Prijímacie konanie

Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne formou:

  • papierovej prihlášky, alebo
  • elektronickej prihlášky

Papierové prihlášky prijíma FAF UK na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

Preferujeme prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou

Po vyplnení stačí prihlášku vytlačiť, doplniť dátum a podpis a spolu s povinnými prílohami poslať na adresu:
Farmaceutická fakulta, Študijné oddelenie, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava.

Prílohy k prihláške na štúdium

Farmácia v slovenskom jazyku:

  • Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov: doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis, lekársky posudok (potvrdenie) od lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu   k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut.
  • Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 7 písm a) alebo b): originál, alebo  úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného, alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo na celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl + žiadosť o odpustenie prijímacieho konania.

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky :

  • Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov: doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.
  • Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 7 písm a) alebo b): originál, alebo  úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného, alebo zdravotníckeho zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo na celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl + žiadosť o odpustenie prijímacieho konania.

Dôležité termíny a poplatky

Študijný programdĺžka štúdiajazyk výučbyzískaný titulpoplatok za prijímacie konanietermín
podania prihlášky
FA5 rokovSJMgr.60 EUR28. 2. 2017
ZDP3 rokySJBc.*60 EUR28. 2. 2017
FAA**5 rokovAJMgr.60 EUR31. 7. 2017

* pokračovať v štúdiu na spojenom I. a II. stupni nie je možné

** štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

Najčastejšie otázky uchádzačov

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Kontaktné údaje nájdete tu.

Výsledky prjímacieho konania

Elektronická návratka

Elektronická návratka slúži na potvrdenie záujmu o štúdium. Pri vypĺňaní návratky postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali súčasne s rozhodnutím dekana o prijatí.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Podmienky pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018: (súbor PDF)

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať v akademickom roku 2017/2018: (súbor PDF v slovenskom a anglickom jazyku).