Zápis na štúdium v akademickom roku 2017/2018

Milí študenti 3. roku Bc. a 4. roku Mgr. štúdia, predmet "Príprava bakalárskej/diplomovej práce (1)" Vám bude do zápisných listov vložený pracovníkmi študijného oddelenia po doručení podpísaného zadania záverečnej práce z Vami zvolenej katedry. Tento predmet si do zápisného listu prosím, nevkladajte.

Vážené študentky/Vážení študenti

Je dôležité, aby sa všetci študenti dostavili v termíne určenom pre Váš rok štúdia a v stanovenom čase zápisu, vzhľadom na to, že Vám budú poskytnuté dôležité informácie o priebehu štúdia v ak. roku 2017/2018.

Zápis študentov denného magisterského štúdia študijný program farmácia do ak. roka 2017/2018 sa uskutoční

Kto

Kedy

Kde

1.     ročník

04. septembra 2017  o  07:45 hod.

Aula FAF UK

Odbojárov 10, Bratislava

 

2.     ročník

14. septembra 2017  o  07:45 hod.

3.     ročník

13. septembra 2017  o  07:45 hod.

4.     ročník

12. septembra 2017  o  07:45 hod.

5.     ročník

11. septembra 2017  o  07:45 hod.

Zápis študentov denného bakalárskeho štúdia študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky  do ak. roka 2017/2018 sa uskutoční

Kto

Kedy

Kde

1.      ročník

04. septembra 2017  o  07:45 hod.

Aula FAF UK      Odbojárov 10, Bratislava

2. - 3. ročník Bc.

08. septembra 2017 o  07:45 hod.

Seminárna miestnosť  OSM1   (m. 102)

1.    poschodie  Odbojárov 10, Bratislava

Harmonogram zápisu pre ak. rok 2017/2018

08:00 – 08:05

Príhovor prodekanky pre štúdium

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

08:05 – 08:10

Príhovor študijného poradcu

ročníkový študijný poradca

08:10 – 08:25

Informácie o zápise a štúdiu

Mgr. Michaela Belešová

08:25 – 08:30

Informácie o rozvrhu + AIS

Martin Kerek

08:30 – 12:00

Zápis do ak. roka 2017/2018

 

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť zápisu, môžete splnomocniť osobu, ktorá Vás príde zapísať overeným splnomocnením a všetkými potrebnými dokladmi.

 

Na zápis je potrebné doniesť

  • doklad o úhrade poplatku za validačnú známku  (potvrdenie o realizácii platby bankou/výpis z účtu)
  • ISIC preukaz  -   študenti, ktorí nebudú mať ISIC preukaz nebudú zapísaní do ak. roka 2017/2018.
  • index -  zapísané všetky hodnotenia predmetov za celé štúdium
  • čestné prehlásenie o štúdiu na vysokých školách
  • kompletne vypísané tlačivá (vrátane názvu a sídla fakulty) o návšteve školy (Mgr.)/(Bc.), na prídavky na dieťa a ostatné štátne inštitúcie

 

Poplatok za validačnú známku je potrebné uhradiť do 17. 08. 2017 prevodným príkazom na účet fakulty. Príkaz na úhradu si môžete vytlačiť aj zo systému AIS. Budúci novoprijatí prváci majú poplatok za validačnú známku zahrnutý v poplatkoch v návratke.

Suma platby

10 eur

IBAN príjemcu: 

SK84 8180 0000 0070 0008 3012

BIC/SWIFT:

SPSRSKBA

Variabilný symbol

379200

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

ID študenta  (príkaz z AISu)

Správa pre prijímateľa

Meno a priezvisko študenta + ročník

V deň zápisu každý študent v Aule FaFUK príslušným pracovníkom podpíše zápisný hárok, výpis známok za minulý ak. rok,  vypíše si do indexu predmety na ak. rok 2017/2018, odovzdá čestné prehlásenie, doklad o úhrade validačnej známky a dostane validačnú známku.

Následne pri počítači na študijnom oddelení nahlási zmeny v zapísaných predmetoch, podpíše Protokol o zápise na štúdium, odovzdá vypísaný index, a tiež ostatné vyplnené tlačivá podľa pokynov študijných referentiek. Po tomto úkone je študent zapísaný na AR 2017/18.

Študentovi, ktorý sa nedostaví na zápis bude zaslaná výzva na zápis. V prípade, že sa študent po doručení výzvy nedostaví v určenom čase na zápis, považuje sa jeho štúdium za zanechané. (§66 ods. 3 a 4  Zák. 131/2012 o vysokých školách)

 

Predzápis pre ak. rok 2017/2018

Študenti sú povinní pred vykonaním záväzného zápisu vykonať predzápis = zápis predmetov v predstihu, študijného plánu pre ak. rok 2017/2018 , a to v termíne od 14. 08. – 17. 08. 2017.

Po prihlásení do systému AIS študent vo svojom zápisnom liste nájde študijným oddelením  vložené povinné predmety pre svoj rok štúdia a prenosové predmety. Tieto predmety si skontroluje, následne si doplní povinne voliteľné a výberové predmety. Zmeny je potrebné nahlásiť pri definitívnom zápise na študijnom oddelení. Predmety, ktoré bude mať študent vo výkaze o štúdiu zapísané sa týmto stanú pre študenta záväzné a študent je povinný ich absolvovať.

Študent je povinný si v jednom akademickom roku zapísať predmety v celkovej hodnote minimálne 40 kreditov a v maximálnej hodnote 90 kreditov, odporúčaný počet kreditov v jednom akademickom roku je 60 kreditov.

Študent si môže zapísať aj predmet iného roku štúdia – povinný alebo povinne voliteľný predmet, za predpokladu, že úspešne absolvoval predmety, ktoré sú prerekvizitou danému predmetu (podľa Informačného listu predmetu Mgr. / Bc.).

 

Harmonogram štúdia pre ak. rok 2017/2018

 

Ročenka FAF UK pre ak. rok 2017/2018