzatvoria I. kolo a obratom oznámia študentom na katedrových oznamoch svoje rozhodnutie.

T: 31.10.2017

4.  Zaradenie neakceptovaných študentov sa bude v II. kole riešiť v spolupráci s ročníkovým učiteľom s prihliadnutím na rovnomernosť rozdelenia na jednotlivé katedry.

T: 6.11.2017

5.  Každý akceptovaný študent v I. aj II. kole v spolupráci s vedúcim diplomovej práce vyplní tlačivo „Zadanie diplomovej práce“ v systéme AIS2, vytlačí ho v troch vyhotoveniach a všetky podpíše vedúci diplomovej práce a študent. Jeden exemplár zostane na katedre, druhý katedra po skompletizovaní spolu so zoznamom diplomantov (podľa abecedy) odovzdá na Študijné oddelenie  FaF UK. Tretí exemplár zostáva študentovi.

T: 15.11.2017