Magisterský študijný program farmácia

Päťročný magisterský študijný program farmácia
v študijnom odbore farmácia
pre študentov

zapísaných na štúdium od 01. 09. 2019

 

1. rok štúdia – odporúčaný študijný plán:

POVINNÉ PREDMETY

Kód

PREDMET

VYUČUJÚCI

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

ZIMNÝ SEMESTER:

KFCHL/17-Mgr/19

Farmaceutická fyzika (1)

doc.Gallová, Dr.Búcsi

2/0/2 S

5

KJ/17-Mgr/19

Latinská medicínska terminológia

doc. Ozábalová, Dr. Lábaj

0/2/0 S

3

KBMBL/11-Mgr/19

Mikrobiológia

doc. Hrčka Dubničková, Dr. Drobná, Dr. Greifová, doc. Bilková, Dr. Kiňová Sepová

2/0/1 S

5

KFT/19-Mgr/19

Všeobecná biológia

Dr. Sprušanský, Dr. Buzgoóvá, Dr. Piváčková

2/0/1 S

5

KCHTL/06-Mgr/19

Všeobecná a anorganická chémia

doc. Pisárčik, Ing. Habala

2/2/3 S

6

LETNÝ SEMESTER:

KFANF/01-Mgr/19

Analytická chémia (1)

prof. Mikuš, Dr. Planková, Ing. Rauová, Dr. Dokupilová, Dr. Pecher, Ing. Ťažký, Dr. Maráková, Dr. Piešťanský, prof. Havránek, Dr. Kružlicová,

Ing. Benkovský

2/0/4 S

7

KFCHL/19-Mgr/19

Farmaceutická fyzika (2)

prof. Uhríková, Dr. Hubčík,
Ing. Oremusová

2/0/2 S

5

KFT/24-Mgr/19

Funkčná a patologická anatómia

doc. Stankovičová, Dr. Kráľová
doc. Paul Hrabovská, Dr. Jankyová

2/0/3 S

6

KCHTL/04-Mgr/00

Organická chémia (1)

doc. Lukáč,doc. Valentová

2/1/3 S

7

2. rok štúdia – odporúčaný študijný plán

POVINNÉ PREDMETY

Kód

PREDMET

VYUČUJÚCI

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

ZIMNÝ SEMESTER:

KFANF/02-Mgr/20

Analytická chémia (2)

prof. Mikuš, Dr. Planková, Dr. Dokupilová, Dr. Pecher, Dr. Maráková, Ing. Rauová, Ing. Ťažký, Dr. Piešťanský, Dr. Motyčka,

Dr. Kružlicová, Ing. Benkovský, Dr. Mikulová, Dr. Boriková, prof. Havránek

2/0/5 S

8

KBMBL/09-Mgr/20

Biológia a fyziológia imunity

doc. Bilková, doc. Hrčka Dubničková, Dr. Kiňová Sepová

2/0/1 S

5

KCHTL/05-Mgr/00

Organická chémia (2)

doc. Lukáč, doc. Valentová

2/2/0 S

5

KFT/13-Mgr/20

Systémová a patologická fyziológia

doc. Stankovičová, Dr. Kráľová,
doc. Paul Hrabovská, Dr. Foltánová

2/0/2 S

5

LETNÝ SEMESTER:

KBMBL/03-Mgr/00

Biochémia

doc. Obložinský, Dr. Bilka, Dr.Kubíková

3/0/4 S

8

KFB/03-Mgr/00

Farmaceutická botanika

doc. Habán

2/0/3 S

6

KFT/08-Mgr/20

Farmakológia (1)

doc.Tumová, doc.Křenek doc. Duriš Adameová, prof. Kuželová

2/0/3 S

6

KORF/12-Mgr/00

Sociálna farmácia a farmakoekonomika

doc. Tesař, Dr. Slovák

2/2/0 S

5

3. rok štúdiaodporúčaný študijný plán

POVINNÉ PREDMETY

Kód

PREDMET

VYUČUJÚCI

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

ZIMNÝ SEMESTER:

KBMBL/13-Mgr/20

Aplikovaná biochémia

doc. Obložinský,
Dr. Balažová

2/0/1 S

4

KFCH/05-Mgr/00

Farmaceutická chémia (1)

doc. Malík, Dr. Garaj,

doc. Andriamainty

2/1/0 S

5

KFB/04-Mgr/00

Farmakognózia (1)

prof. Nagy, prof. Mučaji

2/0/3 S

6

KFT/09-Mgr/20

Farmakológia (2)

doc.Tumová, doc.Křenek doc. Duriš Adameová, prof. Kuželová

4/0/2 S

7

LETNÝ SEMESTER:

KFCH/06-Mgr/20

Farmaceutická chémia (2)

doc. Malík, Dr. Garaj,

doc. Andriamainty

2/0/5 S

8

KFB/05-Mgr/00

Farmakognózia (2)

prof. Nagy, doc. Czigle

2/0/5 S

8

KGF/05-Mgr/20

Farmaceutická  technológia (1)

Dr. Mikušová, Dr. Molitorisová, Dr. Raučinová, Dr. Šimunková, Dr. Selčanová

4/0/5 S

9

4. rok štúdiaodporúčaný študijný plán

POVINNÉ PREDMETY

Kód

PREDMET

VYUČUJÚCI

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

ZIMNÝ SEMESTER:

KFCH/01-Mgr/00

Analýza liečiv

doc. Sýkorová,
Dr. Kapustíková

3/0/3 S

7

KGF/06-Mgr/20

Farmaceutická technológia (2)

Dr. Mikušová, Dr. Molitorisová, Dr. Raučinová, Dr. Šimunková, Dr. Selčanová

4/0/5 S

9

KFT/11-Mgr/20

Klinická farmakológia a farmakoterapia

prof. Kuželová

2/2/0 S

4

pozri AIS2

Príprava diplomovej práce (1)

 

0/0/4 S

3

KFT/16-Mgr/20

Toxikológia

doc.Tumová, doc.Křenek doc. Paul Hrabovská

1/1/0 S

3

KORF/30-Mgr/20

Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosť

doc. Tesář,

doc. Mináriková

2/0/1 S

4

LETNÝ SEMESTER:

KFT/12-Mgr/20

Klinická farmácia a farmakoterapia

prof. Kuželová, doc. Tumová Dr. Ondriašová

3/2/0 S

5

KORF/10-Mgr/20

Lekárenstvo, legislatíva a etika

Dr. Lehocká, Dr. Snopková,

Dr. Masaryková

2/2/0 S

4

pozri AIS2

Príprava diplomovej práce (2)

 

0/0/10 S

4

KBMBL/12-Mgr/20

Technológia biologických liečiv

 

2/0/1 S

4

 

Vysvetlivky k rozsahu výučby predmetu:

0/0/0     týždenný počet povinných výučbových hodín, forma:  prednášky / semináre / praktické cvičenia

S          predmet sa ukončuje skúškou

5. rok štúdia – odporúčaný študijný plán

POVINNÉ PREDMETY

Kód

PREDMET

VYUČUJÚCI

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

KORF/09-Mgr/20

Lekárenská prax (1)

Dr. Snopková, Dr. Lehocká

5 mesiacov S

20

KORF/08-Mgr/20

Lekárenská prax (2)

Dr. Snopková, Dr. Lehocká

4 týždne S

6

pozri AIS2

Príprava diplomovej práce (3)

 

0/22/0 S

10

Štátna skúška z predmetu:

Farmakológia

 

 

4

Farmaceutická chémia

 

 

4

Farmakognózia

 

 

4

Farmaceutická technológia

 

 

4

Sociálna farmácia a lekárenstvo

 

 

4

Obhajoba diplomovej práce

 

 

4

 

Vysvetlivky k rozsahu výučby predmetu:

0/0/0     týždenný počet povinných výučbových hodín, forma:  prednášky / semináre / praktické cvičenia

S          predmet sa ukončuje skúškou

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY od 1.9.2020

 

RV – rozsah výučby

ORŠ – odporúčaný rok štúdia

Z – zimný semester

 

 

KR – kredity

S – semester výučby

L – letný semester

 

Skratka predmetu

Názov predmetu

Vyučujúci

RV

KR

S

ORŠ

1. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety

KORF/24-Mgr/00

Dejiny farmácie

doc. Tesař, Dr. Capandová

2/0/0 S

2

Z

1-5

KORF/07-Mgr/00

Farmaceutická propedeutika

doc. Tesař, Dr. Masaryková

2/0/0 S

2

Z

1

KFCHL/18-Mgr/19

Matematika pre farmaceutov

doc. Frecer, doc. Chovancová

1/2/0 S

3

Z

1-2

KTV/01-Mgr/19

Telesná výchova (1)

Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,
Dr. Nagyová, Dr. Tokár

0/0/2 S

1

Z

1-4

KCHTL/07-Mgr/19

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie

Ing. Habala, doc. Pisárčik

1/1/0 S

2

Z

1

KORF/14-Mgr/00

Výpočtová technika

doc. Tesař

0/0/2 S

2

Z

1-5

KJ/18-Mgr/19

Latinská farmaceutická terminológia

doc. Ozábalová, Dr. Lábaj

0/2/0 S

2

L

1

KJ/01-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1)

Dr. Kližanová, Dr. Žufková

0/2/0 S

2

L

1-5

KFT/15-Mgr/00

Prvá pomoc

doc. Tumová

2/0/0 S

2

L

1-4

KTV/02-Mgr/19

Telesná výchova (2)

Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,
Dr. Nagyová, Dr. Tokár

0/0/2 S

1

L

1-5

KCHTL/08-Mgr/19

Vybrané kapitoly z organickej chémie

Dr. Mikláš, Dr. Miklášová

1/1/0 S

2

L

1

2. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety

KCHTL/01-Mgr/00

Bioorganická chémia

doc. Valentová

2/0/0 S

2

Z

2-3

KFCHL/02-Mgr/20

Biofyzika

prof. Uhríková, Dr. Klacsová

1/2/0 S

3

Z

2-3

KBMBL/07-Mgr/20

Hygiena farmaceutických  zariadení

doc. Hrčka Dubničková,

Dr. Drobná, doc. Bilková,

Dr. Greifová, Dr. Kiňová Sepová

2/0/1 S

3

Z

2-3

KJ/02-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2)

Dr. Kližanová, Dr. Žufková

0/2/0 S

2

Z

1,2-5

KFT/27-Mgr/20

Patológia zriedkavých chorôb

Dr. Malíková,  Dr. Foltánová

2/0/0 S

2

Z

2-3

KTV/03-Mgr/20

Telesná výchova (3)

Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,
Dr. Nagyová, Dr. Tokár

0/0/2 S

1

Z

1,2-5

KFANF/12-Mgr/20

Validácia v analytickej a farmaceutickej praxi

prof. Mikuš, Dr. Kružlicová

1/1/0 S

2

Z

2-5

KFCHL/01-Mgr/20

Bioštatistika pre farmaceutov

Dr. Fazekaš

1/2/0 S

3

L

2

KORF/06-Mgr/20

Farmaceutická informatika

doc. Tesař

1/2/0 S

3

L

1,2-5

KFT/28-Mgr/20

Medicínska propedeutika

doc. Stankovičová, Dr. Rajtík

1/0/1 S

2

L

2-3

KFANF/08-Mgr/20

Nové smery v analytickej chémii

prof. Mikuš, Dr. Dokupilová

1/0/2 S

3

L

2-4

FAF/PVP/20

Študentská vedecká činnosť a  prezentácia

zodpovedný prodekan

0/0/4

2

L

1,2-5

KTV/04-Mgr/20

Telesná výchova (4)

Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,
Dr. Nagyová, Dr. Tokár

0/0/2 S

1

L

1,2-5

KORF/18-Mgr/20

Základy manažmentu vo farmácii

doc. Tesař, doc. Mináriková

2/1/0 S

3

L

1,2-5

KCHTL/10-Mgr/00

Základy molekulového modelovania

Dr. Lintnerová, doc. Pisárčik

0/0/2 S

2

L

2


3. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety

KFANF/14-Mgr/20

Analýza látok v biologických systémoch

prof. Mikuš, Dr. Maráková

1/0/2 S

3

Z

3-4

KBMBL/08-Mgr/10

Imunodiagnostika

doc. Bilková,

Dr.Kiňová Sepová

1/0/1 S

2

Z

3-4

KFB/06-Mgr/00

Liečivé rastliny

doc. Habán

0/2/0 S

2

Z

3

KBMBL/12-Mgr/00

Molekulová biológia účinku liečiv

Dr. Bilka, doc.Obložinský,
Dr. Balažová, Dr. Holková

2/0/1 S

3

Z

3-4

KFANF/13-Mgr/20

Rádiofarmaká

Dr. Motyčka, Dr. Boriková, Dr. Bodnár Mikulová, prof. Havránek

2/0/1 S

4

Z

3

KGF/10-Mgr/00

Zdravotnícke pomôcky

Dr. Mikušová, Dr. Selčanová,

Dr. Šimunková

2/0/0 S

2

Z

3

KFT/29-Mgr/20

Farmakológia liečiv na zriedkavé choroby

prof. Klimas, Dr. Foltánová, Dr. Malíková

2/0/0 S

2

L

3-4

KCHTL/13-Mgr/20

Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá vo farmácii

Dr. Habala, doc. Pisarčík

2/0/0 S

2

L

3-4

KFCH/08-Mgr/20

Molekulárne základy vývoja liečiv

Dr. Garaj, Dr. Šoralová

1/1/1 S

3

L

3-4

KFB/13-Mgr/20

Nové trendy v oblasti prírodných liečiv

Dr. Bittner Fialová

2/0/1 S

3

L

3

KTV/06-Mgr/20

Pohyb a zdravie

Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,
Dr. Nagyová, Dr. Tokár

2/0/0 S

1

L

3-4

KGF/17-Mgr/20

Správna výrobná prax v oblasti liečiv

Dr. Molitorisová

2/0/1 S

3

L

3

KFT/17- Mgr/00

Veterinárna farmakológia

Dr. Máťuš, Dr. Vavrinec

2/0/0 S

2

L

3-4

KBMBL/14-Mgr/20

Xenobiochémia

Dr. Balažová

2/0/1 S

3

L

3-4

4. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety

KFB/12-Mgr/20

Bezpečnosť liekov a výživových doplnkov na rastlinnom základe

doc. Czigle, Dr. Tóth

2/1/0 S

3

Z

4

KBMBL/18-Mgr/20

Pokročilé bunkovo-biologické metódy

 

2/0/1 S

3

Z

4

KFB/08-Mgr/00

Technológia prírodných liečiv

Dr. Forman

2/0/1 S

3

Z

4

KORF/29-Mgr/20

Základy dietológie a výživy

doc. Mináriková

2/1/0 S

3

Z

4

KORF/22-Mgr/00

Zdravotnícka psychológia

Dr. Lehocká

1/1/0 S

2

Z

2-4

KFCHL/16-Mgr/20

Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv

doc. Frecer

2/1/0 S

3

L

4

KORF/28-Mgr/15

Hodnotenie zdravotníckych technológií

doc. Tesař

1/1/0 S

2

L

4

KGF/16-Mgr/20

Inovatívne liekové formy a biologické lieky

Dr. Mikušová, Dr. Molitorisová, Dr. Raučinová,Dr. Selčanová,

Dr. Šimunková

2/0/1 S

3

L

4

KFT/23-Mgr/17

Inovatívne lieky vo farmakoterapii

prof. Klimas

2/0/0 S

2

L

4

KGF/08-Mgr/20

Liečebná kozmetika

Dr. Selčanová, Dr. Šimunková

2/0/1 S

3

L

4

KORF/24-Mgr/20

Nemocničné lekárenstvo

Dr. Porubcová

0/2/0 S

2

L

4

KORF/27-Mgr/20

Základy práva pre farmaceutov

Dr. Capandová

1/2/0 S

3

L

3-4

KFT/22-Mgr/20

Základy regulačnej farmácie

prof. Klimas

1/1/0 S

2

L

4

FAF/999/Eplus/20

Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní

zodpovedný prodekan

podľa plánu

2

ZL

2-4

 

Vysvetlivky k rozsahu výučby predmetu:

0/0/0     týždenný počet povinných výučbových hodín, forma:  prednášky / semináre / praktické cvičenia

S          predmet sa ukončuje skúškou

VÝBEROVÉ PREDMETY *

Kód

PREDMET

VYUČUJÚCI

KR *

ROZSAH VÝUČBY

SEM

ROČ

KFCHL/13-Mgr/19

Výpočty z farmaceutickej fyziky (1)

doc.Gallová, Dr. Búcsi, doc.Frecer, Ing.Oremusová, Dr. Klacsová

1

0/2/0 S

ZS

1-2

KJ/11-Mgr/19

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (1)

 

1

0/2/0 S

LS

1-5

KFCHL/14-Mgr/19

Výpočty z farmaceutickej fyziky (2)

Ing.Oremusová, Dr.Búcsi

prof.Uhríková,Dr. Hubčík

1

0/2/0 S

LS

1-2

KFANF/11-Mgr/19

Výpočty v chemickej analýze

 

1

0/2/0 S

LS

1-2

KJ/03-Mgr/19

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3)

Dr. Kližanová,

Dr. Žufková

1

0/2/0 S

ZS

1-2-5

KJ/12-Mgr/19

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (2)

 

1

0/2/0 S

ZS

1-2-5

KJ/04-Mgr/19

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4)

Dr. Kližanová,

Dr. Žufková

1

0/2/0 S

LS

1-2-5

KJ/13-Mgr/19

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (3)

 

1

0/2/0 S

LS

1-2-5

KJ/14-Mgr/19

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4)

 

1

0/2/0 S

ZS

1-3-5

KTV/05-Mgr/19

Telesná výchova (5)

Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,
Dr. Nagyová, Dr. Tokár

1

0/0/2 S

ZS

1-3-5

KJ/15-Mgr/19

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5)

Dr. Kližanová,

Dr. Žufková

1

0/2/0 S

LS

1-3-5

KJ/16-Mgr/19

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (5)

 

1

0/2/0 S

ZS

1-4-5

KGF/07-Mgr/00

Homeopatické lieky

Dr. Čuchorová

1

0/2/0 S

LS

1-4-5

FAF/VP/20

Mimofakultné študijné aktivity

zodpovedný prodekan

1

podľa plánu

1-5

FAF/VP-1/20

Študentská vedecká činnosť

zodpovedný prodekan

1

podľa plánu

1-5

 

* Kredity získané absolvovaním výberových predmetov sa započítavajú do počtu kreditov, ktoré musí študent úspešne absolvovať v každom roku štúdia pre postup do ďalšej etapy štúdia.

* Kredity výberových predmetov sa nezapočítavajú do počtu kreditov minimálne potrebných na riadne skončenie štúdia pre študijný program farmácia.

Odporúčaný študijný plán:

Povinné predmety 1. rok

Skratka

Predmety ZS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KChTL/06-Mgr/00 

Všeobecná a anorganická chémia

8

3/0/4 

 

FaF.KFChL/06-Mgr/00 

Fyzika

5

2/0/2 

 

FaF.KFChL/09-Mgr/00 

Matematika

4

1/2/0 

 

FaF.KFT/19-Mgr/00 

Všeobecná biológia

4

2/0/1 

 

FaF.KORF/07-Mgr/00 

Farmaceutická propedeutika

2

2/0/0 

 

FaF.KJ/09-Mgr/15 

Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1)

2

0/2/0

 

Skratka

Predmety LS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFB/03-Mgr/00 

Farmaceutická botanika

6

2/0/3 

 

FaF.KChTL/04-Mgr/00 

Organická chémia (1)

7

2/0/4 

 

FaF.KFChL/08-Mgr/00 

Fyzikálna chémia

7

3/0/3 

 

FaF.KFT/01-Mgr/00 

Anatómia a fyziológia

6

2/0/3 

 

FaF.KJ/10-Mgr/15 

Základy latinského jazyka pre farmaceutov (2)

2

0/2/0 

 

Povinné predmety 2. rok

Skratka

Predmety ZS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KBMBL/09-Mgr/00 

Imunológia

4

2/0/1 

 

FaF.KBMBL/11-Mgr/00 

Mikrobiológia

4

2/0/1 

 

FaF.KChTL/05-Mgr/00 

Organická chémia (2)

5

2/2/0 

 

FaF.KFANF/01-Mgr/00 

Analytická chémia (1)

7

2/0/4 

 

FaF.KFT/13-Mgr/00 

Patológia

5

2/0/2 

 

Skratka

Predmety LS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFANF/02-Mgr/00 

Analytická chémia (2)

8

2/0/5 

 

FaF.KBMBL/03-Mgr/00 

Biochémia

8

3/0/4 

 

Povinné predmety 3. rok

Skratka

Predmety ZS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KBMBL/13-Mgr/00 

Patobiochémia

4

2/0/1 

 

FaF.KFANF/09-Mgr/00 

Rádiofarmaká

4

2/0/1 

 

FaF.KFB/04-Mgr/00 

Farmakognózia (1)

6

2/0/3 

 

FaF.KFCh/05-Mgr/00 

Farmaceutická chémia (1)

5

2/1/0 

 

Skratka

Predmety LS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFB/05-Mgr/00 

Farmakognózia (2)

8

2/0/5 

 

FaF.KFCh/06-Mgr/00 

Farmaceutická chémia (2)

7

2/0/5 

 

FaF.KFT/08-Mgr/00 

Farmakológia a toxikológia (1)

8

2/0/3 

 

FaF.KORF/12-Mgr/00 

Sociálna farmácia a farmakoekonomika

5

2/2/0 

 

Povinné predmety 4. rok

Skratka

Predmety ZS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFCh/01-Mgr/00 

Analýza liečiv

7

3/0/3 

 

FaF.KFT/11-Mgr/00 

Klinická farmakológia a farmakoterapia (1)

5

2/2/0 

 

FaF.KGF/05-Mgr/00 

Farmaceutická technológia (1)

10

4/0/5 

 

FaF.KFT/09-Mgr/00 

Farmakológia a toxikológia (2)

6

4/0/3 

 

Skratka

Predmety LS

Kredit

Rozsah

 

FaF.KFT/12-Mgr/00 

Klinická farmakológia a farmakoterapia (2)

5

3/2/0 

 

FaF.KGF/06-Mgr/00 

Farmaceutická technológia (2)

10

4/0/5 

 

FaF.KORF/08-Mgr/00 

Lekárenská prax (1)

4

4 týždne

 

FaF.KORF/10-Mgr/15 

Lekárenstvo, legislatíva a etika

5

2/2/0 

 

Povinné predmety 5. rok

Skratka

Zimný semester

Kredit

Rozsah

 

FaF.KORF/09-Mgr/15 

Lekárenská prax (2)

20

5 mesiacov

 

Povinne voliteľné predmety

Skratka predmetu

Názov predmetu

Vyučujúci

Rozsah

Kredity

Odporúčaný rok

 

KORF/14-Mgr/00

Výpočtová technika

doc.Tesař

0/0/2 S

2

1-5

KORF/02-Mgr/00

Dejiny farmácie

doc. Tesař, Mgr. Capandová

2/0/0 S

2

1-5

KCHTL/07-Mgr/00

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie

doc. Pisárčik, Ing. Habala

1/0/0 S

1

1

KFCHL/12-Mgr/00

Výpočty z fyziky

doc. Gallová, Dr.Búcsi, Ing.Oremusová, Dr.Vojteková

0/2/0 S

2

1

KTV/01-Mgr/00

Telesná  výchova (1)

Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová

1/0/1 S

2

1-5

KJ/01-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1)

Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková

0/2/0 S

2

1

KCHTL/08-Mgr/00

Vybrané kapitoly z organickej chémie

doc.Čižmáriková,

doc.Valentová

1/0/0 S

1

1

KFT/10-Mgr/00

Funkčná morfológia tkanív

prof.Kyselovič

1/0 /0S

1

1

KFCHL/11-Mgr/00

Výpočty z fyzikálnej chémie

Ing.Oremusová, prof.Uhríková,

Dr. Búcsi, Dr. Hubčík

0/2/0 S

2

1

KTV/02-Mgr/00

Telesná výchova (2)

Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová

1/0/1 S

2

1-5

 

KFT/14-Mgr/00

Patologická fyziológia

doc.Stankovičová,T.,

prof. Klimas, Dr. Foltánová

2/0/0 S

2

2

KCHTL/01-Mgr/00

Bioorganická chémia

doc.Valentová

2/0/0 S

2

2

KBMBL/08-Mgr/10

Imunodiagnostika

doc.Bukovský, Mgr.Bilková

1/0/1 S

2

2

KFCHL/02-Mgr/00

Biofyzika

prof.Uhríková

1/2/0 S

4

2-3

KJ/02-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2)

Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková

0/2/0 S

2

2

KTV/03-Mgr/00

Telesná výchova (3)

Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová

0/0/2 S

2

1,2-5

KORF/06-Mgr/00

Farmaceutická informatika

doc. Tesař

1/2/0 S

4

1,2-5

KORF/18-Mgr/00

Základy manažmentu vo farmácii

doc. Tesař, doc. Mináriková, Dr. Molitorisová

2/1/0 S

4

1,2-5

KFCHL/01-Mgr/00

Aplikovaná štatistika pre farmaceutov

Dr.Fazekaš

1/2/0 S

4

2

KCHTL/10-Mgr/00

Základy molekulového modelovania

doc.Pisárčik, Mgr.Lintnerová

0/0/2 S

2

2

KFB/06-Mgr/00

Liečivé rastliny

doc.Habán

0/2/0 S

2

2

KFT/15-Mgr/00

Prvá pomoc

doc. Tumová

2/0/0 S

2

1,2-5

KJ/03-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3)

Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková

0/2/0 S

2

2

KTV/04-Mgr/00

Telesná výchova (4)

Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová

0/0/2 S

2

1,2-5

 

KBMBL/12-Mgr/00

Molekulová biológia účinku liečiv

Dr.Bilka, doc.Obložinský,

Dr. Balažová

2/0/1 S

4

3

KJ/04-Mgr/00

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4)

Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková

0/2/0 S

2

3

KGF/10-Mgr/00

Zdravotnícke pomôcky

Dr. Herdová, Dr. Šimunková,

Mgr. Čierna

2/0/0 S

2

3

KBMBL/07-Mgr/00

Hygiena farmaceutických  zariadení

doc. Hrčka Dubničková, doc.Bilková,

Dr. Kiňová Sepová

2/0/1 S

     4

3

KBMBL/04-Mgr/00

Biotechnológia

doc. Bilková, doc.Hrčka Dubničková, Dr. Kiňová Sepová

1/0/1 S

2

3

KFANF/08-Mgr/00

Nové smery v analytickej chémii

doc. Mikuš, Dr.Dokupilová

1/0/2 S

4

3

KFCH/08-Mgr/00

Molekulové základy vývoja liečiv

Dr. Garaj

1/ 1/1 S

4

3-4

KFT/12-Mgr/00

Toxikológia xenobiotík

doc.Tumová

2/1/0 S

4

3

KBMBL/14-Mgr/00

Xenobiochémia

doc.Pauliková,

Dr. Balažová, Dr. Šišková

2/0/1 S

4

3

KFB/07-Mgr/00

Prírodné liečivá

doc. Czigle

2/0/1 S

4

3

KGF/09-Mgr/00

Správna výrobná prax v oblasti liečiv

Dr. Matušová, Dr.Špaglová

4 dni  S

4

3

 

KFANF/03-Mgr/00

Analýza látok v biologických systémoch

doc.Mikuš, Dr. Maráková

1/0/2 S

4

4

KORF/22-Mgr/00

Zdravotnícka  psychológia

Dr. Oleárová, Dr. Lehocká

1/1/0 S

2

2-4

KFB/08-Mgr/00

Technológia prírodných liečiv

prof.Mučaji

2/1/0 S

4

4

KFCHL/03-Mgr/00

Biofyzika napäťovo závislých membránových kanálov

prof.Uhríková, doc.Lacinová

2/1/0 S

4

4

KORF/25-Mgr/14

 

Podpora verejného zdravia

 

doc. Mináriková

2/1/0 S

4

1-4,5

KFT/17- Mgr/00

Veterinárna farmakológia

Dr. Máťuš, Mgr. Vavrinec

2/0/0 S

2

4

KGF/08-Mgr/00

Liečebná kozmetika

Dr. Starýchová, doc. Čierna

2/0/1 S

4

4

KFT/22-Mgr/14

Základy regulácie liekov

prof. Klimas

1/1/0 S

2

4-5

KFT/23-Mgr/17

Inovatívne lieky vo farmakoterapii

prof. Klimas, experti z AIFP, EFPIA MZ SR, SZÚ, AOPP

2/0/0 S

2

4-5

KORF/24-Mgr/10

Nemocničné lekárenstvo

doc. Fulmeková

0/2/0 S

1

4

KFCHL/16-Mgr/16

Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv

doc. Frecer

2/1/0 S

4

4

Výberové predmety

Kód

PREDMET

VYUČUJÚCI

SEMESTER

ROČNÍK

ROZSAH VÝUČBY

KREDIT

KJ/11-Mgr/15

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (1)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

LS

1.

0/2/0 S

2

KJ/12-Mgr/15

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (2)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

ZS

2.

0/2/0 S

2

KJ/13-Mgr/15

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (3)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

 

LS

2.

0/2/0 S

2

KJ/14-Mgr/15

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

ZS

3.

0/2/0 S

2

KJ/15-Mgr/17

Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5)

Dr. Kližanová

Dr. Jurišová

Dr. Žufková

 

LS

3.

0/2/0 S

2

KJ/16-Mgr/17

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (5)

Dr.Hamar

Dr. Jurišová

ZS

4.

0/2/0 S

2

KGF/07-Mgr/00

Homeopatické lieky

Dr. Čuchorová

LS

4.

0/2/0 S

1

Štátne skúšky

Farmakológia

Farmaceutická chémia

Farmakognózia

Farmaceutická technológia

Sociálna farmácia a lekárenstvo

Obhajoba diplomovej práce